Přiznání k DPH

Finance / DPH / záložka Přiznání k DPH

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení firmy

Používáte-li členění DPH, můžete si vygenerovat podklady pro přiznání k DPH přímo v iDokladu. Podklady se generují z položek faktur přijatých a vydaných, dobropisů, daňových dokladů k přijaté platbě zálohy, bankovních pohybů a pokladních dokladů, na kterých je vyplněný kód členění DPH.

Před generováním podkladů pro přiznání k DPH si doplňte údaje v nastavení, které se budou do vygenerovaného souboru přenášet.

IK_upozorneni Pokud v iDokladu generujete podklady pro kontrolní hlášení, máte již většinu těchto údajů nastavenou.

Nastavení firmy pro generování podkladů pro přiznání k DPH

Nastavení firmy pro generování podkladů pro přiznání k DPH

IK_odrazka Členění DPH – tuto volbu je nutné mít pro generování podkladů pro přiznání k DPH zatrženou

IK_odrazka Zdaňovací období – vedle pole Typ plátce zvolte frekvenci, ve které podáváte přiznání k DPH

IK_odrazka Typ subjektu – určete, zda jste fyzická nebo právnická osoba

IK_odrazka Finanční úřad – vyberte územní pracoviště, pod které spadáte

IK_odrazka Hlavní činnost – zvolte hlavní činnost vašeho podnikání.

Svoje nastavení si nezapomeňte uložit.

 

iDoklad dokáže sestavit kompletní daňové přiznání pro většinu běžných podnikatelů. Pro některé situace ale nemáme dostatečné podklady. Pokud máte povinnost vykazovat plnění na následujících řádcích, musíte podklady vygenerované v iDokladu doplnit nebo upravit po vložení souboru na daňový portál.

Nevyplňují se:

IK_odrazka řádky 33 a 34 – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44)

IK_odrazka řádek 45 – Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77, § 79 až § 79c

IK_odrazka řádek 51 – Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 4)

IK_odrazka řádek 53 – Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10)

IK_odrazka řádek 60 – Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78d)

IK_odrazka řádek 61 – Vrácení daně (§ 84)

IK_odrazka řádek 66 - Rozdíl oproti poslední známé dani při podání dodatečné daň. přiznání (62 - 63)

Následující řádky se doplňují hodnotami z položek zadaných v iDokladu, ale je nutné je zkontrolovat a případně upravit nebo doplnit:

IK_odrazka řádky 43 a 44 – Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13

U těchto řádků je sloupec „Základ daně“ tvořen součtem všech položek s kódem členění 3-13, přičemž hodnoty DPH se doplní vždy do sloupce „V plné výši“. Pokud u některých položek nárok na odpočet za dané období nemáte nebo uplatňujete krácený odpočet, je nutné po načtení souboru na daňový portál vygenerované hodnoty upravit, případně doplnit do správného sloupce.

IK_odrazka řádek 47 – Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e)

Tento řádek se vyplní jako součet hodnot položek, na kterých je vyplněný kód členění DPH 40-41m, 40-41mk, 42m a 42mk. Pokud ale máte pořízen majetek na některém z řádků 3 - 13, je nutné vygenerovanou hodnotu upravit a doplnit do správného sloupce na daňovém portálu.

IK_odrazka řádek 52 – Část odpočtu daně v krácené výši

Do sloupce Odpočet se doplní hodnota z řádku 46 ze sloupce Krácený odpočet. Do sloupce Koeficient v řádku 52 je nutné doplnit vámi vypočítaný koeficient (podle §76 odst. 6). Pokud byste koeficient nedoplnili, přičte se celá hodnota v řádku 52 ve sloupci Odpočet do řádku 63.

Řádky daňového přiznání, které je potřeba doplnit nebo upravit na daňovém portálu

Řádky daňového přiznání, které je potřeba doplnit nebo upravit na daňovém portálu

Postup při generování podkladů pro přiznání k DPH

Před samotným generováním se ujistěte, že máte v iDokladu zaevidované všechny doklady za měsíc nebo čtvrtletí, pro které podklady generujete, a že všechny položky těchto dokladů mají vyplněné členění DPH.

IK_Odrazka_01 V záložce Finance najdete podzáložku DPH. Zde se přepněte na Přiznání k DPH.

Vytvoření podkladů pro přiznání k DPH

Vytvoření podkladů pro přiznání k DPH

IK_Odrazka_02 Vyberte, za který měsíc nebo kvartál a rok chcete přiznání podávat a pak pomocí tlačítka  ik_generovat_01 vygenerujete podklady v souboru xml.

IK_upozorneni Měsíc nebo kvartál se vám na této záložce zobrazuje podle toho, zda máte v nastavení firmy zadané zdaňovací období měsíční nebo kvartální. Další údaje (např. DIČ, typ subjektu, finanční úřad, územní pracoviště, hlavní činnost, atd.) se do souboru xml převezmou také z nastavení firmy. Tyto údaje můžete v nastavení změnit a změna se poté projeví i ve vygenerovaném souboru.

IK_Odrazka_03 Po vygenerování souboru klikněte na link Daňový portál. Zde přes tlačítko Vybrat soubor nahrajete soubor vytvořený v iDokladu a poté stiskem tlačítka Načíst načtete data do formuláře.

Načtení souboru na daňový portál

Načtení souboru na daňový portál

ik_odrazka_04 Pomocí tlačítka v pravé části si můžete zobrazit Protokol chyb. Na detail formuláře se dostanete pomocí tlačítka Úprava ve formuláři. Před podáním si pečlivě zkontrolujte vyplněné údaje a doplňte údaje chybějící a stiskněte tlačítko Propočet.

Tlačítka pro úpravu a odeslání formuláře

Tlačítka pro úpravu a odeslání formuláře

ik_odrazka_05 Vyplněný formulář můžete odeslat k elektronickému podání pomocí tlačítka Odeslání písemnosti nebo si ho uložit do PDF přes tlačítko Úplný opis k tisku.