Podklady k daňovému přiznání

Finance / Daň z příjmů

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Finance

IK_skok_jinam Legislativa k uplatnění výdajů procentem z příjmů

Generování podkladů k daňovému přiznání je určeno pro všechny fyzické osoby, které uplatňují výdaje paušálem nebo skutečné výdaje.

Před samotným generováním podkladů je potřeba, aby byly v iDokladu zaevidované všechny vaše příjmy z hlavní činnosti za vybraný rok, tedy všechny příjmy, které jste v daném roce obdrželi, včetně příjmů z faktur z předchozích let, které byly zaplaceny po splatnosti.

V případě, že chcete uplatňovat skutečné výdaje, je potřeba, aby byly v iDokladu zaevidované také všechny vaše výdaje za daný rok.

Postup vytvoření daňového přiznání pomocí iDokladu

Na úvodní stránce se nachází seznam Historie podání, kde jsou záznamy o posledních generovaných přiznání za jednotlivé roky a dále je zde tlačítko Generovat nové přiznání, které spustí průvodce pro generování podkladů.

IK_Odrazka_01 V prvním kroku je nutné vyplnit základní údaje o vašem podnikání. iDoklad do formuláře předvyplní informace dostupné v Nastavení. Předvyplněné údaje je potřeba zkontrolovat a doplnit chybějící informace do kolonek označené hvězdičkou IK_hvezdicka – jedná se o kolonky Rodné číslo, Hlavní činnost, Finanční úřad a Datum zahájení podnikání. Pokud jste hlavní činnost ve zvoleném roce přerušili či ukončili, zaznamenejte tuto skutečnost do příslušných kolonek. Po kontrole všech položek stiskněte tlačítko Další.

Základní údaje pro daňové přiznání

Základní údaje pro daňové přiznání

 

IK_Odrazka_02 V druhém kroku zvolíte způsob, jakým chcete uplatňovat výdaje v daňovým přiznání. Způsob uplatňování nákladů se přednastaví podle Typu účetnictví zadaného v Nastavení. Pokud je zadaný typ účetnictví Neuvedeno nebo Podvojné účetnictví, je nutné v tomto kroku zvolit způsob uplatňování výdajů ručně.

Volba způsobu uplatňování nákladů

Volba způsobu uplatňování nákladů

IK_upozorneni Do celkových příjmů a skutečných výdajů vstupují pouze úhrady dokladů se zatrženým checkboxem "Zahrnout do přiznání k dani z příjmů". Na dokladech, jejichž úhrady nemají vstupovat do přiznání, checkbox odškrtněte.

Zahrnutí dokladu do přiznání

Zahrnutí dokladu do přiznání

Do výpočtu daně vstupují úhrady vydaných faktur, dobropisů, zálohových faktur a přijatých faktur s datem úhrady spadajícím do daného zdaňovacího období a dále prodejky s datem vystavení spadajícího do daného zdaňovacího období. Do výpočtu nevstupují pokladní doklady generované při zaúčtování prodejek do pokladny.

IK_odrazka Do Příjmů a Skutečných výdajů lze pomocí checkboxů zahrnout nespárované bankovní pohyby a pokladní doklady, tedy takové, které nejsou úhradami faktur (jsou nespárované).

IK_odrazka Při uplatnění skutečných výdajů můžete zadat Ostatní náklady, které neevidujete v iDokladu, ale chcete, aby se v přiznání do nákladů promítly. Tyto náklady zadáte jednou částkou.

Zahrnutí dalších příjmů a výdajů

Zahrnutí dalších příjmů a výdajů

IK_odrazka Kliknutím na odkaz Zobrazit doklady pod částkou Celkových příjmů nebo Skutečných výdajů si zobrazíte seznam dokladů, z jejichž úhrad se příjmy a výdaje počítají.

IK_upozorneniSeznam dokladů si můžete zobrazit také po vygenerování pokladů pro přiznání, a to na úvodní straně a záložce Daň z příjmů FO. V části Historie podání kliknete na částku příjmů nebo výdajů (pokud byly uplatněny skutečné výdaje).

Zobrazení seznamu dokladů v Historii podání

Zobrazení seznamu dokladů v Historii podání

IK_odrazka Při uplatnění paušálních výdajů zvolte procentní sazbu podle druhu vašich příjmů.

Volba procentní sazby nákladů

Volba procentní sazby nákladů

IK_odrazka Ve spodní části je vypočítaný Základ daně a daň. Částka daně je již snížená o slevu na poplatníka. Ostatní slevy na dani a daňové zvýhodnění zadáte až na daňovém portálu.

IK_odrazka Po kontrole vygenerujete pomocí tlačítka Generovat podklady do EPO2 souboru.

 

IK_Odrazka_03 Podklady z iDokladu se do daňového přiznání nově načtou zde:

Elektronické formuláře - Portál MOJE daně (mfcr.cz).

Krok 1 – na stránce moje daně – elektronické formuláře použít tlačítko načíst ze souboru

Portál MOJE daně

Portál MOJE daně

Krok 2  - najít vygenerovaný soubor z iDokladu pomocí volby Můj počítač – Procházet (většinou bude ve složce stažené soubory). Soubor označit a otevřít.

Načtení souboru na Daňový portál

Načtení souboru na Daňový portál

Krok 3 – použít volbu Načíst do stejného formuláře a pokračovat:

Načtení dat ze souboru

Načtení dat ze souboru

Krok 4  - doplnění údajů ve formuláři:

Informace o souboru

Informace o souboru

Krok 5 – po dokončení úprav (na všech stránkách přiznání) odeslání na finanční úřad:

Náhled na příznání 

Náhled na příznání 

IK_odrazka Portál MOJE daně data zkontroluje a na obrazovce vám zobrazí případné chyby.

IK_odrazka Na detail formuláře se dostanete pomocí tlačítka Úprava ve formuláři. Pečlivě si zkontrolujte vyplněné údaje a doplňte údaje chybějící.

Při uplatnění skutečných výdajů je nutné na daňovém portálu ručně vyplnit tabulku D. v příloze č. 1 (Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona).

IK_odrazka Vyplněný formulář můžete odeslat k elektronickému podání nebo si ho uložit do PDF přes tlačítko Úplný opis k tisku.