Datum publikace 09. 09. 2021 Sdílet článek

Osobní bankrot a exekuce: jak řešit dluhy, když se živíte jako OSVČ

Author Seyfor, a. s. 13 minut čtení 7
Náhledový obrázek

Živnostníci se mohou vlastní anebo cizí vinou dostat do tíživé situace, kdy nejsou schopní splácet své závazky. Začínáte se jako OSVČ bát dluhů a zjišťujete, jaké máte možnosti? Přečtěte si, jak můžete situaci řešit a nepříznivý vývoj finanční zvrátit, případně jak se připravit na hrozící exekuci.

Ručení a odpovědnost

OSVČ ručí za své závazky celým svým majetkem. Co to znamená? Pokud fyzické osobě (podnikateli) vzniknou dluhy, má povinnost na jejich úhradu použít i peníze ze svého soukromého majetku. Proto exekuce představuje závažný problém nejen pro živnostníka samotného, ale také pro rodinné příslušníky.

U druhé nejrozšířenější formy podnikání – společnosti s ručením omezeným – funguje ručení pouze do výše nesplaceného vkladu. Tzn., že soukromý majetek jednatelů a společníků zůstává nedotčený. To neplatí jen v případě, kdy se sídlo společnosti shoduje s trvalým bydlištěm jednoho z vlastníků.

Co dělat, když nejste schopní splácet

Při podnikání jste zaregistrovali, že váš rozpočet neumožňuje pohodlně platit závazky a dostáváte se do finančních potíží. Advokátka Barbora Šaldová vyzdvihuje prevenci: „Ideální je dluhy zaplatit a zamyslet se nad tím, jak se jim do budoucna vyhnout. Pokud se dostanete do problémů s placením, může se jednat opravdu o vážný problém. Náklady na vymáhání pohledávek, které musíte jako dlužník zaplatit, nejsou malé, na exekuci také ne. Kazí to pověst, kazí to vztahy.

Jak můžete dluhy řešit?

 • Zvažte kontokorentní úvěr. Sjednání kontokorentu vám může dočasně vyřešit finanční tíseň. Pomůže zejména v případě, kdy dojde ke krátkodobému výpadku příjmů nebo vám vzniknou neočekávané výdaje. Překlenutí těžkého období pomocí čerpání kontokorentního úvěru může pomoci vaše podnikání znovu nastartovat.
 • Komunikujte se svými věřiteli. Pokud dlužíte několika málo partnerům a věříte, že peníze budete schopní v brzké době (ačkoliv již po termínu splatnosti uhradit), ozvěte se. Ubezpečte své věřitele, že o dluhu víte a děláte maximum proto, abyste jej co nejdříve uhradili. Případně požádejte o splátkový kalendář na míru. Neznamená to, že vám vyjdou automaticky vstříc. Uznáním dluhu však jasně dáváte najevo, že máte snahu vzniklou situaci řešit.
 • Domluvte si konzultaci s odborníkem. Proberte se specialistou (např. finančním poradcem) situaci, ve které se nacházíte a snažte se nalézt řešení vašich problémů. Sepište si na papír a vyčíslete všechny vaše dluhy. Čím dříve vzniklé dluhy z podnikání budete řešit, tím vyšší šanci máte záchranu situace.
 • Vyzvěte odběratele k zaplacení faktur. Zkontrolujte si, zda vám zákazníci nedluží za poskytnuté služby a produkty. Nové zákazníky si důkladně prověřujte (např. z veřejně dostupných databází), a je-li to ve vašem oboru možné, požadujte po nich zálohové platby předem – díky tomu budete moci dál provozovat podnikání a také tím snížíte riziko jejich případné platební neschopnosti.
 • Konsolidace a refinancování půjček. Pokud vám činí problémy splácení úvěrů a půjček, zvažte konsolidaci (tedy sloučení dvou a více půjček do jedné) nebo refinancování (získáte nové podmínky). Obě varianty zpravidla zaručují, že zaplatíte méně na poplatcích, dosáhnete na výhodnější (nižší) úrokovou sazbu a snížíte měsíční splátku.

Co ale dělat, když žádná z těchto možností nepřichází v úvahu?

Úpadek společnosti

I přes veškerou snahu se vaše podnikání potýká s výraznými finančními problémy, případně se uchyluje ke konci.

Insolvence vyjadřuje neschopnost dlužníka splácet své dluhy vůči odběratelům (věřitelům) a dostát svým závazkům. Pokud se dlužník při plnění svých závazků opozdí o pár dní, v úpadku se nenachází. O platební neschopnosti (úpadku) dlužníka mluvíme, pokud:

 • má závazky nejméně vůči 2 věřitelům,
 • má peněžité závazky více než 30 dní po splatnosti,
 • tyto závazky není schopen plnit.

Cílem insolvenčního řízení je vhodně nastavit vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejvyššímu a rovnoměrnému uspokojení všech věřitelů dlužníka.

