Návaznost na oddíly kontrolního hlášení

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Kontrolní hlášení

IK_skok_jinam Nastavení pro kontrolní hlášení

V této části uvádíme, které faktury vytvořené v iDokladu a kolonky z nich se přenášejí do jednotlivých oddílů kontrolního hlášení. Bez správně zadaných údajů do správných kolonek ve fakturách se nevygeneruje soubor xml korektně.

A1 - Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

Do tohoto oddílu se načítají položky běžných vydaných faktur a dobropisů vystavených tuzemským odběratelům, které podle DUZP spadají do období, pro které generujete kontrolní hlášení (měsíc nebo kvartál) a které mají typ ceny Jen základ a nenulovou sazbu DPH.

IK_odrazka DIČ odběratele – je uvedeno na detailu faktury v levé horní části

IK_odrazka Ev. číslo daňového dokladu – do této kolonky se plní číslo faktury, které naleznete na detailu faktury nahoře vpravo

IK_odrazka DUZP – je skryto v části Více podrobností na detailu faktury

IK_odrazka Základ daně – je tvořen součtem všech položek faktury s typem ceny Jen základ a nenulovou sazbou DPH

IK_odrazka Kód předmětu plnění – údaje se přebírá z kolonky Kód plnění, který se nachází na detailu faktury v části Více podrobnostíDalší údaje. Tento kód se doplní u všech položek této faktury, které jsou v režimu přenesené daňové povinnosti.

IK_upozorneni Jestliže na faktuře Kód plnění nezměníte, do oddílu A1 se načte kód, který máte zadaný v Nastavení pro nové vydané faktury.

A2 – Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)

Tento oddíl se plní položkami faktur přijatých od dodavatelů z EU (mimo ČR), které patří podle data přijetí (datum z kolonky Přijato) do období, pro které generujete kontrolní hlášení (měsíc nebo kvartál) a které mají typ ceny Jen základ a nenulovou sazbu DPH.

IK_odrazka Kód státu – tento údaj se plní podle státu zadaného u dodavatele

IK_odrazka VAT ID – je DIČ (IČ DPH) a je uvedeno na detailu faktury v levé horní části u dodavatele

IK_odrazka Ev. číslo daňového dokladu – se plní z kolonky Přijatý doklad, kterou najdete na detailu přijaté faktury pod polem Popis

IK_odrazka DPPD – datum přijetí faktury se plní z kolonky Přijato, která se nachází na detailu přijaté faktury nalevo od kolonky Přijatý doklad

IK_odrazka Základ daně 1 – je tvořen součtem cen všech řádků faktury s typem ceny Jen základ a sazbou DPH 21 %

IK_odrazka Daň 1 – je daň vypočtená ze Základu daně 1

IK_odrazka Základ daně 2 – je tvořen součtem cen všech řádků faktury s typem ceny Jen základ a sazbou DPH 15 %

IK_odrazka Daň 2 – je daň vypočtená ze Základu daně 2

IK_odrazka Základ daně 3 – je tvořen součtem cen všech řádků faktury s typem ceny Jen základ a sazbou DPH 10 %

IK_odrazka Daň 3 – je daň vypočtená ze Základu daně 3

A3 – Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2

Tento oddíl se z iDokladu neplní.

A4 - Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit

Do oddílu A4 spadají běžné vydané faktury, dobropisy a také daňové doklady k přijaté platbě vystavené tuzemským odběratelům, kteří mají uvedené DIČ. Tyto doklady současně patří podle DUZP (u zálohových faktur podle data platby) do období, pro které generujete kontrolní hlášení (měsíc nebo kvartál) a obsahují položky s typem ceny S daní nebo Bez daně a nenulovou sazbou DPH.

Zároveň je celková částka faktury větší než 10 000 Kč, přičemž pro posouzení limitu se z celkové částky plnění u vyúčtovací faktury odečítají uhrazené částky danových záloh.

IK_upozorneni Příklad 1: Vystavili jste zálohovou fakturu na zboží v celkové výši 12 000 Kč s DPH. Odběratel zálohu uhradil a vy jste vystavili daňový doklad k přijaté platbě. Úhradu vykážete v kontrolním hlášení v oddíle A.4, protože částka je vyšší než stanovený limit. Následně jste odběrateli dodali zboží v celkové částce 20 000 Kč včetně DPH a vystavili jste vyúčtovací fakturu. Zbývajícího hodnotu z vyúčtovací faktury ve výši 8 000 Kč vykážete v kontrolním hlášení v oddíle A.5, protože nedosahuje limitu pro vykázání v oddíle A.5.

