Nákup – nastavení

Nastavení / záložka Nákup

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

V této záložce zadáváte nastavení platné pro doklady uložené v seznamu přijatých faktur. Vyberte zde tedy takové údaje, jaké na dokladech používáte nejčastěji – při vyplňování konkrétního dokladu je pak budete mít již doplněné, ale můžete je libovolně změnit.

Nastavení pro nové faktury

IK_odrazka Cena – máte-li v záložce Firma v poli Typ plátce vybranou možnost Plátce DPH nebo Identifikovaná osoba, můžete si zvolit, jakým způsobem chcete na dokladech zadávat cenu a DPH:

IK_odrazka_odsazena S daní – na položce budete udávat cenu včetně DPH. Tento postup však může být problematický, protože se podle zákona o DPH pro výpočet daňového základu používá čtyřmístný koeficient a vypočtená cena bez daně pak nemusí být vždy matematicky přesná.

IK_odrazka_odsazena Bez daně – v tomto případě bude cena zadaná na položce bez daně a aplikace k ní připočte DPH podle vybrané sazby. Ve většině případů je to jednoznačně doporučená volba.

IK_odrazka_odsazena Jen základ – konfigurace je určená pro stavební a jiné firmy, které podle zákona o DPH vykazují daň v Režimu přenesení daňové povinnosti.

IK_odrazka Sazba daně – vyberte si sazbu, která u vašich produktů převažuje.

IK_odrazka Způsob úhrady – tímto výběrem si můžete usnadnit vyplňování dokladů. Pokud zvolíte Hotově, Kartou nebo Zápočtem, faktury se automaticky uloží jako uhrazené. Volba Hotově navíc k faktuře vygeneruje i Pokladní doklad.

IK_odrazka Kód plnění – vyberte si vámi nejpoužívanější kód předmětu plnění, který se přednastaví do každé nové přijaté faktury v režimu přenesené daňové povinnosti.

IK_odrazka Členění DPH – máte-li v nastavení firmy zatrženou možnost Členění DPH, můžete si zde zvolit kód členění DPH, který je pro vaše doklady nejběžnější. Tento kód se pak předvyplní do každé nové přijaté faktury, výdajového pokladního dokladu nebo výdajového bankovního pohybu.

Číslování přijatých faktur

IK_odrazka Rok vystavení faktury – nastavení roku vystavení faktury vám umožňuje upravit si číslo faktury pro současný a předcházející rok. V případě úpravy formátu čísla faktury v jednotlivých letech, je potřeba pro každý rok znovu zadat původní formát čísla faktury.

IK_odrazka Formát čísla faktury – vzorec, podle kterého se budou generovat čísla faktur, se dá zapsat jako kombinace neměnných znaků a proměnných, které jsou uvedené ve složených závorkách. Jako proměnné lze použít:

{N} pro číslo dokladu (tato proměnná je povinná), maximálně 4 znaky

{D} pro číselné označení dne, maximálně 2 znaky

{M} pro číslo měsíce, maximálně 2 znaky

{R} pro rok, maximálně 4 znaky

IK_odrazka Vzor čísla faktury / variabilního symbolu – v poli vidíte číslo faktury vytvořené podle zadaného vzorce v podobě, kterou aplikace použije na příštím vystaveném dokladu. Můžete si zde zkontrolovat, jestli vám zadaný vzorec vyhovuje.

IK_odrazka Pořadové číslo poslední faktury – při vystavení dalšího dokladu se jako proměnná {N} použije tato hodnota navýšená o jedna. To znamená, že pokud začínáte používat novou číselnou řadu, musíte do pole zapsat hodnotu 0. Jestliže smažete nějaký doklad v již používané číselné řadě, můžete číslo v tomto poli nastavit tak, aby se mezera v číselné řadě vyplnila. Aplikace přitom hlídá duplicitu a pokud by měla použít číslo, které již nějaká faktura obsahuje, hodnotu přeskočí a použije nejbližší volné číslo.

IK_upozorneni Číslo faktury je neměnné a po uložení dokladu se nedá nijak upravit. Pokud jste fakturu neexportovali do účetního systému, můžete ji v případě potřeby smazat, opravit si pořadové číslo a vytvořit ji znovu.