Zálohové faktury

Prodej / Zálohové faktury

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam faktur

IK_skok_jinam Karta faktury

IK_skok_jinam Daňový doklad k platbě

Zálohovou fakturu vytvoříte a evidujete v seznamu Faktur v záložce Zálohové. Práce se seznamem a postup při vytvoření dokladu a jeho naplnění daty je naprosto stejné jako u Běžných faktur, kde také najdete podrobný popis všech ovládacích prvků.

Seznam zálohových faktur má navíc jen jediné tlačítko:

IK_vyuctovat_zalohu Vyúčtovat zálohu po jeho stisku iDoklad vytvoří k uhrazené zálohové faktuře běžnou vyúčtovací fakturu nazvanou Vyúčtování zálohy č. XXX s položkami přebranými ze zálohové faktury a s odpočtem zálohy v takové výši, aby výsledná cena dokladu byla nulová.

IK_upozorneniZálohovou fakturu také můžete vystavit jen na část ceny, kterou za zboží požadujete. Na vyúčtovací faktuře pak stačí přepsat cenu na položkách přebraných ze zálohové faktury na požadovanou finální částku. Automaticky vytvořené položky se zápornou částkou, která představuje odpočet úhrady zálohové faktury, poníží výslednou částku vyúčtovací faktury na doplatek, který má odběratel do plné částky za zboží ještě uhradit. V takovém případě ovšem nezapomeňte uložit vyúčtovací fakturu jako neuhrazený doklad.

IK_upozorneniAutomatické zaokrouhlení se ze zálohové faktury do vyúčtovací faktury nepřenáší. Proto doporučujeme zálohovou fakturu nezaokrouhlovat nebo zadávat již zaokrouhlení částky.

Zálohovým fakturám musí věnovat zvláštní pozornost plátci DPH, neboť podle zákona o DPH jsou povinni zdanit zálohu do patnácti dnů po uhrazení zálohové faktury. Z tohoto pohledu je tedy třeba se rozhodnout, zda bude záloha zdaněna až na konečné vyúčtovací faktuře, nebo raději již při úhradě zálohové faktury. Pro tento účel iDoklad obsahujeNastavení firmy (a na faktuře v části Podrobnosti) přepínač Záloha je daňový pohyb, kterým jednu z variant zvolíte. Vhodný postup popisujeme pomocí názorných příkladů:

IK_skok_jinam Zdanění zálohy při úhradě – z legislativního hlediska tento postup DOPORUČUJEME.

IK_skok_jinam Zdanění zálohy při úhradě není provedeno a uskuteční se až na vyúčtovací faktuře – v tomto případě však může hrozit nebezpečí, že nedodržíte zákonem danou povinnost zdanit zálohu do 15 dnů po úhradě.

Legislativa

Platby záloh jsou předmětem daně, což znamená, že v případě přijatých plateb je poplatník povinen odvést daň, zatímco v případě zaplacených záloh si poplatník může daň odečíst, ovšem až tehdy, když obdrží od příjemce platby daňový doklad.

IK_upozorneni Podotkněme, že v praxi je běžný postup, kdy se přijetí zálohy nedaní v případech, že její vyúčtování proběhne ve stejném zdaňovacím období DPH, ale místo toho se daní pouze plnění vyúčtovací faktury. Tento stav je v duchu zákona o DPH nezákonný, ale finančními úřady běžně tolerovaný, neboť částky v přiznání k DPH jsou v obou případech shodné.

Od svého přijetí prošel zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, několika novelami. V následujícím textu popisujeme současný stav tohoto zákona (od 1. 1. 2013).

Pasáže ze zákona o DPH

V § 37 odst. 2) se píše: Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, které je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby nebo číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odst. 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Z tohoto odstavce lze dovodit, že daň (DPH) z přijaté částky zálohy se počítá vždy „shora“, tj. z částky s daní. Tento odstavec se tedy týká způsobu zdanění přijaté zálohy.

V § 37 odst. 3) se píše: V případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, vypočte se daň za uskutečněné zdanitelné plnění z rozdílu mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 nebo z rozdílu mezi úplatou, kterou má plátce obdržet za uskutečněné zdanitelné plněni, a úplatami přijatými před uskutečněním zdanitelného plněni.

Jinými slovy, uživatel si na vyúčtovací faktuře sám volí, zda zadá ceny (plnění i odpočtů) s daní, nebo jako základ (bez daně). Poznamenejme rovněž, že cena zdanitelného plnění by měla být dána smluvně (např. akceptací objednávky nebo smlouvou) tak, aby bylo jasné, zda je závazná cena bez daně, nebo s daní. Z tohoto se dá odvodit, že na vyúčtovací faktuře by měly být uvedené normální i odpočtové položky vždy se shodným typem ceny bez daně, nebo s daní.

Obchodní případ přijetí zálohy a jejího vyúčtování

Jak bude celá situace vypadat v běžném obchodním styku? Uveďme si obecný postup při vystavení zálohy a jejím vyúčtování:

IK_Odrazka_01 Dodavatel vystaví odběrateli zálohovou fakturu. Na ní může uvést předpokládaný rozpis daně, ale ani nemusí.

IK_Odrazka_02 Zálohová faktura není ani prvotním dokladem (správně se o ní neúčtuje), ani daňovým dokladem.

IK_Odrazka_03 Odběratel uhradí zálohu.

IK_Odrazka_04 Dodavatel mu vystaví příjmový bankovní nebo pokladní doklad a zálohovou fakturu zaeviduje jako uhrazenou. Na příjmovém dokladu uvede částky i s rozpisem daně v jednotlivých sazbách. Teprve takový doklad je daňovým dokladem a částky daně jsou uskutečněným plněním a vstupují do přiznání k DPH.

IK_Odrazka_05 Dodavatel zašle tento daňový doklad odběrateli a ten si může po jeho obdržení nárokovat odpočet daně ze zaplacené zálohy.

IK_Odrazka_06 Dodavatel vystaví vyúčtovací fakturu na konečnou částku a v této faktuře odpočte zaplacené zálohy (pokud záloha pokryla celou cenu za zboží, může být konečná částka na tomto dokladu nulová). Dodavatel odvádí daň již jen z rozdílu celkové částky a odpočtené zdaněné zálohy. Tuto fakturu odešle odběrateli.

IK_Odrazka_07 Odběratel uhradí vyúčtovací fakturu.

IK_Odrazka_08 Dodavatel vystaví příjmový bankovní nebo pokladní doklad, tentokrát ovšem již jako nedaňový.