Insolvenční zákon rozeznává celkem tři způsoby úpadku, a to:

 1. reorganizace – týká se hlavně větších podnikatelů, jejichž roční obrat překročil hranici 50 000 000 Kč nebo zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců, kdy dochází k ozdravným opatřením a provoz podniku je zachován,
 2. konkurz (typicky jde o prodej majetku) – po ukončení konkursu vaše dluhy nezanikají, věřitelé se mohou i nadále domáhat exekuce) a dochází k likvidaci živnosti či firmy,
 3. oddlužení (řeší se formou prodeje majetku nebo splátkového kalendáře) – vaše dluhy zaniknou a začínáte s čistým štítem.

Jak funguje oddlužení pro OSVČ

Advokátka Barbora Šaldová blíže specifikuje, jak probíhá oddlužení: „I oddlužení může být řešeno formou prodeje majetku. Pokud tedy máte sice dluhy, ale máte i majetek, velmi pravděpodobně bude tento majetek prodán za účelem uspokojení nároků vašich věřitelů. A to značně pod cenou. Splátkový kalendář přichází v úvahu, pokud nemáte majetek ke zpeněžení, ale máte měsíční příjem, který dává naději, že alespoň část dluhů splatíte.“

Často se zaměňuje termín insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení. Hlavní rozdíl je v tom, že insolvenční návrh může podat dlužník i věřitel, zatímco návrh na povolení oddlužení podává dlužník (jedná se o formu řešení úpadku). Když na vás podá věřitel insolvenční návrh, můžete do 30 dní od jeho doručení podat návrh na povolení oddlužení.

Jak požádat o oddlužení a jaké podmínky musíte splnit

Návrh na zahájení insolvenčního řízení spojte s návrhem na povolení oddlužení a podejte prostřednictvím advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora či akreditovaného odborníka na místně příslušném krajském soudu podle místa vašeho bydliště. Sepsat ho můžete sami jedině tehdy, pokud jste vystudovali magisterský právnický či ekonomický obor. Vyplnit ho můžete i elektronicky zde.

Za vypracování návrhu na povolení oddlužení zaplatíte maximální cenu bez DPH:

 • 4 000 Kč pro jednotlivce,
 • 6000 Kč v případě společného oddlužení manželů.

Akreditovaný odborník návrh vypracuje zdarma. 

Abyste mohli jako OSVČ o oddlužení zažádat, musíte podle insolvenčního zákona nejprve kontaktovat věřitele a získat jejich souhlas s uvedením pohledávek do insolvenčního režimu.

Kromě toho musíte mít:

 • minimálně 2 věřitele,
 • platební prodlení z pohledávek delší než 30 dnů,
 • možnost splácet minimálně 2 178 Kč měsíčně.

Aby soud váš návrh na oddlužení nezamítl, musíte být schopni splácet alespoň 2 178 Kč měsíčně a přitom si udržet nezabavitelné minimum. Nezabavitelné minimum slouží dlužníkovi pro zajištění základních životních potřeb a odvíjí se podle příjmu a počtu vyživovaných dětí (spočítat si ho můžete tady). V roce 2021 jeho minimální výše činí 7 872,80 Kč pro jednotlivce a 2 624,30 Kč za každou vyživovanou osobu.

Zahájení insolvenčního řízení a jeho průběh

Poté, co soud schválí váš návrh na oddlužení, začíná insolvenční řízení a na váš majetek nesmí být uvalena exekuce. Věřitelé ale mohou své pohledávky přihlásit v insolvenčním řízení.

Pohledávky jsou v režimu oddlužení postupně hrazeny pravidelnými měsíčními splátkami (tzv. zálohovými srážkami), které se odvíjí od zisku dlužníka (jako podklad pro výpočet slouží daňové přiznání za minulé zdaňovací období). Pokud živnostník nedosáhl zisku nebo z důvodu začátku podnikání ještě nepodával daňové přiznání, výše splátek se stanoví podle skutečných příjmů a výdajů ve vybraném období (a to i v případě, že uplatňujete paušální výdaje procentem z příjmů).

Po skončení zdaňovacího období se u insolvenčního správce přihlaste o aktualizaci nové výše splátek. Podle aktuálního přiznání daně z příjmů a výpisů z účtu insolvenční správce určí, zda musíte uhradit nedoplatek vzniklý nižší vyměřenou zálohovou částkou, nebo máte přeplatek zaplacených záloh a měsíční zálohy vám v dalších měsících sníží. Stejně tak se správci kdykoliv ozvěte, pokud u vás dojde ke změně životní situace.

Jaké jsou hlavní výhody oddlužení

 • uhradíte jen část dluhů – stačí, když podle splátkového kalendáře během 5 let zaplatíte 30 % dluhů, případně uhradíte 60 % dluhů během 3 let (novela zákona zkracující dobu oddlužení však ještě nevyšla v platnost, předpokládá se, že k tomu dojde v průběhu roku 2021), v některých případech však splatíte i více,
 • vyhnete se exekuci – zahájením insolvenčního řízení platí, že nedojde k exekuci vašeho majetku,
 • znáte přesný termín, kdy oddlužení skončí,
 • nedotknutelná částka na živobytí – každý měsíc obdržíte peníze pro úhradu nákladů na živobytí pro sebe i svoji rodinu.

