Import faktur do iDokladu

Nastavení / Import

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Import

Do aplikace iDoklad si můžete snadno importovat faktury vystavené v ekonomických systémech Pohoda a SuperFaktura. Načtené faktury se v iDokladu dají dále upravovat či kopírovat, součástí importu je i spárování uložených kontaktů na základě shodného IČ a automatické založení nových karet Kontaktů.

Export faktur do XML formátu

Předpokladem pro import faktur do iDokladu je jejich export z původního systému do formátu XML. Tento krok uskutečníte přímo v příslušném ekonomickém systému a postup byste měli najít v nápovědě k danému systému. Pro případ, že byste si přesto nevěděli s exportem rady, popis najdete také v naší nápovědě:

IK_skok_jinam XML export z Pohody

IK_skok_jinam XML export ze SuperFaktury

Import XML faktur do iDokladu

Import faktur z XML formátu do iDokladu uskutečníte v záložce Pomůcky. Zde vám stačí uskutečnit tři jednoduché kroky:

IK_Odrazka_01 Nejprve si v nabídce zvolte systém, ze kterého faktury importujete.

IK_Odrazka_02 Poté vám iDoklad zpřístupní stránku určenou pro načtení souboru exportovaného z vybraného systému. Zde vyplňte následující pole:

IK_odrazka Importní soubor – do tohoto pole zadejte přesnou cestu k adresáři, do něhož jste faktury exportovali.

IK_odrazka Formát čísla faktury – kvůli zachování původních čísel faktur je důležité zadat do pole definici číselné řady tak, aby odpovídala číslování v původním systému. Zapište sem tedy odpovídající pevné znaky i proměnné pro rok {R}, měsíc {M} nebo pořadové číslo faktury {N} a u proměnných dodržte i přesný počet znaků z původní definice. Pozor – znaky použité pro definici proměnné nemusí v iDokladu odpovídat znakům, které používá původní systém (např. pořadové číslo v iDokladu definuje proměnná N, jinde to však může být Č nebo C).

Příklad nastavení při importu z Pohody: V části Nastavení / Seznamy / Číselné řady máte v Pohodě pro faktury definovanou Řadu ve tvaru 1301 a Číslo např. 00024 (zde je pro vás důležitým údajem počet znaků, v tomto případě pět). V iDokladu tedy do pole zapište 1301{NNNNN}.

Příklad nastavení při importu ze SuperFaktury: V části Nastavení / Číslování / Upravit číslování jste v SuperFaktuře pro běžné faktury vybrali formát RRČČČČ, který generuje čísla faktur ve tvaru 130001, 130002 atd. V iDokladu tedy do pole zapište {RR}{NNNN}.

IK_odrazka Řada – pokud máte pro faktury nastaveno více číselných řad, vyberte ze seznamu tu řadu, do které mají být faktury naimportovány.

Pak stiskněte tlačítko Importovat.

IK_Odrazka_03 Nakonec si ověřte stav importovaných souborů. Součástí přenosu je také import adres odběratelů uvedených na dokladech, rozhodujícím údajem při párování je IČ. Pokud se IČ uvedené na faktuře v iDokladu již vyskytuje, iDoklad oba kontakty spáruje a nově načtené doklady bude v přehledech a tiskových sestavách součtovat s již uloženým kontaktem (v případě, kdy se adresní údaje na uložené kartě kontaktu a na nově načteném dokladu liší, iDoklad je nepřepíše a na obou místech zůstanou v původní podobě beze změny). Pro firmy, které v iDokladu dosud nemáte uložené (IČ na dokladu se neshoduje s žádnou firmou v kontaktech), se automaticky založí nové adresní karty.