IK_upozorneni Příklad 2: Vystavili jste nedaňovou zálohovou fakturu na zboží v celkové výši 12 000 Kč a odběratel zálohu uhradil. Ve stejném zdaňovacím období do 15 dnů od úhrady jste odběrateli dodali zboží v celkové částce 20 000 Kč a vystavili vyúčtovací fakturu. Celkovou částku 20 000 Kč vykážete v kontrolním hlášení v oddíle A.4, protože částka je vyšší než stanovený limit.

 

IK_odrazka DIČ odběratele – je uvedeno na detailu faktury v levé horní části u odběratele

IK_odrazka Ev. číslo daňového dokladu – do této kolonky se plní číslo faktury, které naleznete na detailu faktury nahoře vpravo

IK_odrazka DPPD – je datum DUZP, které je skryto v části Více podrobností na detailu faktury (u zálohových faktur je to datum platby)

IK_odrazka Základ daně 1 – je tvořen součtem cen všech řádku faktury s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 21%

IK_odrazka Daň 1 – je součet částek DPH všech řádků faktury s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 21%

IK_odrazka Základ daně 2 – je tvořen součtem cen všech řádku faktury s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 15%

IK_odrazka Daň 2 – je součet částek DPH všech řádků faktury s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 15%

IK_odrazka Základ daně 3 – je tvořen součtem cen všech řádku faktury s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 10%

IK_odrazka Daň 3 – je součet částek DPH všech řádků faktury s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 10%

IK_odrazka Kód předmětu plnění – je nastaven automaticky na hodnotu 0

IK_odrazka Hodnotu §44 ZDPH iDoklad nastavuje na hodnotu N. Pokud se jedná o opravu nedobytné pohledávky podle § 46 nebo § 44, opravte ručně přímo na portále finanční správy jednu z následujících možností:

N - nejedná se o opravu nedobytné pohledávky

P - jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH

A - jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019

A5 - Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad

Do oddílu A5 spadají běžné vydané faktury, dobropisy a také daňové doklady k přijaté platbě vystavené tuzemským odběratelům, kteří mají uvedené DIČ. Tyto doklady současně patří podle DUZP (u zálohových faktur podle data platby) do období, pro které generujete kontrolní hlášení (měsíc nebo kvartál) a obsahují položky s typem ceny S daní nebo Bez daně a nenulovou sazbou DPH.  Zároveň celková částka faktury je do 10 000 Kč, přičemž pro posouzení limitu se z celkové částky plnění u vyúčtovací faktury odečítají uhrazené částky danových záloh (viz příklady u oddílu A4).

Spadají sem také faktury, kde odběratel nemá uvedené DIČ bez ohledu na výši částky faktury.

IK_upozorneni Pokud není u odběratele vyplněno DIČ nebo není DIČ ve správné struktuře (začínající CZ a celková délka je minimálně 10 znaků včetně úvodního CZ), v kontrolním hlášení bude částka vykázána v oddílu A.5.

Tento oddíl tvoří jeden řádek s celkovým součtem z položek těchto faktur, které do toho oddílu spadají.

IK_odrazka Základ daně 1 – je součet základů DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 21%

IK_odrazka Daň 1 – je součet částek DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 21%

IK_odrazka Základ daně 2 – je součet základů DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 15%

IK_odrazka Daň 2 – je součet částek DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 15%

IK_odrazka Základ daně 3 – je součet základů DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 10%

IK_odrazka Daň 3 – je součet částek DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 10%

B1 - Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a

Tento oddíl je tvořen položkami faktur přijatých od tuzemských dodavatelů, které spadají podle data přijetí (datum z kolonky Přijato) do období, pro které generujete podklady pro kontrolní hlášení (měsíc nebo kvartál) a které mají typ ceny Jen základ a nenulovou sazbu DPH.

IK_odrazka DIČ dodavatele – je uvedeno na detailu faktury v levé horní části u dodavatele

IK_odrazka Ev. číslo daňového dokladu – se plní z kolonky Přijatý doklad, kterou najdete na detailu přijaté faktury pod polem Popis

IK_odrazka DUZP – je skryto v části Více podrobností na detailu faktury

IK_odrazka Základ daně 1 – je tvořen součtem cen všech řádku faktury s typem ceny Jen základ a sazbou DPH 21 %

IK_odrazka Daň 1 – je daň vypočtená ze Základu daně 1

IK_odrazka Základ daně 2 – je tvořen součtem cen všech řádku faktury s typem ceny Jen základ a sazbou DPH 15 %

IK_odrazka Daň 2 – je daň vypočtená ze Základu daně 2

IK_odrazka Základ daně 3 – je tvořen součtem cen všech řádku faktury s typem ceny Jen základ a sazbou DPH 10 %

IK_odrazka Daň 3 – je daň vypočtená ze Základu daně 3

IK_odrazka Kód předmětu plnění – údaje se přebírá z kolonky Kód plnění, který se nachází na detailu faktury v části Více podrobnostíDalší údaje. Tento kód se doplní u všech položek této faktury, které jsou v režimu přenesené daňové povinnosti.

IK_upozorneni Jestliže na faktuře Kód plnění nezměníte, do oddílu B1 se načte kód, který máte zadaný v Nastavení pro nové přijaté faktury.

B2 - Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit

Tento výkaz se plní fakturami přijatými od tuzemských dodavatelů plátců DPH, které spadají podle data přijetí (datum z kolonky Přijato) do období, pro které generujete kontrolní hlášení (měsíc nebo kvartál) a které mají typ ceny S daní nebo Bez daně a nenulovou sazbu DPH.

A zároveň je celková částka faktury větší než 10 000 Kč.

IK_upozorneni V iDokladu zatím neevidujeme, zda je partner plátce nebo neplátce DPH. Plátce DPH však určujeme tak, že má vyplněno DIČ začínající CZ s celkovou délkou minimálně 10 znaků (včetně úvodního CZ).
Nezapomeňte vyplnit DIČ u dodavatele, který je plátce DPH. Pokud zapomenete DIČ vyplnit, položky z faktury, která patří do oddílu B2 se nesprávně načtou do oddílu B3.

IK_odrazka DIČ dodavatele – je uvedeno na detailu faktury v levé horní části

IK_odrazka Ev. číslo daňového dokladu – se plní z kolonky Přijatý doklad, kterou najdete na detailu přijaté faktury pod polem Popis

IK_odrazka DPPD – je datum DUZP, které je skryto v části Více podrobností na detailu faktury

IK_odrazka Základ daně 1 – je součet základů DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 21%

IK_odrazka Daň 1 – je součet částek DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 21%

IK_odrazka Základ daně 2 – je součet základů DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 15%

IK_odrazka Daň 2 – je součet částek DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 15%

IK_odrazka Základ daně 3 – je součet základů DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 10%

IK_odrazka Daň 3 – je součet částek DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 10%

IK_odrazka Použit. poměr iDoklad nenastavuje

IK_odrazka Hodnotu §44 ZDPH iDoklad nastavuje na hodnotu N. Pokud se jedná o opravu nedobytné pohledávky podle § 46 nebo § 44, opravte ručně přímo na portále finanční správy jednu z následujících možností:

N - nejedná se o opravu nedobytné pohledávky

P - jedná se o opravu podle § 74a ZDPH

A - jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019

B3 - Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně

Tento výkaz se plní fakturami přijatými od tuzemských dodavatelů plátců DPH, které spadají podle data přijetí (datum z kolonky Přijato) do období, pro které generujete kontrolní hlášení (měsíc nebo kvartál) a které mají typ ceny S daní nebo Bez daně a nenulovou sazbu DPH.  A zároveň je celková částka faktury do 10 000 Kč.

Tento oddíl tvoří jeden řádek s celkovým součtem z položek těchto faktur, které do toho oddílu spadají.

IK_odrazka Základ daně 1 – je součet základů DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 21%

IK_odrazka Daň 1 – je součet částek DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 21%

IK_odrazka Základ daně 2 – je součet základů DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 15%

IK_odrazka Daň 2 – je součet částek DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 15%

IK_odrazka Základ daně 3 – je součet základů DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 10%

IK_odrazka Daň 3 – je součet částek DPH všech řádků všech faktur s typem ceny S daní nebo Bez daně a sazbou DPH 10%

C - Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP)

Oddíl C se doplní automaticky.

 

Návaznost oddílů kontrolního hlášení na kódy členění DPH

Při generování podkladů pro kontrolní hlášení a pro přiznání k DPH, se vám bude hodit tabulka níže, která ukazuje návaznost oddílů kontrolního hlášení na kódy členění DPH v iDokladu a řádky přiznání k DPH.

 

Oddíly kontrolního hlášení

Řádek přiznání k DPH

Kód členění DPH v iDokladu

A.1

ř. 25

25

A.2

ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13

03,04

05,06

09

12,13

A.3

ř. 26

26z

A.4
celková částka faktury větší než 10 000 Kč

ř. 1 a 2

01,02

01,02c

01,02p

A.5
celková částka faktury do
10 000 Kč

ř. 1 a 2

01,02

01,02c

01,02p

B.1

ř. 10 a 11

10,11

B.2
celková částka faktury větší než 10 000 Kč

ř. 40 a 41

40,41

40,41k

40,41m

40,41mk

B.3
celková částka faktury do
10 000 Kč

ř. 40 a 41

40,41

40,41k

40,41m

40,41mk