Zálohové faktury

Prodej / Zálohové faktury

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam faktur

IK_skok_jinam Karta faktury

IK_skok_jinam Daňový doklad k platbě

Zálohovým fakturám by měli věnovat zvláštní pozornost plátce DPH. Zálohová faktura není daňový doklad. V okamžiku její úhrady, ale vzniká příjem, který je nutné vykázat v podání DPH. To lze udělat buď vyúčtováním zálohové faktury nejpozději do 15 dnů od úhrady zálohy nebo pokud v tomto termínu není záloha vyúčtovaná, vystavením daňového dokladu k přijaté platbě.

 

Zálohovou fakturu vytvoříte a evidujete v menu Prodej na záložce Zálohové faktury. Práce se seznamem a postup při vytvoření dokladu a jeho naplnění daty je naprosto stejné jako u Běžných faktur, kde také najdete podrobný popis všech ovládacích prvků.

Pod ovládacími tlačítky jsou zde přepínače, kterými omezíte seznam zálohových faktur na Uhrazené, Neuhrazené nebo Po splatnost. Oproti fakturám je zde ještě filtr Nevyúčtované, kterým zobrazíte zálohové faktury, které jsou již uhrazené, ale není k nim vyúčtovací faktura.

Seznam zálohových faktur má oproti běžným fakturám navíc tlačítko IK_vyuctovat_zalohu Vyúčtovat zálohu.

 

Vyúčtování zálohové faktury

Zálohová faktura musí být pro vyúčtování plně uhrazená případně přeplacená. Po stisku tlačítka Vyúčtovat zálohu iDoklad vytvoří k zálohové faktuře běžnou vyúčtovací fakturu nazvanou Vyúčtování zálohy č. XXX. Na ní jsou položky přebrané ze zálohové faktury a odečtové řádky pro každý daňový doklady vystavený k úhradě zálohové faktury a případně také jeden odečtový řádek pro úhrady, ke kterým nebyl vystavený daňový doklad.

IK_upozorneni Při vyúčtování vstupují do vyúčtovací faktury všechny daňové doklady vystavené k této zálohové faktuře.

Odečtové řádky na vyúčtovací faktuře

Odečtové řádky na vyúčtovací faktuře

Na vyúčtovací faktuře je omezená možnost editace. Na odečtových řádcích lze editovat pouze jejich popis a členění DPH. Pokud je smažete, smažou se zároveň všechny odečtové řádky k dané záloze.

Zálohovou fakturu, ke které je vystavený daňový doklad k platbě, nelze smazat a změny na ní lze provádět pouze omezeně. Nelze přidávat a mazat položky a na položkách lze editovat pouze jejich popis.

 

Vyúčtování více zálohových faktur jednou fakturou

Jednou fakturou lze vyúčtovat i více uhrazených zálohových faktur. Slouží k tomu tlačítko IK_pridat_polozku_z_ceniku Přidat odpočet zálohy, které najdete na faktuře dole pod položkami. Tlačítko je aktivní až v případě, kdy je na faktuře vybraný odběratel.

Po kliknutí na tlačítko se otevře okno s uhrazenými a dosud nevyúčtovanými zálohovými fakturami na daného odběratele. Zde lze zvolit jednu nebo více zálohových faktur, které mají být zahrnuté do vyúčtování.

Na vyúčtovací faktuře jsou položky a odečtové položky ke každé zálohové faktuře zvlášť.

Obchodní případ přijetí zálohy a jejího vyúčtování

Uveďme si obecný postup při vystavení zálohy a jejím vyúčtování:

IK_Odrazka_01 Dodavatel vystaví 5.1.2021 odběrateli zálohovou fakturu. Na ní může uvést předpokládaný rozpis daně, ale nemusí. Zálohová faktura není daňovým dokladem.

IK_Odrazka_02 Odběratel 10.1.2021 uhradí zálohu.

IK_Odrazka_03 Dodavatel dodá plnění až v únoru. Je tedy povinen zálohu zdanit do 15 dnů (tj. do 25.1.2021). 11.1.2021 tedy proto vystaví daňový doklad k přijaté platbě a zašle ho odběrateli.

IK_Odrazka_04 10.2.2021 dodavatel dodá plnění odběrateli a 12.2.2021 vystaví vyúčtovací fakturu na konečnou částku. V této faktuře odpočte zaplacené zálohy (pokud záloha pokryla celou cenu za zboží, může být konečná částka na tomto dokladu nulová). Tuto fakturu odešle odběrateli.

IK_Odrazka_05 Odběratel uhradí vyúčtovací fakturu.

IK_upozorneniZálohovou fakturu také můžete vystavit jen na část ceny, kterou za zboží požadujete. Na vyúčtovací faktuře pak stačí přepsat cenu na položkách přebraných ze zálohové faktury na požadovanou finální částku. Automaticky vytvořené položky se zápornou částkou, která představuje odpočet úhrady zálohové faktury, poníží výslednou částku vyúčtovací faktury na doplatek, který má odběratel do plné částky za zboží ještě uhradit. V takovém případě ovšem nezapomeňte uložit vyúčtovací fakturu jako neuhrazený doklad.

IK_upozorneniAutomatické zaokrouhlení se ze zálohové faktury do vyúčtovací faktury nepřenáší. Proto doporučujeme zálohovou fakturu nezaokrouhlovat nebo zadávat již zaokrouhlení částky.