Komunikace s účetními systémy

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 4. 5. 2023 24 minut čtení

Službu iDoklad je možné propojit s nejrozšířenějšími účetními systémy. Vaše účetní kancelář tak má možnost bez pracného přepisování importovat adresy a faktury vystavené v iDokladu přímo do svého systému. Komunikaci využijete i v případě, kdy si účetnictví zpracováváte sami: můžete fakturovat na vzdáleném fakturačním místě nebo „v terénu“ na mobilním zařízení a data si posílat do své vlastní účetní aplikace. Zpracováváte-li účetnictví v některém ze systémů Money či v programu Vario, v rámci přenosu dostanete zpět informace o úhradách faktur a získáte tak dokonalý on-line přehled o svém podnikání.

V záložce Nastavení si můžete zakázat možnost v exportovaných dokladech provádět dodatečné úpravy.

 Propojení se systémem Money S3

Součástí účetního programu Money S3 je externí aplikace umožňující propojení s iDokladem. Komunikace se uskuteční přímo z menu programu. Na adrese www.money.cz si můžete zdarma stáhnout zkušební verzi Money S3 Start, která obsahuje všechny dostupné moduly a funkce, včetně propojení na iDoklad.

Money S4 a Money S5

Pro obousměrnou komunikaci s těmito ERP systémy slouží modul iDoklad, který je součástí jádra systému Money.

Pohoda

Propojení iDokladu se systémem Pohoda se provádí pomocí bezplatné externí utility, kterou si můžete stáhnout zde.

Altus Vario

Přímo ze systému Vario si můžete nainstalovat doplněk Vario iDoklad, který zajistí obousměrnou komunikaci s iDokladem. V systému Vario si můžete nastavit i automatizované spouštění importu. Více se dozvíte zde.

Money S3Money S4/S5PohodaVario
Import adres***
Import faktur****
Načtení dokladů jediným stiskem volby v menu***
Načtení prostřednictvím externí aplikace*
Zpětná aktualizace úhrad***

 Do programu Pohoda lze z iDokladu přenášel jen vydané faktury.

Propojení s Money S3

Zkopírovat link Zkopírováno

Propojení iDokladu s Money S3 je velmi jednoduché a intuitivní. Po propojení je možné do Money S3 načítat veškeré faktury vydané/přijaté, dobropisy, prodejky, adresní karty a ceníkové položky vytvořené v iDokladu, zpět pak lze importovat provedené úhrady a ceníkové položky.

Do Money S3 se z iDokladu neimportují úhrady a zálohové faktury. Odpočet zálohy se do vyúčtovací faktury importuje jako odpočet bez vazby na jiný doklad.

Nastavení komunikace

V Money S3 si v menu Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace (ve verzích starších než 13.000 v Nástroje / Nastavení / Externí aplikace ) zobrazte seznam Propojení externích aplikací. Zde tlačítkem Přidat otevřete Kartu propojení externí aplikace a v poli Aplikace vyberte z roletové nabídky volbu iDoklad. Na kartě se poté objeví záložky, ve kterých zadejte následující nastavení:

Záložka Konfigurace

Zde doplňte Přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo), pod kterými jste se registrovali na webovém rozhraní aplikace iDoklad. Pokud jste údaje zadali správně, program zpřístupní roletovou nabídku Agenda v iDokladu, kde si zvolte agendu určenou k přenosu.

 • Odeslat výsledek přenosu e-mailem – pokud zaškrtnete tuto volbu, vygeneruje se po dokončení přenosu dat e-mailová zpráva. Do těla zprávy se vloží výsledek přenosu, včetně objemu přenesených dat. Tlačítkem Nastavení e-mailu otevřete kartu pro zadání Příjemců zprávy a Předmětu.
 • Komprimovat importní a exportní soubory v záložním adresáři (zip) – importovaný/exportovaný soubor se ukládá do adresáře Backup (C:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\MoneyS3\Data\iDoklad\AGENDA.xxx\Documents\Import (Export)\Backup\). Pokud zaškrtnete tuto volbu, uloží se tento soubor současně ve formátu ZIP.

Záložka Adresář

V této záložce zvolte Adresní skupinu z adresáře v Money S3, do které chcete ukládat nové zákazníky zadané na fakturách importovaných z iDokladu. Vyberete-li možnost Nezařazovat do skupin, adresy se při importu převedou do skupiny Nezařazeno.

 

Záložka Ceník/Sklad

Na této záložce nastavte údaje pro export a import zásob.

Export zásob

 • Ceník/Sklad – vyberte Sklad nebo Ceník pro export z Money S3 do iDokladu
 • Cenová hladina – vyberte Cenovou hladinu, která se použije při exportu prodejních cen zásob z Money S3 do iDokladu

 Import zásob

 • Sklad – vyberte Sklad určený pro import skladových zásob z iDokladu do Money S3
 • Skladová skupina pro nové zásoby – vyberte Skladovou skupinu ze skladu nastaveném v předchozím poli

Záložka Doklady

Tato záložka je velmi důležitá pro úspěšný přenos dokladů. Povinně zde musíte vybrat Typy dokladů, z nichž se do Money S3 doplní účetní údaje, které se v iDokladu nezadávají a bez kterých by se importované doklady do Money S3 nemohly uložit.

Import faktur

 • Typ faktury vydané / Typ faktury přijaté – vyberte typ dokladu. Pro tento účel doporučujeme v Money S3 vytvořit speciální Typ vydané (přijaté) faktury, který musí mít doplněnou konfiguraci následujících polí:
  • Hradit na
  • Předkontace
  • Členění DPH (jen plátci DPH)

Další údaje na kartě pro přenos faktur není nutné doplňovat – některé se do Money S3 se přeberou z iDokladu, jiné můžete konfigurovat podle uvážení.

V Typu vydané (přijaté) faktury však nedoporučujeme zadávat Číselnou řadu, protože číslo dokladu a z něj vyplývající variabilní symbol jsou neměnné. Při převodu do Money S3 číslo faktury zůstane zachované v původní podobě a tuto číselnou řadu tedy bude program ignorovat. Naopak by mohlo v případě, kdy by Typ vydané (přijaté) faktury obsahoval stejnou číselnou řadu jako iDoklad, při přenosu dojít ke kolizi a faktury by se do Money S3 nenačetly.

Pokud provádíte import faktur z iDokladu do agendy, kterou v Money S3 aktivně používáte (vystavujete v ní faktury i přímo v Money S3), je pro faktury vydané/přijaté nutné v iDokladu zadat jinou číselnou řadu, než jakou pro ně máte nastavenou v Money S3. Kdyby totiž obě řady byly stejné, docházelo by k duplicitám při číslování dokladů a import faktur z iDokladu do Money S3 by neprobíhal korektně

Máte-li v Money S3 pro faktury vytvořenou Řadu 2022 a Číslo 001 (viz následující obrázek), je potřeba v iDokladu upravit Formát čísla faktury z původního tvaru {RRRR}{NNN} např. na {RRRR}9{NNN}.

 • Ceníkové položky faktur importovat jako skladové položky – ceníkové položky faktur je možné volitelně importovat jako skladové položky. Nové ceníkové položky založené v iDokladu se importují do Money S3 jako nové zásoby. Skladové ceníkové položky, ve kterých je nastaveno sledování stavu skladu (vytváří se skladové pohyby), se v Money S3 založí jako zásoba typu „Jednoduchá karta“. Neskladové ceníkové položky se v Money S3 založí jako zásoba typu „Služba“.

Nové zásoby se importují pouze v případě, že je v konfiguraci propojení s iDokladem nastaven sklad pro import zásob, ve kterém je povolen stav zásoby do mínusu. Toto opatření je pro potřeby importu nových zásob použitých na dokladech, které vytváří výdajový skladový pohyb (faktury vydané, prodejky). Pokud není na skladu povolen stav zásoby do minusu, tak se nové ceníkové položky použité na fakturách importují jako normální (neskladové) položky, na prodejkách se tyto položky importují jako skladové s přednastavenou zásobou typu “Služba” (viz záložka Doklady). Tato přednastavená zásoba typu “Služba” se používá také pro import položek prodejek bez vazby na ceník.

