Zásady ochrany osobních údajů

Znění platné od 3. ledna 2024

Vážíme si toho, že nám svěřujete vaše osobní údaje, proto s nimi nakládáme tak, abychom vaši důvěru nezklamali.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Podmínky použití aplikace iDoklad. Součástí těchto Zásad je i naše Cookie Policy.

Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim.

Úvod

1. Správce osobních údajů:

Správce je subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Společnými správci jsou správci, kteří společně určí účel a prostředky zpracování osobních údajů. Společnými správci těchto webových stránek a aplikace iDoklad jsou:

Seyfor, a. s., IČ 01572377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7072

Seyfor Slovensko, a.s. IČO: 36237337, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka 2969/B

Jako společní správci mají společnosti řádně uzavřenou dohodu společných správců, v níž jsou určeny odpovědnosti každého z nich za plnění povinností a úkolů při ochraně osobních údajů.

Bez ohledu na podmínky uvedené dohody si jako subjekt údajů můžete uplatnit svá práva u každého správce a vůči každému správci.

2. Uživatelem jste Vy, zákazník, kterému společnost poskytuje službu spočívající v užívání webové nebo mobilní aplikace iDoklad určené pro správu a vystavování účetních dokladů

3. Společnost Seyfor, a. s. a Seyfor Slovensko, a.s. vyvíjí a poskytuje podnikatelům k užívání webovou a mobilní aplikaci sloužící ke správě a vystavování účetních dokladů při podnikatelské činnosti. Aplikace je po přihlášení přístupná prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://www.idoklad.cz, https://www.idoklad.sk, https://www.app.idoklad.cz a https://www.app.idoklad.sk (dále jen „aplikace“) nebo po stažení z Apple Store nebo Google Play.

4. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás informujeme nejméně 14 dnů před nabytím účinnosti změn.

Legislativa

1. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou.

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“, nebo GDPR)

3. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (SK).

4. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zákon NR SR č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákon NR SR č. 351/2001 o elektronických komunikáciách (SK).

Osobní údaje

1. Kliknutím na ověřovací link obdržený při registraci začínáme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

2. Osobní údaje zpracováváme částečně automatizovaně i automatizovaně, profilování ani automatizované rozhodování nevyužívame.

3. Zpracováváme tyto obecné osobní údaje, protože jsou nezbytně nutné pro níže uvedené účely zpracování:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu
 • adresa bydliště
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ a případně DIČ DPH (SK)
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do aplikace nebo odeslání požadavku na zákaznickou podporu u neregistrovaných uživatelů
 • certifikát EET, pokud propojujete aplikaci iDoklad s EET
 • vyobrazení vašeho vlastnoručního podpisu, pokud si přejete, jej na fakturách uvádět
 • identifikační číslo (PIN) přidělené uživateli správcem,
 • případné další údaje poskytnuté uživatel při komunikaci se správcem, např. prostřednictvím zákaznické podpory.

Účel zpracování osobních údajů

1. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme pro následující účely na základě následujících právních základů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ podle GDPR

Plnění práv a povinností vyplývajících ze smluv (kterými se rozumí poskytování služeb aplikace, informování o plánovaných odstávkách a technické údržbě, vyřízení vašich otázek prostřednictvím zákaznické podpory a informování o změnách v aplikaci nebo jejím používání.

Plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Obchodní komunikace se zaměstnanci obchodních partnerů, uživatelů a dalších osob, které nás kontaktovaly

Oprávněný zájem, který sleduje správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty tzv. e-mailový newsletter

Oprávněný zájem, který sleduje správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (v případě již registrovaných uživatelů v rozsahu zasílání novinek souvisejících s vámi využívaným produktem a službou) nebo souhlas subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (v případě registrace k newsletter neregistrovaných uživatelů a dalším marketingovým účelům včetně zasílání nesouvisejících obchodních nabídek)

Plnění zákonných povinností v souvislosti s vedením účetnictví a daňových povinností (kterými se rozumí vystavování účetních a daňových dokladů a poskytování údajů veřejným orgánům, jak nařizují příslušné legislativní předpisy.

Zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR

Budování značky prostřednictvím sociálních sítí (kterou se rozumí provoz stránek na sociálních sítích Facebook, Google, YouTube, Twitter a komunikace realizována prostřednictvím nástrojů těchto sítí)

Oprávněný zájem, který sleduje správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zobrazování online reklam na základě zájmů (kterým se rozumí vytváření Auditorio t.j. skupin návštěvníků stránky s cílem přizpůsobit obsah reklam jejich předpokládanému zájmu).

Souhlas subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR poskytnutý v souvislosti s používáním souborů cookies.

Analytické a marketingové účely související se zpracováním vaší e-mailové adresy v neanonymizované podobě

Souhlas subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR udělený při registraci a/nebo jinou cestou.

Zajištění kybernetické bezpečnosti aplikace a síťového (IT) prostředí (kterým se rozumí ochrana serverů před úmyslnými nebo náhodnými útoky, ochrana účtů uživatele před neautorizovaným přístupem, ochrana před pokusy o únik dat apod.

Oprávněný zájem, který sleduje správce nebo třetí strana podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Prokazování, obhajování a uplatňování právních nároků (kterým se rozumí uschovávání informací, komunikace a dokumentů v případě sporů a jejich poskytování oprávněným příjemcům z řad advokátů, soudů a orgánů donucovacím apod.)

Oprávněný zájem, který sleduje správce nebo třetí strana podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Vyřizování žádostí subjektů údajů (kterým se rozumí zpracování odpovědí a realizování výkonu práv souvisejících s ochranou osobních údajů.)

Zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

2. Osobní údaje jméno, příjmení, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo můžeme zpracovávat také s vašim souhlasem k marketingovým účelům, a to tak, že od nás budete dostávat obchodní sdělení s nabídkou našich služeb, které přímo nesouvisejí s účetnictvím ani s aplikací. Budeme vás také informovat o věrnostních akcích, událostech nebo bonusech, případně může být souhlas udělen i za jiným účelem, a to s ohledem na naše další případné marketingové aktivity (např. využití e-mailu za účelem získání dodatečných údajů o konverzi uživatelů). Účel souhlasu bude vždy zobrazen při jeho udělení, např. v rámci checkboxu, nebo v rámci kampaně, která vás k udělení souhlasu pobídla. Svůj souhlas s můžete kdykoli odvolat.

Pokud vaše osobní údaje jméno, příjmení, adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo zpracováváme na základě vašeho souhlasu pro účel zasílání obchodních sdělení, tak svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Obchodní sdělení jsou zprávy, které přímo nesouvisejí s oznámeními, která vám zasíláme na základě komunikace v rámci plnění smlouvy (tj. nesouvisejí s aplikací iDoklad) a v rámci kterých vás budeme informovat o věrnostních akcích, událostech, bonusech apod. Pokud svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení formou tzv. newsletteru odvoláte, nebudeme vám jej dále zasílat. Váš email si však uschováme pro účely kontroly, abychom předešli případnému opětovnému nechtěnému zaslání newsletteru.

Doba zpracování osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, která se však různí podle účelu zpracování.

2. Obchodní telefonickou komunikaci se zákaznickou podporou si vždy ukládáme po dobu 1 roku. Komunikaci se zákaznickou podporou prostřednictvím chatu si uchováváme po dobu 1 roku u neregistrovaných uživatelů a u registrovaných uživatelů po dobu trvání uživatelského účtu a 1 rok po jeho zániku. Stejnou dobu uchováváme požadavky všech uživatelů přijaté e-mailem zaznamenané v našem systému.

3. Osobní údaje potřebné k plnění práv a povinností plynoucích ze smlouvy zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, tj. po dobu trvání uživatelského účtu a následně 5 let po jeho skončení.

4. Osobní údaje zpracované na základě oprávněného zájmu pro účely rozesílání informací o iDokladu zpracováváme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu a následně 1 rok po jeho skončení.

5. Osobní údaje na základě souhlasu zpracováváme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nejdéle do 30 dnů od data odvolání již nebudou vaše osobní údaje za marketingovým účelům zpracovávány. Osobní údaje v rámci zpracování účetnictví a daní uchováváme po dobu 10 let, tak jak to určují příslušné zákony.

6. Bezpečnostní logy z IT prostředí obsahující IP adresy zařízení, ze kterých jste se přihlásili do aplikace iDoklad, nebo na webové stránky uchováváme 12 měsíců.

7. Údaje týkající se profilování pro účely behaviorální reklamy na základě souhlasů udělených prostřednictvím souborů cookies zpracováváme maximálně 12 měsíců. Tyto údaje zpracováváme bez potřeby identifikace dotyčných osob a jako uživatel máte možnost kdykoliv tyto údaje anonymizovány prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče.

8. Údaje týkající se prokazování, obhajování a uplatňování našich právních nároků uchováváme po dobu promlčení nároků. Tato lhůta je 3 roky pro většinu občanskoprávních sporů a až 15 let u vybraných nároků na náhradu škody a trestněprávních řízení. Údaje týkající se vyřizování žádostí subjektů údajů uchováváme 3 roky.

Příjemci osobních údajů

1. Vaše osobní údaje chráníme a neposkytujeme je žádným neoprávněným příjemcům. Abychom vám mohli nabízet co nejlepší služby, používáme kvalitní a ověřené nástroje třetích stran a s těmito obchodními partnery máme uzavřené smlouvy zajišťující ochranu důvěrnosti vašich osobních údajů

2. Při poskytování služeb nám pomáhají následující příjemci osobních údajů (zprostředkovatelé a třetí strany v pozici zpracovatelů, nebo výjimečně v pozici společných správců), jejichž provoz je v souladu s evropskými i národními legislativními standardy týkající se ochrany osobních údajů Zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Zajišťujeme však, aby v maximálním rozsahu byly tyto údaje uchovávány a předávány pouze na území EU, případně pouze do států a takovým správcům, kteří zachovávají vysoké standardy ochrany osobních údajů, které jsou považovány dle unijních i národních předpisů za dostatečné. Souhlasíte, že níže uvedených třetím stranám můžeme bez dalšího předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:

Odvolání souhlasu

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat ve svém uživatelském účtu nebo zasláním požadavku na adresu gdpr@seyfor.com.

2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od iDokladu nebo jeho partnerů, můžete se z odběru odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. plánovaná údržba aplikace, informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.).

3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o souvisejících službách a produktech iDokladu.

4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele.

iDoklad je zpracovatelem osobních údajů (zpracovatelská smlouva)

1. Uživatel se společností vždy uzavírá také bezúplatnou smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž obsah je určen následujícími ustanoveními, dle čl. 28 odst. 3 GDPR.

2. Uživatelé doplňují do aplikace iDoklad tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR o svých odběratelích:

 • jméno a příjmení odběratele
 • fakturační adresa odběratele
 • IČ a DIČ odběratele
 • stát
 • e-mailovou adresu
 • kontaktní osobu včetně telefonního kontaktu
 • předmět plnění a cenu

3. Uživatel je vůči svým odběratelům v postavení správce údajů. iDoklad zajišťuje rozhraní pro vystavení faktury nebo daňového dokladu a zajišťuje uložení na servery třetích stran. Tyto činnosti nejsou považovány za zpracování osobních údajů dle platné legislativy. Nicméně společnost se klasifikuje jako zpracovatel s následujícími atributy.

4. Společnost se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradě za účelem uložení a zajištění přenosu údajů na úložiště a na základě pokynů uživatele.

5. Společnost má povinnost sjednat subzpracovatelský vztah a pověřit zpracováním společnost Microsoft, případně jiné subzpracovatele, je-li to nezbytné k funkčnosti aplikace.

6. Společnost zajistí funkčnost a chod aplikace, zavazuje se k její pravidelné údržbě a k jejímu zpřístupnění uživateli.

7. Společností prováděná údržba a servis aplikace mají ryze nahodilý ráz spočívající v nutnosti opravy chyb a údržby systémů.

8. Uživatel souhlasí s využitím dalších zpracovatelů, zejména společnosti uvedené v čl. VI. výše, jejíž zpracování spočívá v uchování údajů na cloudových serverech, a osob samostatně výdělečně činných, bude-li to nezbytné pro zabezpečení nebo zajištění funkčnosti aplikace. Žádný další zpracovatel nebude do zpracování zapojen bez souhlasu uživatele či bez uzavření smlouvy, která dílčího zpracovatele zavazuje k podstatně podobným povinnostem s ohledem na zpracování osobních údajů, ke kterým je vázána společnost.

