Režim přenesení daňové povinnosti

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam vydaných faktur

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která zásadním způsobem mění režim uplatňování DPH u stavebních a montážních prací. Jedná se o tzv. režim přenesení daňové povinnosti (RPDP). V tomto režimu je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno (objednatel), povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (poskytnutí stavebních či montážních prací) v případě, že plnění poskytl také plátce daně. V praxi to znamená, že daň nebude přiznávat dodavatel prací, ale přizná ji (spočítá a uvede do účetnictví a daňového přiznání) příjemce plnění. Aby se tento režim přenesení daňové povinnosti uplatnil, musí být jak poskytovatel, tak odběratel plátcem DPH.

Povinnosti dodavatele (poskytovatele stavebních či montážních prací)

IK_odrazka Uskuteční stavební či montážní práce (klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43).

IK_odrazka Do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystaví daňový doklad, který má oproti běžnému dokladu dvě odchylky:

IK_odrazka_odsazena   je sice uvedena sazba daně, ale není tam její výše

IK_odrazka_odsazena  dodavatel uvede, že výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno

IK_odrazka Zavede toto plnění do zvláštní evidence, která se předkládá finančnímu úřadu, a to ve stejné lhůtě, která je určená pro podání daňového přiznání. Podává se pouze elektronicky.

IK_odrazka Uvede toto plnění do daňového přiznání na ř. 25.

Povinnosti odběratele (příjemce stavebních či montážních prací)

IK_odrazka Přijme stavební či montážní práce (CZ-CPA 41 až 43).

IK_odrazka Obdrží daňový doklad, vypočítá a doplní na přijatý doklad výši daně. A pozor – odpovídá za správně vypočtenou daň, i kdyby dodavatel uvedl chybnou sazbu!

IK_odrazka Je povinen přiznat a zaplatit daň za zdaňovací období ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IK_odrazka Současně odběrateli vzniká nárok na odpočet daně, a to buď v plné výši, či v krácené podle zákona o DPH.

IK_odrazka Uvede toto plnění do zvláštní evidence, která se překládá finančnímu úřadu, a to ve stejné lhůtě, která je určena pro podání daňového přiznání. Podává se pouze elektronicky.

IK_odrazka Uvede toto přijaté plnění na ř. 10, resp. 11 a současně na ř. 43, resp. 44 daňového přiznání.

Shrnutí základních principů

IK_odrazka Jedná se pouze o poskytnutí stavebních a montážních prací – podle klasifikace produkce CZ-CPA 41, 42 a 43.

IK_odrazka Místo plnění musí být v ČR.

IK_odrazka Plnění probíhá pouze mezi dvěma plátci DPH.

IK_odrazka Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije u záloh, ale až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (obecně až při poskytnutí stavebních a montážních prací).

IK_odrazka Nelze používat zjednodušené daňové doklady.

IK_odrazka Kromě přiznání je nutné podat také výpis z evidence pro daňové účely, a to elektronicky.

Optimální postup v iDokladu

Pokud vystavujete faktury převážně v režimu přenesení daňové povinnosti, můžete si v Nastavení faktur určit jako výchozí typ ceny Jen základ – každá nově vytvořená faktura pak bude mít na položkách Typ ceny již nastavený tímto způsobem.

Nastavení typu ceny pro RPDP

Nastavení typu ceny pro RPDP

IK_upozorneni Přímo na faktuře si typ můžete přímo na položce samozřejmě změnit podle potřeby, viz následující obrázek.

Vystavení faktury

Vystavení faktury si vysvětlíme na situaci, kdy jako dodavatel (plátce DPH) poskytujete stavební či montážní práce pro jiného plátce. Cenu jste si dohodli na 10 000 Kč bez DPH. Po provedení stavebních či montážních prací vystavíte fakturu (daňový doklad) na částku 10 000 Kč. Na položce faktury musíte nastavit typ ceny Jen základ, ale současně tam musíte uvést i odpovídající sazbu DPH (v našem příkladu 21 %). Výše DPH na položce v režimu přenesení daňové povinnosti musí být nulová, a pokud všechny položky faktury vstupují do režimu přenesení daňové povinnosti, pak i DPH na celé faktuře musí být nulové.

Položka faktury vystavené v RPDP

Položka faktury vystavené v RPDP

Na tiskovém formuláři takto zadané faktury se pod daňovou tabulku doplní text „Daň odvede zákazník“ a pod ním budou uvedené základy DPH v jednotlivých sazbách.

Faktura vystavená v RPDP

Faktura vystavená v RPDP