 

Import prodejek

 • Typ skladové prodejky – vyberte typ skladového dokladu pro prodejky. Také pro tento účel doporučujeme v Money S3 vytvořit speciální řadu pro prodejky. V opačném případě by mohlo docházet k přepisu existujících prodejek v Money S3.
 • Zásoba typu „služba“ pro položky bez vazby na ceník – položky iDokladu bez vazby na Ceník/Sklad se importují jako skladové položky typu „Služba“. Podle vybraného Skladu pro import na záložce Ceník/Sklad se pro vybraný sklad zobrazí seznam zásob typu Služba pro výběr. Pokud budete přidávat novou zásobu nebo přidávat zásobu podle kmenové karty, bude pro novou kartu zásobu nastaven Typ karty “Služba”.
 • Nepeněžní platidlo pro platbu kartou – pomocí šipky vybíráte ze seznamu Nepeněžních platidel (karta Money / Možnosti a nastavení /Správa seznamů). Zobrazují se pouze Nepeněžní platidla, která mají Typ platidla Pohledávka.

Automatické úhrady faktur – Pokud je v programu Money S3 v Uživatelské konfiguraci / Fakturace záložky Platba v hotovosti a Platba kartou nastaveno pro faktury automatické generování hradicích dokladů (hotově = pokladní doklad, kartou = platební pohledávka), tak se při importu faktur z iDokladu provede jejich automatická úhrada. V případě, že v iDokladu došlo k zaevidování úhrady faktury vydané v systému EET, tak se v Money S3 neprovádí evidence úhrady v systému EET. Důvod je ten, aby nedocházelo k vícenásobné evidenci stejné tržby.

Po vyplnění uvedených údajů kartu Propojení s aplikací iDoklad tlačítkem OK uložte. Seznam externích aplikací pak můžete zavřít, Money S3 je připravené pro import a export.

Nastavení pro import faktur vydaných s odpočtem zálohy

Pro import faktur vydaných s odpočtem zálohy je potřeba v Money S3 určit vhodné Členění DPH, a to v Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku / záložka Fakturace / Odpočet zálohy (ve starších verzích v menu Nástroje / Nastavení / Účetní rok / záložka Fakturace / Odpočet zálohy). Doporučené členění DPH je 19Ř01,02.

Nastavení pro import faktur vydaných v cizí měně

Pro úspěšný import faktur vydaných v iDokladu v cizí měně musí být v Money S3 v menu Money / Možnosti a nastavení / Cizí měny (ve starších verzích v Nástroje / Seznamy / Cizí měny) založená karta měny, ve které je importovaná faktura vystavená. Kurz se přebírá z iDokladu a v Money S3 jej tedy už nastavovat nemusíte (nijak ale nevadí, pokud jej do Money S3 máte zavedený).

Přenos dat

Vlastní přenos dat provádíte v Money S3 na kartě Nástroje/iDoklad pomocí průvodce Výměny dat s iDokladem. Máte-li v Money S3 nastavený přístup k více agendám v iDokladu, můžete si na první straně průvodce zvolit, zda chcete import provést pro všechny, nebo jen některé z nich.

Druhá strana vám nabídne možnost pro nastavení exportu a importu.

Export

 • Úhrada faktur – při export úhrad se nejprve vymažou všechny existující úhrady v iDokladu, které byly importovány do Money S3 a následně se provede export úhrad z Money S3. Při výmazu úhrad dochází současně k výmazu hradících pokladních a bankovních dokladů pořízených v iDokladu a také ke stornu tržby na EET, což může být nežádoucí. Tento stav je možné potlačit zapnutím přepínače Exportovat jen úhrady faktur, které nebyly doposud hrazeny v iDokladu. V tomto případě se exportují úhrady pouze pro faktury, které neobsahují žádné úhrady pořízené v iDokladu. U těchto faktur nejsou řešeny částečné úhrady, kdy se část faktury hradí v idokladu a zbývající část v Money S3. Zbývající částku úhrady je nutné při zapnutém přepínači zaznamenat v iDokladu ručně. Údaje EET se z Money S3 do iDokladu nepřenáší.
 • Zásoby – do iDokladu se exportují zásoby z Ceníku/Skladu nastaveného na Kartě externí aplikace – propojení na záložce Ceník/Sklad pro export zásob. Současně je zde také nastavení Cenové hladiny při exportu. Pokud nebude Cenová hladina na exportované zásobě nastavena, tak se použije Základní cena. Všechny zásoby se exportují do iDokladu jako ceníkové položky bez sledování stavu skladu (v iDokladu jsou označeny jako ceníkové neskladové položky). Požadavek na sledování stavu skladu je možné v iDokladu nastavit pouze ručně. Důvod pro toto omezení je ten, že nelze při exportu synchronizovat množství zásoby evidované v Money S3 s množstvím zásoby v iDokladu. U ceníkových položek je v iDokladu nastavena hlavní měrná jednotka zásoby. V iDokladu nesmí u těchto položek docházet ke změně měrné jednotky, protože množství zásoby se importuje do Money S3 vždy v hlavní měrné jednotce! V iDokladu nelze evidovat výrobní čísla. Z tohoto důvodu nejsou součástí exportu zásoby s evidencí výrobní čísel. Skladové položky s výrobními čísly by nebylo možné zpětně importovat do Money S3.
 • Před exportem zásob nejdříve vymazat v iDokladu seznam ceníkových položek – pokud bude přepínač zapnutý, pak při exportu dojde k výmazu všech ceníkových položek v iDokladu. V případě, že se ceníková položka vyskytuje na některém z existujících dokladů, tak se jejím výmazem zruší vazba na ceník.

 Import

 • Faktury vydané, Faktury přijaté a Skladové prodeky – nastavíte, zda se mají importovat všechny faktury a prodejky, nebo pouze změny. Importovat lze všechny doklady obsažené v iDokladu, případně pouze změny, tedy doklady nové a upravené. Změněné faktury vydané i přijaté se importují pouze v případě, pokud obsahují normální (neskladové) položky. Import změněných prodejek není podporován.
 • Importovat doklady vystavené do – podle zadaného data vystavení se budou doklady importovat.

 Pak již můžete tlačítkem Dokončit spustit vlastní přenos.

Po dokončení přenosu Money S3 zobrazí detailní přehled o výsledku importu/exportu a počtu přenesených dokladů, zásob a adres. V případě, že došlo k nějaké neshodě (např. jste si v Money S3 správně nenastavili všechny potřebné údaje v Typu vystavené/přijaté faktury), zobrazí se na kartě varování „Během importu došlo k chybě“. Podrobnou informaci o problému s uvedením chybějících údajů i problematických dokladů najdete v přehledné výstupní zprávě.

Importovaný a exportovaný soubor se ukládá do adresáře Backup (c:\Users\Public\Documents\SOLITEA\Money S3\Data\iDoklad\AGENDA.xxx\Documents\Import(Export)\Backup\). Pokud je nastaveno na Kartě externí aplikace komprimování importních a exportních souborů, pak se současně tento soubor uloží ve formátu ZIP. Protokol se ukládá do adresáře LOGS. Konkrétní cestu naleznete v souboru MonS3.ini, který se nachází v adresáři, kde je nainstalován program Money S3.

Začnete-li přenosy aktivně používat, doporučujeme v Nastavení – Aplikace nechat volbu Povolit úpravy dokladů po exportu do účetních systémů nezatrženou, protože by jinak mohlo docházet k nežádoucím změnám v již zaúčtovaných dokladech.

Propojení s Money S4/S5

Zkopírovat link Zkopírováno

K propojení Money S4/S5 a iDokladu slouží modul iDoklad, který je součástí jádra systému Money a umožňuje obousměrnou komunikaci, díky kterému je přenos dat velmi jednoduchý a intuitivní. Modul umožní z iDokladu do Money načítat vydané a přijaté fakturyprodejkyprodejní místaadresní karty a skladové pohyby uvedené na dokladech, zpět pak lze importovat položky ceníku.

V seznamu v Money si můžete vytvořit uživatelské nastavení pro libovolné množství účtů vedených v iDokladu.

Do Money se z iDokladu nepřenáší úhrady a zálohové faktury. Odpočet zálohy se do vyúčtovací faktury importuje jako odpočet bez vazby na jiný doklad.

Příprava Money S4/S5

Pro korektní přenos a správné zaúčtování dokladů je potřeba v systému Money S4/S5 před prvním přenosem vytvořit následující konfiguraci.

Skupina faktur vydaných

V seznamu Fakturace / Faktury vydané / Skupiny seznamu si založte speciální skupinu a v jejím nastavení doplňte veškeré údaje, které se v iDokladu nezadávají, ale v Money jsou potřeba pro správné zaúčtování. Naprosto nezbytné je doplnit Předkontaci a Členění DPH, bez těchto údajů se doklady do Money vůbec neuloží. Podle potřeb dané agendy můžete doplnit i další používané údaje, např. Intrastat, skladové pohyby, Kontrolingové údaje apod.

Údaji zadanými v nastavení skupiny se při uložení faktury do Money přepíše její původní zadání z iDokladu. Proto do nastavení skupiny nesmíte doplnit žádný z údajů, které se zadávají již v iDokladu, zejména Zaokrouhlení.

Pokud faktury z iDokladu převádíte do agendy, kterou v Money aktivně používáte (faktury střídavě vystavujete jak v iDokladu, tak i v Money), musíte pro ně v iDokladu vytvořit jinou číselnou řadu, než jaká je nastavená v Money. Kdyby totiž obě řady byly stejné, docházelo by ke kolizím a import faktur z iDokladu do Money by neprobíhal korektně.

V Money používáte pro faktury Číselnou řadu, jejíž Období má nastavenou Číselnou předponu řady na hodnotu 2022 a Aktuální číslo na 0001 (viz obrázek). V nastavení iDokladu je pak nutné upravit Formát čísla faktury z původního tvaru {RRRR}{NNNN}, který by vygeneroval shodné číslo faktury (20220001), např. na {RRRR}9{NNNN}.

Skupina firem

Chcete-li adresy zadané v iDokladu používat i při vystavování dokladů v Money, pak v menu Adresář / Firmy / Skupiny seznamu založte také skupinu pro převod adres a doplňte v ní údaje, které v Money používáte při obchodování – Číselnou řadu, Adresní klíče, Činnosti a nastavení v záložce Obchod (primární účty, způsob výběru ceny, individuální ceník atd.). Upozorňujeme však, že jde o údaje využívané pouze v agendě Money, při práci v iDokladu se nijak neprojeví.

Nastavení seznamu pro odpočet záloh

Pro faktury generované v iDokladu za účelem vyúčtování zálohových faktur je v Money potřeba na kartě Nastavení seznamu faktur vydaných (menu Agenda / Nastavení skupin a seznamů) zadat Předkontaci pro odpočet zálohy a Členění DPH pro odpočet zálohy. Zajistíte si tak správné zaúčtování Odpočtů záloh.

Kurzy cizích měn

V Money musíte mít v menu Seznamy / Bankovní / Měny vytvořené karty všech měn, které se v iDokladu používají. Doklady se do Money vždy importují s kurzem zadaným v iDokladu.

Konfigurace výměny dat s Money

Propojení na iDoklad si v Money nastavíte v menu Administrace / Výměna dat / iDoklad. Tlačítkem Přidat vložíte do seznamu novou konfigurační kartu připojení. Před prvním přenosem na ní musíte individuálně nastavit propojení s konkrétním účtem v iDokladu a okruh dat, která se v daném případě mají mezi produkty přenášet.

Obecné

 • Přihlašovací jméno a heslo pro přístup do agendy v iDokladu. Pokud jsou tyto údaje správně zadané, Money ihned nabídne v poli Agenda iDokladu název příslušné agendy (jméno zadané při registraci).

Pokud jste dříve používali připojení přes 3D iDokladConnector a nyní spouštíte první výměnu dat po aktualizaci, může vám Money oznámit, že máte chybně zadané připojení. V takovém případě je nutné připojení nastavit znovu. Důvodem je převod na bezpečnější formu výměny dat pomocí standardu OAuth2.

 • Skupina pro import firem / faktur vydaných – zde vložte skupiny, které jste si vytvořili pro import z iDokladu.
 • Přenášet úhrady z Money – u faktur, jejichž úhrady byly zavedené do účetnictví Money, se v iDokladu po přenosu zatrhne příznak Uhrazeno. Rozhodně současně doporučujeme v Nastavení nechat volbu Povolit úpravy dokladů po exportu do účetních systémů nezatrženou, protože by jinak mohlo docházet k nežádoucím změnám v již zaúčtovaných dokladech.
 • Aktualizovat adresy při importu – dodatečné změny provedené na adresách v iDokladu se převedou i do adres uložených v Money.
 • Ceník pro synchronizaci na iDoklad – do iDokladu je možné z Money načíst vybraný ceník produktů. Zpětný přenos úprav do Money možný není.
 • Smazat ceník před synchronizací – ceník v iDokladu tak bude po přenosu vždy stoprocentně odpovídat aktuálnímu ceníku v Money.

Vlastní přenos dat uskutečníte v Money pomocí tlačítka Synchronizovat s iDokladem v seznamu Import z iDokladu. Akce proběhne zcela automaticky.

Propojení s Pohodou

Zkopírovat link Zkopírováno

Jako první krok si musíte stáhnout utilitu pro Import do Pohody, která vám umožní přenášet vydané faktury z iDokladu do programu Pohoda. Aby tato utilita správně fungovala, je potřeba mít nainstalovanou nejnovější verzi Windows 10 v české lokalizaci a nejnovější verzi systému Pohoda, který využívá pro ukládání dat databázi mdb. Soubor stažený z našich stránek spusťte a postupujte podle instrukcí uvedených v průvodci, podrobný popis najdete v následující kapitole.

Stažený soubor se uloží v adresáři C:\Program Files\iDoklad – import do programu Pohoda, kde jej při dalších přenosech dohledáte. Průvodce vám také nabídne možnost umístit ikonu pro spuštění na plochu vašeho počítače.

Konfigurace propojení

Při prvním spuštění je potřeba nastavit komunikaci mezi iDokladem a programem Pohoda a zadat přihlašovací údaje do obou systémů.

Objevuje-li se vám při spuštění utility chybová hláška „Zprostředkovatel Microsoft.JET.OLEDB.12.0 není registrován v místním počítači“, stáhněte a nainstalujte si do svého počítače tento soubor.

 1. V průvodci importem stiskněte tlačítko Přihlásit se k iDokladuOtevře se formulář pro přihlášení k účtu v iDokladu.
 2. Zadejte přihlašovací údaje k iDokladu – V polích Přihlašovací e-mail a Heslo zadejte přihlašovací údaje k účtu v iDokladu, s nímž chcete Pohodu propojit. V případě, že máte pod e-mailovou adresou více firem, nabídne se vám po přihlášení jejich přehled, z něhož si vyberte konkrétní firmu pro propojení. Pokud jste údaje zadali správně, v průvodci importem se v polích Agenda a  zobrazí název a IČ zvolené firmy. Důležité je, aby firma v iDokladu měla stejné  jako agenda v programu Pohoda.
 3. Najděte v instalačním adresáři programu Pohoda soubor Pohoda.exePro nalezení Cesty k aplikaci můžete použít tlačítko Vybrat, pomocí kterého otevřete dialogové okno pro výběr souborů. Zde si v adresáři, ve kterém máte program Pohoda nainstalovaný, vyberte soubor Pohoda.exe.
 4. V instalačním adresáři programu Pohoda najděte soubor s databází (%Pohoda% / Data / vase-ic_rok.mdb)Obdobným způsobem vyberte do pole Název databáze agendu programu Pohoda, do které chcete doklady importovat. Tato databáze je uložená v podadresáři Data a její název je složený z vašeho IČ a aktuálního roku, např. 49487671_2017.mdb. Před přenosem si zkontrolujte, zda tato databáze není zamčená.
 5. Zadejte přihlašovací údaje k programu PohodaPokud jste při instalaci programu Pohoda změnili výchozí přihlašovací údaje (Uživatel: Admin, Heslo: prázdné) na vlastní zadání, zapište je do políček Uživatel a Heslo. Dále můžete určit Předkontaci, která se má importovaným dokladům nastavit, Členění DPH, Členění RPDP (režimu přenesení daňové povinnosti) a účetní Období.
 6. Spusťte importTlačítkem Importuj spustíte proces, který stáhne doklady určené k přenosu a vytvoří z nich XML soubor připravený k načtení do programu Pohoda.

Do programu Pohoda se neimportují přijaté faktury, úhrady, dobropisy a zálohové faktury. Odpočet zálohy se do vyúčtovací faktury importuje jako odpočet bez vazby na jiný doklad.