Úskalí osobního bankrotu popisuje advokátka Barbora Šaldová a přikládá svůj pohled na oddlužení z praxe: „Vůbec to nemusí být tak jednoduché a bezbolestné, jak slýcháte v televizi. Může seklidně stát i to, že musíte své dluhy zaplatit v plné výši a ještě k tomu iodměnu pro insolvenčního správce.“

Když dojde na nejhorší aneb jak probíhá exekuce u OSVČ

Obecně k exekuci dochází, jestliže podnikatel není schopný splácet závazky svým věřitelům, nepřebírá poštu, nekomunikuje s věřiteli a nepřijímá telefonní hovory. Mezi nejčastější důvody pro exekuci patří:

 • nesplácení půjčky (úvěru),
 • dluhy na nájmu či energiích,
 • dluhy na zdravotním pojištění.

Subjekt, kterému dlužíte peníze, odešle návrh na nařízení exekuce soudu. Po schválení obdržíte výzvu od exekutora se stanoveným termínem, do kdy můžete svůj dluh splatit bez toho, aniž by exekuce byla zahájena.

Existuje několik prostředků, kterými se v této fázi můžete bránit:

 • odvolání proti usnesení o nařízené exekuci,
 • návrh na zastavení exekuce,
 • návrh na odklad exekuce,
 • námitka o podjatosti exekutora.

Pokud dluh nesplatíte v tomto termínu nebo na návrh nezareagujete výše uvedenými prostředky, přichází na řadu tolik obávaná exekuce, která vzniká vydáním exekučního příkazu.

Co všechno se počítá do celkového dluhu vymáhaného exekutorem:

 • samotný dluh,
 • úroky z prodlení,
 • smluvní pokuty,
 • DPH,
 • náklady na řízení soudu a odměna advokáta,
 • odměna exekutora.

Exekutor rozhoduje o zvoleném způsobu provedení exekuce. Jako první zpravidla obstaví (zablokuje) účet (jsou-li na něm peněžní prostředky). Exekuce na účet OSVČ je nejrychlejší a nejsnadnější cestou, jak uspokojit věřitele. Živnostník v pozici dlužníka, na kterého je uvalena exekuce, ztrácí přístup k účtu a také oprávnění s penězi libovolně manipulovat.

Při blokování účtu z důvodu exekuce vám může vzniknout nárok na vyplacení dvojnásobku životního minima (7 720 Kč). Na vyplacení této částky máte nárok pouze jedenkrát za celou dobu exekuce. Částka vám přijde na jiný (nezablokovaný) účet anebo ji obdržíte složenkou.

Někdy dochází k mylné představě, že osobní účet podnikatele nemůže být zablokovaný. Ve skutečnosti může exekutor obstavit osobní i podnikatelský účet. V podnikatelské činnosti po dobu exekuce sice můžete teoreticky dál pokračovat, ale pokud vám exekutor zmrazí účet na dlouhou dobu, jen stěží můžete dál vykonávat svoji činnost bez přístupu k penězům.

Jestliže vám na účet nedochází žádné platby, které by mohol exekutor použít na uspokojení věřitelů, může přistoupit na zabavení majetku v provozně i u vás doma.

Exekutor má právo zabavit živnostníkům veškerý jejich majetek, který slouží k úhradě vzniklých dluhů z podnikání ve prospěch věřitelů. Věci potřebné pro rodinu (např. oblečení, léky, běžné vybavení domácnosti) nebo předměty mající citovou hodnotou (např. fotografie či snubní prsteny) by však exekutor zabavit neměl, stejně tak ani věci nezbytné pro výkon podnikatelské činnosti. Řídí se přitom výpisem z živnostenského rejstříku, který mu napovídá, jakým činnostem se věnujete. I z tohoto důvodu byste měli seznam činností v rejstříku udržovat stále aktuální.

Závěrečná doporučení

 • Jakmile se dostanete do finančních problémů, rozhodně nedělejte mrtvého brouka a komunikujte se svými věřiteli včas.
 • Snažte se s nimi domluvit na splátkovém kalendáři – většina státních institucí i pojišťoven tuto možnost povoluje.
 • Pokud vaše neschopnost splácet dluhy pramení z úvěrů a půjček, přemýšlejte o konsolidaci nebo refinancování – je možné, že si vyjednáte nižší splátku.
 • Pokud máte pocit, že vám situace přerůstá přes hlavu a nebudete schopni ji za žádnou cenu úspěšně vyřešit, vyhlaste osobní bankrot (oddlužení).
 • Při sepisování návrhu o oddlužení se vyhněte soukromým firmám, které si účtují vysoké poplatky a využívají nekalých praktik. Oslovte raději akreditované osoby, které vám pomohou bezplatně.
 • Při hrozící exekuci s úřady komunikujte, nečinnost vám nijak nepomůže, spíše naopak.

Zajímají vás i další byznysová témata? V naší mini akademii najdete spoustu užitečných informaci, které využijete při svém podnikání.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek