Souhrnné hlášení

Finance / DPH / záložka Souhrnné hlášení

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení firmy

Souhrnné hlášení podávají plátci DPH či identifikované osoby, které v daném období uskuteční:

IK_odrazka dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě

IK_odrazka přemístění obchodního majetku do jiného členského státu

IK_odrazka dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo

IK_odrazka poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby.

Souhrnné hlášení se podává elektronicky a zpravidla měsíčně. Pouze čtvrtletní plátci DPH, kteří v daném čtvrtletí poskytují jen služby, podávají souhrnné hlášení za čtvrtletí.

 

Používáte-li členění DPH, můžete si vygenerovat podklady pro souhrnné hlášení přímo v iDokladu. Do podkladů budou zahrnuty položky vydaných faktur a dobropisů, které mají v členění DPH nastaveny kódy 20, 21 a 31 a zároveň jsou tyto doklady vystaveny odběratelům z EU majícím DIČ (s minimálně čtyřmi znaky) a spadají do daného období podle DUZP.

IK_upozorneni Do souhrnného hlášení nevstupují zálohové faktury, ani odečty záloh na vyúčtovacích fakturách.

Kód plnění bude do podkladů doplněn následovně:

IK_odrazka položky s kódem členění „20“ budou mít v souhrnném hlášení kód plnění 0.

IK_odrazka položky s kódem členění „21“ budou mít v souhrnném hlášení kód plnění 3.

IK_odrazka položky s kódem členění „31“ budou mít v souhrnném hlášení kód plnění 2.

Kód plnění v oddílu B souhrnného hlášení

Kód plnění v oddílu B souhrnného hlášení

Do počtu plnění bude doplněn počet dokladů vystavených jednomu odběrateli za dané období. Jsou-li v jednom dokladu položky s různými kódy plnění, bude plnění zapsáno do více řádků.

 

Před generováním podkladů si doplňte údaje v nastavení, které se budou do vygenerovaného souboru přenášet.

Nastavení firmy pro generování podkladů pro souhrnné hlášení

Nastavení firmy pro generování podkladů pro souhrnné hlášení

IK_odrazka Členění DPH – tuto volbu je nutné mít pro generování podkladů pro přiznání k DPH zatrženou

IK_odrazka Typ subjektu – určete, zda jste fyzická nebo právnická osoba

IK_odrazka Finanční úřad – vyberte územní pracoviště, pod které spadáte

Svoje nastavení si nezapomeňte uložit.

 

Postup při generování podkladů pro souhrnné hlášení

Před samotným generováním se ujistěte, že máte v iDokladu zaevidované všechny doklady za měsíc nebo čtvrtletí, pro které podklady generujete, a že všechny položky těchto dokladů mají vyplněné členění DPH.

IK_Odrazka_01 V záložce Finance najdete podzáložku DPH. Zde se přepněte na Souhrnné hlášení.

Vytvoření podkladů pro souhrnné hlášení

Vytvoření podkladů pro souhrnné hlášení

IK_Odrazka_02 Zvolte, zda podáváte souhrnné hlášení za měsíc nebo kvartál a poté vyberte, pro který měsíc nebo kvartál a rok chcete hlášení podávat. Pomocí tlačítka  ik_generovat_01 vygenerujte podklady v souboru xml.

IK_upozorneni Období je vždy přednastaveno jako měsíční. Pokud chcete podávat souhrnné hlášení za čtvrtletí, období přepněte.

IK_Odrazka_03 Po vygenerování souboru klikněte na link Daňový portál. Zde přes tlačítko Vybrat soubor nahrajete soubor vytvořený v iDokladu a poté stiskem tlačítka Načíst načtete data do formuláře.

Načtení souboru na daňový portál

Načtení souboru na daňový portál

ik_odrazka_04 Pomocí tlačítka v pravé části si můžete zobrazit Protokol chyb. Na detail formuláře se dostanete pomocí tlačítka Úprava ve formuláři. Před podáním si pečlivě zkontrolujte vyplněné údaje a doplňte údaje chybějící a stiskněte tlačítko Propočet.

Tlačítka pro úpravu a odeslání formuláře

Tlačítka pro úpravu a odeslání formuláře

ik_odrazka_05 Vyplněný formulář můžete odeslat k elektronickému podání pomocí tlačítka Odeslání písemnosti nebo si ho uložit do PDF přes tlačítko Úplný opis k tisku.