Podmínky použití aplikace iDoklad od 3. 3. 2022

Před vytvořením uživatelského účtu si prosím pečlivě přečtěte Podmínky použití aplikace iDoklad (dále jen Podmínky).

Vytvořením uživatelského účtu dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb a k poskytnutí licence v souladu s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. pokud s podmínkami nebo zásadami nesouhlasíte, uživatelský účet nevytvářejte ani službu nepoužívejte.

I. Slovníček pojmů

Webová aplikace je softwarová aplikace iDoklad přístupná prostřednictvím webových stránek, dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na adrese https://www.idoklad.cz, www.idoklad.sk, www.app.idoklad.cz nebo www.app.idoklad.sk (dále jen „webové stránky“). Webová aplikace je webová služba sloužící primárně k vystavování elektronických účetních dokladů, jejich tisku či odesílání e-mailem na adresu obchodních partnerů, její součástí je i elektronická dokumentace související s Webovou aplikací.

Mobilní aplikace je forma Webové aplikace, kterou je možné si stáhnout prostřednictvím obchodů Apple Store nebo Google Play a provozovat ji na mobilním zařízení za současného připojení se k uživatelskému účtu Aplikace.

Webová a Mobilní aplikace se společně označují jako Aplikace. Aplikace je určena pro podnikatele (fyzické i právnické osoby).

Uživatelský účet si vytváří každý uživatel (dále také jako „vy“), který má zájem o užívání Aplikace a je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb Provozovatelem.

Provozovatelem aplikace je společnost Seyfor, a. s., Drobného 555/49, Brno, PSČ 602 00, IČ 015 72 377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 7072 (dále také jako „my“).

II. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují užívání Aplikace. Dohodneme-li se s Vámi na individuálních podmínkách užívání Aplikace, mají vždy přednost a tyto Podmínky se použijí v rozsahu neupraveném individuálním ujednáním mezi námi a Vámi.

Při vytváření Uživatelského účtu je uživatel povinen zadat pravdivé a úplné údaje vztahující se k jeho osobě, které budou následně použity v hlavičce účetního dokladu. Nakládání s osobními údaji, které nám poskytnete, upravují Zásady ochrany osobních údajů.

III. Licence

Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková práva k ní vykonává Provozovatel.

Založením Uživatelského účtu Vám poskytujeme osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace. Licence se uděluje po dobu trvání uživatelského účtu a pouze pro užití při Vaší podnikatelské činnosti. Berte prosím na vědomí, že užívání Mobilní aplikace je upraveno také podmínkami příslušných platforem. Předmětem licence je poskytnutí oprávnění k užívání Aplikace prostřednictvím GUI, nezpřístupníme Vám zdrojové kódy aplikace, pokud se nedohodneme jinak (např. pro účely interoperability s Vašimi interními systémy). Reverzní inženýrství Aplikace není dovoleno. Pro zajištění interoperability poskytujeme API rozhraní pro přístup k externím službám. Užívání externích služeb není předmětem licence.

Licence se uděluje jako bezúplatná nebo úplatná v závislosti na zvolené verzi užívání, jak uvádíme v čl. V. Odměna za licenci je vždy zahrnuta v odměně za užívání dle čl. V.
Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn Aplikaci nebo její prvky pozměňovat a/nebo vytvářet odvozená díla.

Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Uživatel nesmí Aplikaci jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců a spolupracujících osob, které mu poskytují účetní a administrativní služby, pro něž je vyžadován přístup k Aplikaci.

Toto licenční ujednání upravuje také užívání jakýchkoli aktualizací Aplikace, kterými nahradíme nebo doplníme původní Aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.

Aplikaci není možné užívat způsobem, který by narušoval práva Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, k jejichž výkonu nejste těmito Podmínkami nebo Zásadami ochrany osobních údajů oprávněni.

Licence zaniká stejným způsobem jako smlouva o poskytování služeb dle čl. VIII odst. 1.
Uživateli nenáleží jakákoliv oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

Prostřednictvím Aplikace můžete vystavovat elektronické účetní doklady, ukládat je a evidovat, tisknout, odesílat e-mailem a importovat či exportovat data do nebo z Aplikace, případně do nebo z dalších aplikací a služeb poskytovaných. Provozovatelem, a to v rozsahu, v jakém to Aplikace rozsahem svých funkcí dle zvoleného předplatného umožňuje.

Z vygenerovaných dokladů není dovoleno odstraňovat nebo měnit jakákoliv označení, loga, název a údaje o Provozovateli nebo Aplikaci. Pokud tak učiníte Vy nebo osoba, jíž jste do Aplikace poskytli přístup, neodpovídáme za případnou škodu tím způsobenou.
Všechna data, která si do našich databází uložíte, jsou pouze Vaše a Vy k nim máte všechna práva a odpovědnost za jejich obsah.
Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje Podmínky, nebo používá Aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů, a to bez ohledu na zvolený předplatné užívání.

Provozovatel je oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet uživatele, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.

Bez ohledu na zvolený předplatné může uživatel svůj účet zrušit v rozhraní správy svého uživatelského účtu zasláním požadavku na zrušení Zákaznické podpoře. V případě předplatných zakoupených prostřednictvím App Store nebo Google Play musí nejdříve zrušit předplatné na dané platformě, a teprve poté může svůj účet zrušit v Mobilní Aplikaci. V opačném případě by se uživateli i nadále strhávalo předplatné.

Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání před uplynutím předplacené doby dle uvedených případech.

Zrušením Uživatelského účtu dochází k ukončení poskytování veškerých služeb v Aplikaci a současně k vymazání veškerých dat v Aplikaci. Zrušení uživatelského účtu v souvislosti s ukončením užívání Aplikace nemá vliv na fungování uživatelského účtu co do rozsahu dalších aplikací a služeb, které Provozovatel uživateli také poskytuje.

V. Úplata za užívání Aplikace

Každý nový uživatel může vyzkoušet Prémiovou verzi Aplikace bezplatně po dobu 60 dní. Zkušební doba 60 dní počíná běžet okamžikem platnosti registrace, tj. kliknutím na potvrzovací odkaz ve verifikačním e-mailu v průběhu dvoufázového ověření při registraci, v případě nového uživatele. Bezplatné vyzkoušení Prémiové verze Aplikace může každý uživatel vyzkoušet maximálně jednou. Po uplynutí zkušební doby bude Uživatelský účet automaticky převeden na bezplatnou verzi, nezvolíte-li si placenou verzi.

Aplikace je poskytována ve čtyřech verzích dle zvoleného předplatného užívání, kdy kromě předplatného „Zdarma“ Provozovatel poskytuje další verze dle předplatných uvedených v ceníku uvedeném na adrese https://www.idoklad.cz/cenik-op

Uživatel si volí předplatné na celou dobu trvání smlouvy o poskytování služeb podle čl. VIII odst. 1 s možností volby délky fakturačního období, které může být 1 měsíc, 3 měsíce nebo 1 rok (předplatné). U předplatného pro Mobilní Aplikace zakoupených prostřednictvím App Store nebo Google Play je délka fakturačního období vždy 1 měsíc bez možnosti volby uživatele.

Platba za předplatné proběhne dopředu na zvolené fakturační období prostřednictvím platební brány GoPay, prostředníctvím App Store nebo Google Play, zrychleným bankovním převodem nebo bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury. Berte prosíme na vědomí, že platební bránu provozuje osoba odlišná od Provozovatele a provedení platby se řídí vlastními podmínkami poskytovatele služeb. K provedení platby budete přesměrováni na webovou stránku provozovatele platební brány. Platby za předplatné zakoupené přes Mobilní Aplikaci se řídí také vlastními podmínkami dané platformy.

V případě, že nákup uživatel realizoval skrz webovou aplikaci, má uživatel možnost zvolit automatické opakování plateb, kdy se před koncem fakturačního období částka odpovídající ceně za předplatné z bankovního účtu strhne automaticky ve výši odpovídající délce fakturačního období, které si zvolil. Přijetím podmínek užívání uděluje uživatel souhlas nám i provozovateli platební brány s inkasem plateb za předplatné z bankovního účtu. Automatické opakování plateb je možné zrušit v uživatelském účtu s výjimkou předplatného zakoupeného prostřednictvím App Store nebo Google Play, u kterých je automatické opakované plateb automatické vždy dle podmínek příslušné platformy.
V případě, že se uživatel rozhodl pro platbu bankovním převodem, vystaví provozovatel před koncem fakturačního období zálohovou fakturu na částku odpovídající zvolené délce fakturačního období a zašle ji na e-mail uvedený při registraci.

V případě neuhrazení ceny za předplatné si Provozovatel vyhrazuje právo převést neprodleně uživatelský účet na předplatné „Zdarma“.
V případě, že se uživatel rozhodne změnit předplatné nebo délku fakturačního období, bude po provedení objednávky a platby doručené Provozovateli sjednán nový předplatné dle ceníku. Placený předplatné nemůže uživatel změnit na předplatné „Zdarma“. Aktivace nového předplatného proběhne nejdříve po uplynutí doby, na niž byl předplacen předchozí předplatné. Uživatel se může s provozovatelem v konkrétním případě dohodnout jinak. Předplatné zakoupené v rámci Mobilní Aplikace nelze měnit v rámci webové Aplikace a naopak. Pro předplatné zakoupené prostřednictvím platforem App Store a Google Play platí, že p ři přechodu na vyšší předplatné dostane uživatel nový předplatné k dispozici ihned a zaplatí plnou cenu. Zbývající čas starého předplatného se podle pravidel App Store nebo Google Play přepočítá do částky, která je uživateli následně refundována.

Uhrazením ceny příslušného placeného předplatného pro dané období dle ceníku se účet uživatele využívajícího takový placené předplatné pro toto období aktivuje.

VI. Odpovědnost za vady

Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí Aplikací vygenerovaných dokladů s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů Aplikace, předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům. Je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti, správnosti a bezchybnosti.

Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace nebo užíváním v rozporu s pokyny Provozovatele, neodborným zásahem do Aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Aplikace se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.

Provozovatel nenese odpovědnost za data importovaná do Aplikace z databází třetích osob (zejména databáze ARES nebo systém EET provozované Ministerstvem financí ČR, data importovaná z internetového bankovnictví), za jejich dostupnost a přístupnost, a dále za škody způsobené provozem aplikací třetích osob v Aplikaci (např. platební brány).

Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě.
Berte prosím na vědomí, že na webových stránkách idoklad.cz mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky, přičemž Provozovatel není odpovědný za obsah ani dostupnost těchto jiných stránek. Informace uvedené na těchto jiných stránkách nevyjadřují názor Provozovatele. Budete-li mít pocit, že obsah umístěný na webových stránky třetích stran je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo obecně uznávanými etickými a morálními principy, měli byste vyrozumět provozovatele takových stránek a budeme rádi, když nám to dáte na vědomí.

VII. Údržba aplikací a další ujednání

Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace je nutné provádět její nepravidelnou údržbu. O plánovaných odstávkách Aplikace vás budeme informovat. V době provádění údržby nemusí být Aplikace dostupná. Provozovatel může provádět úpravy Aplikace, přidávat nové funkce a vlastnosti. Za dobu nefunkčnosti Aplikace v důsledku údržby nenáleží uživateli finanční kompenzace.

VIII. Závěrečná ustanovení

Vytvořením uživatelského účtu (kliknutím na link v ověřovacím e-mailu v průběhu registrace) dochází ke vzniku smlouvy o poskytování služeb mezi Provozovatelem a uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto Podmínky ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.

Vytvořením uživatelského účtu (kliknutím na link v ověřovacím e-mailu v průběhu registrace) dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Provozovatelem a uživatelem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu osobních údajůa Podmínek v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.
Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným k řešení takového sporu bude v případě, že bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, Městský soud v Brně. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.

Podmínky můžou být Provozovatelem měněny především z důvodu vývoje cen, na nichž je poskytování Aplikace závislé, z důvodu změny právní regulace oblasti, v níž Poskytovatel působí a v rámci níž poskytuje služby Aplikace či z důvodu vývoje technologií využívaných při provozování či užívání Aplikace. Změna Podmínek bude uživatelům oznámena elektronickou zprávou na uživatelský účet prostřednictvím Aplikace nebo prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci. V případě, že si uživatel nebude přát být vázán navrhovanou změnou Podmínek užití, má právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Poskytování služeb uživatel vypoví elektronicky zasláním zprávy prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo e-mailem Provozovateli. Ke dni uplynutí výpovědní doby Provozovatel uživateli zruší uživatelský účet. Částka odpovídající nevyčerpanému předplatnému se zákazníkovi nevrací. V případě, že uživatel svůj účet nezruší zasláním oznámení do 14 dní od oznámení změny Podmínek, má se za to, že s novými Podmínkami souhlasí.

Podle změněných Podmínek podle odst. 6 se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Podmínek, se posuzují podle dosavadního znění Podmínek.
Podmínky jsou platné a účinné od 3. 3. 2022.