9. V případě, že společnost bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je společnost povinna informovat uživatele. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů. Společnost bude vždy dbát vhodného výběru zpracovatelů.

10. Společnost se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z pověření společnosti, vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením dohody o mlčenlivosti.

11. Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Strany prohlašují, že ke dni uzavření smlouvy společnost přijala technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat na servery společnosti Microsoft pomocí HTTPS protokolu.

12. Uživatel bere na vědomí, že má plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnáší do aplikace. Požadavek správnosti, přiměřenosti, časové omezenosti a minimalizace uchovávaných údajů musí být naplněny uživatelem. V případě, že uživatel provede výmaz údajů, jsou tyto vymazány. Společnost neprovádí kopie ani údaje uživatelů jinak nezálohuje, stejně jako nezasahuje do přenosu dat mezi uživatelem a společností Microsoft, údaje však mohou být uchovávány ze strany společnosti Microsoft v souladu se jejich podmínkami poskytování služeb.

13. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

14. Skončením účinnosti této smlouvy, tj. zánikem uživatelského účtu, dojde do 5 dnů k likvidaci všech vložených údajů. Uživatel má vždy možnost uložená data exportovat a uložit na vlastní úložiště, aby nedošlo k nenávratné ztrátě vložených dat. Společnost ani pověřený zpracovatelé uživateli neodpovídají za škodu vzniklou ztrátou dat vložených do aplikace po zániku uživatelského účtu.

15. Součástí této smlouvy jsou také ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, která následují.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

1. Následující ustanovení se uplatní pro zpracování osobních údajů aplikací iDoklad z pozice správce i zpracovatele a jsou součástí smlouvy o zpracování osobních údajů.

2. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

3. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.

4. Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s aplikací. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.

5. Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.

6. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

7. Všechny údaje z mobilní i webové verze aplikace jsou ukládány na serverech společnosti Microsoft na území Evropské unie. Žádné údaje odesílané cloudovými aplikacemi neopouští území Evropské unie. Údaje vložené uživateli nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny. Společnost Microsoft dodržuje normu ISO/IEC 27018 při zabezpečení osobních údajů v cloudových úložištích.

8. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.

9. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.

10. Zavazujeme, že v případě vzniku újmy v souvislostí s únikem osobních údajů či jiné skutečnost která vede ke vzniku újmy, poskytne uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.

11. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.

12. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.

13. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Poučení o vašich právech

1. Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraveni vykonávat vaše práva:

 • Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i právo vědět, na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.
 • Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.
 • Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.
 • Máte právo na přenositelnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému správci, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.

2. Jednotlivá práva dle odst. 1 tohoto čl. X můžete uplatnit zejména e-mailem na adresu gdpr@seyfor.com.

3. Máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 70837627, tel. č.: +420 234 665 111, uoou.cz, případně Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č. +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 3.1.2024.

Znění platné od 2. 2. 2021

Vážíme si toho, že nám svěřujete vaše osobní údaje, proto s nimi nakládáme tak, abychom vaši důvěru nezklamali.

Úvod

1. Správce osobních údajů:
Seyfor, a. s., IČ 01572377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7072

2. Společnost Seyfor, a. s. vyvíjí a poskytuje k užívání webovou a mobilní aplikaci sloužící ke správě a vystavování účetních dokladů při podnikatelské činnosti. Aplikace je po přihlášení přístupná prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.idoklad.cz, www.idoklad.sk, www.app.idoklad.cz a www.app.idoklad.sk (dále jen „aplikace“) nebo po stažení z Apple Store nebo Google Play.

Legislativa

1. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou.

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

3. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Osobní údaje

1. Kliknutím na ověřovací link obdržený při registraci začínáme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

2. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně, profilování nevyužíváme.

3. Zpracováváme tyto obecné osobní údaje, protože jsou nezbytně nutné pro níže uvedené účely zpracování:
– jméno a příjmení, příp. obchodní firmu
– adresa sídla společnosti
– adresa bydliště
– adresa elektronické pošty (e-mail)
– číslo bankovního účtu
– telefonní číslo
– IČ a DIČ
– IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do aplikace nebo odeslání požadavku na zákaznickou podporu u neregistrovaných uživatelů
– certifikát EET, pokud propojujete aplikaci iDoklad s EET
– vyobrazení vašeho vlastnoručního podpisu, pokud si přejete, jej na fakturách uvádět
– identifikační číslo (PIN) přidělený správcem
– fotografie, pokud sami vložíte

Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje bez vašeho souhlasu zpracováváme za účelem:

– plnění práv a povinností ze smlouvy, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním aplikace, informování o plánovaných odstávkách technické údržbě software a hardware, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory a informování ve změnách v aplikaci nebo v jejím užívání

– oprávněného zájmu, kterým je především ochrana serverů před útoky a ochrana uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami

– oprávněného zájmu, abychom vás mohli informovat, co je v iDokladu nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké vyvíjíme související produkty, abychom mohli odpovídat na dotazy, které obdržíme, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných produktů a služeb souvisejících s vaším účetnictvím

Osobní údaje jméno, příjmení, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo zpracováváme pouze s vašim souhlasem k marketingovým účelům, a to tak, že od nás budete dostávat obchodní sdělení s nabídkou našich služeb, které přímo nesouvisejí s účetnictvím.

Budeme vás také informovat o věrnostních akcích, událostech nebo bonusech. Svůj souhlas s můžete kdykoli odvolat.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, která se však různí podle účelu zpracování.

Telefonickou komunikaci se zákaznickou podporou si vždy ukládáme po dobu 1 roku.

Komunikaci se zákaznickou podporou prostřednictvím chatu si uchováváme po dobu 1 roku u neregistrovaných uživatelů a u registrovaných uživatelů po dobu trvání uživatelského účtu a 1 rok po jeho zániku. Po stejnou dobu uchováváme požadavky všech uživatelů přijaté e-mailem zaznamenané v našem interním systému.

Osobní údaje potřebné k plnění práv a povinností plynoucích ze smlouvy zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, tj. po dobu trvání uživatelského účtu a následně 5 let po jeho skončení.

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu za účelem rozesílání informací o iDokladu zpracováváme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu a následně 1 rok po jeho skončení.

Osobní údaje na základě souhlasu zpracováváme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nejdéle do 30 dní od data odvolání již nebudou vaše osobní údaje za marketingovým účelem zpracovávány.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme a nikomu třetímu je neprodáváme. Abychom mohli nabízet co nejlepší služby, používáme kvalitní a ověřené nástroje třetích stran.

Při poskytování služeb nám pomáhají následující příjemci osobních údajů, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

Službu Microsoft Azure, cloudová úložiště společnosti Microsoft pro ukládání veškerých dat z aplikace (více ke službě https://azure.microsoft.com/cs-cz/).

E-mailingovou službu MailChimp a SmartEmailing pro zasílání hromadných sdělení. Osobní údaje společnost MailChimp uchovává v USA.

Služby statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).

Služba Livechatoo.com pro podporu našeho helpdesku (https://www.livechatoo.com/cs)

Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům můžete kdykoliv odvolat ve svém uživatelském účtu nebo zasláním požadavku na adresu gdpr@solitea.cz.

Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od iDokladu nebo jeho partnerů, můžete se z odběru odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu.

Pravidla používání Cookies

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.

Soubory Cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou sdělit, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem. Pokud si nepřejete soubory Cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory Cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem.

Poučení o vašich právech

Máte právo vědět, jak s vašimi osobními údaji nakládáme. Obraťte se na nás, napište nám, pokud budete potřebovat:

Získat opis osobních údajů – my vám rádi pošleme, jaká data o vás máme uchovaná

Opravit vaše osobní údaje – zajistíme jejich aktualizaci

Výmaz osobních údajů – pokud si přejete, aby vaše osobní údaje nebyly dále zpracovávány, postaráme se o to

Omezit zpracování osobních údajů – zajistíme, aby se tak stalo

Odvolat souhlas – kdykoli můžete váš souhlas odvolat a my tak učiníme

Převést osobní údaje – vaše osobní údaje vám zašleme, abyste je mohli předat jinému správci osobních údajů

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – váš požadavek vyřídíme

Podat stížnost – našim dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit, byli bychom však rádi, kdybyste se s veškerými nejasnostmi obraceli na nás, věřím, že je dokážeme vyřídit ke spokojenosti všech.

Závěrečná ustanovení

Zásady ochrany osobních údajů doplňují Podmínky použití aplikace iDoklad, součástí je i naše Cookie Policy. Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 2.2.2021