Stažený soubor se uloží v adresáři C:\Program Files\iDoklad – import do programu Pohoda, kde jej při dalších přenosech dohledáte. Průvodce vám také nabídne možnost umístit ikonu pro spuštění na plochu vašeho počítače.

Nastavení pro import faktur vystavených v režimu OSS

Pro import faktur vystavených v režimu OSS je potřeba v Pohodě provést nastavení režimu OSS a zároveň nastavit potřebné členění. Jako první je pro režim OSS nutné nastavit použití cizích měn a to v sekci Nastavení/Globální nastavení/Cizí měny, zde potom povolíte možnost Povolit použití cizích měn.

V sekci Nastavení/Globální nastavení/DPH – ostatní povolíte možnost Nabízet historické sazby DPH a možnost One Stop Shop (OSS).

Jako poslední je potřeba v sekci Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH označit členění RDzasEU (Zasílání zboží do jiného členského státu) a u tohoto členění povolit volbu Nabízet.

Propojení s Variem

Zkopírovat link Zkopírováno

Propojení ekonomického systému Altus Vario s iDokladem zprostředkuje doplněk Vario iDoklad, který zajistí import dokladů a kontaktů vystavených v iDokladu za účelem účetního zpracování. Kromě zaúčtování je možné přenesené faktury hradit funkcemi Vario a stav úhrad synchronizovat zpět do služby iDoklad.

Funkce a vlastnosti doplňku Vario

Doplněk Vario iDoklad podporuje:

 • import nových vydaných faktur včetně souvisejících úhradových pokladních dokladů
 • zakládání nových kontaktů a aktualizaci stávajících kontaktů
 • zpětné odesílání informací o úhradách dokladů

Výměnu dat lze spouštět ručně pomocí funkcí doplňku, případně můžete použít automatizovanou výměnu dat pomocí naplánované úlohy.

Řešení nepodporuje:

 • aktualizaci existujících dokladů
 • import zálohových faktur a všech souvisejících dokladů
 • import produktů z ceníku v iDokladu do katalogu Varia – položky dokladů se zakládají bez vazby na katalog

Instalace

 1. Jako první krok si musíte zde volbou Uložit jako stáhnout instalační soubor doplňku iDoklad.
 2. Následně si zde stáhněte instalační soubor Vario Integration Services. Pro stažení je třeba se přihlásit.
 3. Poté si propojte doplněk Vario iDoklad se službou iDoklad. Postup je následující:
  • Na stránkách Altusu si instalujte integrační službu AVIS (soubor IntegrationServices.zip).
  • Poklepejte na stažený soubor iDoklad.vario a instalujte jej do příslušného profilu Vario.
  • Nastavte si oprávnění na doplněk iDoklad. Tento krok slouží k zajištění, aby aktualizaci nespouštěli neautorizovaní uživatelé.
  • Propojení vyžaduje licenci doplňku iDoklad, ale nepotřebuje licenci integračních služeb AVIS.
  • Před prvním spuštěním doplňku je ve Variu nutné nastavit propojení, viz následující kapitola.

Licence k doplňku iDoklad není nijak zpoplatněná, slouží jen pro sledování počtu uživatelů doplňku.

Nastavení

Po instalaci doplňku se ve Variu přepněte do dialogu Možnosti Altus Vario / sekce Doplňky / Obecné doplňky/ iDoklad.

Nastavené hodnoty se ukládají vždy jen pro aktuální firmu a v jednom profilu Vario tak lze z různých účtů iDokladu stahovat data do různých firem. Tuto funkčnost využijí účetní společnosti k paralelnímu vedení účetnictví pro více uživatelů iDokladu.

Na kartě Možnosti je třeba vyplnit následující údaje:

 • přihlašovací údaje (e-mail a heslo) ke službě iDoklad
 • knihu a typ dokladu pro zakládání vydaných faktur
 • knihu a typ dokladu pro zakládání úhradových pokladních příjmových dokladů
 • knihu a typy kontaktů pro zakládání kontaktů do adresáře

Zakládání kontaktů a odesílání úhrad je volitelné.

Pokud se iDoklad chystáte propojit s agendou Varia, ve které vystavujete doklady, ověřte si, že nastavení číselné řady faktur ve Variu a iDokladu není konfliktní.

Byly tyto informace užitečné?
0 1

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma