Firma – nastavení

Nastavení / záložka Firma

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

Tato stránka obsahuje čtyři záložky - Kontaktní údaje, Účetní údaje, Logo a podpis a Další údaje. Nastavíte si zde základní identifikační a účetní údaje vaší firmy. Většina z nich se objeví na dokladech, které z aplikace posíláte odběratelům, některé jsou nezbytně nutné pro správné zaúčtování vystavených faktur. Pokud se tedy chcete vyhnout pozdějším opravám dokladů, nastavte si tuto část ještě před tím, než vystavíte první fakturu. Dále zde můžete vložit vlastní logo a podpis nebo třeba nastavit počet desetinných míst na dokladech.

Kontaktní údaje

Na této záložce najdete následující pole:

IK_odrazka jestliže jste registrovaný ekonomický subjekt, stačí zadat IČ a použít odkaz Načíst údaje z registru firem ARES. Aplikace se spojí s databází Administrativního registru ekonomických subjektů a doplní z ní veškeré vaše kontaktní údaje. Uvedené adresní údaje pak bude obsahovat hlavička každé vydané faktury.

IK_upozorneni Název firmy můžete pro potřeby e-mailové komunikace zadat v Šablonách e-mailů jako proměnnou {company_name}.

IK_odrazka Firma – tento název se uvádí na fakturách jako jméno firmy. Pokud název firmy nemáte a používáte své osobní jméno, napište jej sem.

IK_odrazka Ulice, PSČ, Město – zadaná adresa se uvádí na fakturách.

IK_odrazka Stát – vzhledem k legislativním odlišnostem v jednotlivých zemích (DPH, způsob zaokrouhlování) je nutné zvolit stát hned v průběhu registrace, pozdější změna již není možná.

IK_upozorneni Aplikace zatím pracuje s českou a slovenskou legislativou. I v případě volby anglického nebo německého jazyka se výpočty provádí podle české legislativy. Faktury ale lze vystavovat i v cizích měnách.

IK_odrazka DIČ – pole DIČ je nutné vyplnit v případě, že jste plátce DPH nebo identifikovaná osoba. Pokud evidujete tržby na EET, je nutné vyplnit DIČ i pro neplátce DPH.

IK_odrazka E-mail – firemní e-mail může být odlišný od e-mailu uživatele a uvádí se na fakturách.

IK_odrazka Telefon, Fax, Mobil, www – tyto údaje se uvádí jako kontaktní údaje na fakturách.

Účetní údaje

IK_odrazka Měna – dosadí se automaticky podle země vybrané při registraci. Aplikace tuto měnu primárně používá při tvorbě faktur – na konkrétních dokladech si však v části Podrobnosti můžete vybrat libovolnou jinou měnu.

IK_odrazka Typ plátce – vyberte, zda jste plátce DPH, identifikovaná osoba nebo neplátce DPH. Zvolíte-li možnost plátce DPH, budete mít při zadávání částek dostupné údaje týkající se DPH a všechny vystavené doklady budou obsahovat daňovou rekapitulaci. Pro pohodlný výpočet daně z přidané hodnoty zvolte v záložkách Nastavení - Prodej a Nákup způsob tvorby cen. Jako identifikovaná osoba budete mít k dispozici údaje o DPH jen u přeshraničních dokladů.

IK_upozorneni Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, u tuzemských plnění zůstává neplátcem DPH (zjednodušeně řečeno). Má přiděleno DIČ a podává daňová přiznání pouze v případě, že jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost. Nemá však nárok na odpočet zaplacené DPH.
iDoklad automaticky zobrazí nebo skryje údaje o DPH na vašich dokladech podle toho, jakého partnera vyberete. Zvolíte-li tuzemského partnera, nastaví se doklad pro neplátce DPH - chybí veškeré údaje o DPH. Při volbě zahraničního partnera se na faktuře zobrazí pole pro DUZP, sazbu DPH, atd.

IK_upozorneni Jste-li neplátce DPH nebo identifikovaná osoba, iDoklad za vás automaticky hlídá, zda celková suma vašich vydaných faktur a prodejek nepřekročila hranici, při které se povinně stáváte plátci DPH. Pokud celková suma vámi vystavených faktur a prodejek dosáhla za předchozích 12 kalendářních měsíců tohoto limitu, iDoklad vám odešle upozornění na firemní e-mail. Protože se do celkového obratu nemusí nutně započítávat všechny doklady (viz §4a zákona o DPH), doporučujeme prověřit vaše doklady a poradit se s vaším účetním.

IK_odrazka Zdaňovací období – zvolte frekvenci, ve které podáváte přiznání k DPH.

IK_odrazka Zobrazovat ceny – pokud jste plátce DPH můžete si vybrat, zda chcete v seznamech dokladů zobrazovat ceny s DPH nebo bez DPH. Nastavení se projeví i v tiscích seznamů dokladů a týká seznamů vydaných a přijatých faktur, dobropisů, zálohových faktur, prodejek, cenových nabídek a pravidelných faktur.

IK_odrazka Režim OSS – zatržení tohoto pole umožní fakturaci koncovým zákazníkům (neplátcům DPH) v zemích EU podle jejich sazeb DPH.

IK_odrazka Členění DPH – po zatržení tohoto pole můžete v položkách dokladů nastavovat členění DPH a z nich potom vygenerovat podklady pro kontrolní hlášení, přiznání k DPH a souhrnné hlášení.

IK_odrazka Spisová značka – podle zákona o účetnictví musí každá firma zapsaná v obchodním rejstříku uvádět na fakturách podrobnosti o zápisu.

IK_odrazka Typ účetnictví – zvolte typ vašeho účetnictví.

IK_odrazka Typ subjektu – určete, zda jste fyzická nebo právnická osoba.

IK_odrazka Finanční úřadvyberte územní pracoviště, pod které spadáte. Zvolené území se automaticky doplní do generovaných souborů pro přiznání k dani z příjmů % a kontrolní hlášení.

IK_odrazka Hlavní činnost – zvolte hlavní činnost vašeho podnikání. Tento údaj se nastaví také na záložce Daň z příjmů a bude se doplňovat do generovaných podkladů pro přiznání k dani z příjmů a pro přiznání k DPH.

Logo a podpis

Logo aplikace

V záložce Logo a podpis si můžete zvolit, zda chcete zobrazovat v hlavičce aplikace výchozí logo iDokladu nebo vlastní logo, které máte vybrané pro zobrazení na fakturách.

IK_odrazka Použít logo v hlavičce aplikace – zaškrtnutím této kolonky si nastavíte zobrazení vlastního loga v hlavičce iDokladu.

Grafická podoba faktur

Pro tiskové výstupy faktur nabízí iDoklad několik různých šablon, z nichž si tu pro vás nejvhodnější můžete vybrat v Nastavení faktur, nebo přímo při tisku konkrétního dokladu. Do všech šablon současně můžete na tomto místě doplnit logo (zobrazí se v hlavičce) a oskenované razítko s podpisem (bude uvedené pod cenou dokladu) jako obrázek nebo HTML soubor. Optimální velikost obrázku je 280 x 100 bodů při 96 DPI, nebo 900 x 300 bodů při 300DPI. Pokud vložený obrázek tuto velikost přesáhne, iDoklad ho automaticky zmenší. Maximální velikost načítaného souboru je 10 MB. Dodržíte-li uvedené parametry, můžou i faktury odeslané e-mailem vypadat jako ručně podepsaný originál.

IK_odrazka Použít vyšší kvalitu zobrazení – zaškrtnutím této kolonky si zvolíte uložení loga a razítka v kvalitě 300 DPI. Kolonka musí být zaškrtnuta před samotným načtením loga a razítka do iDokladu. V opačném případě se logo a razítko načte v kvalitě 96 DPI.

IK_odrazka Načíst logo / podpis – pomocí tlačítka si ve svém počítači vyhledáte příslušný obrázek. Aplikace si jeho kopii uloží do své databáze a i když tento obrázek z původního místa přesunete nebo smažete, iDoklad jej bude používat dál.

IK_odrazka Smazat – křížkem IK_smazat_cerny obrázek z aplikace odeberete a v dokladech se logo nebo razítko nebude vůbec zobrazovat. Smazáním se odstraní pouze kopie v databázi, vlastní obrázek v původním úložišti zůstane zachovaný beze změny.

Další údaje

Počet desetinných míst

V této části je možné upravit, na kolik desetinných míst se bude zobrazovat jednotková cena a počet měrných jednotek v detailech dokladů a jejich tiscích. Pro množství je možné zvolit 0 až 4 desetinná místa a pro jednotkovou cenu 2 až 4 desetinná místa.

Nastavení se nevztahuje na vypočítané celkové částky dokladů a jejich řádku. Ty jsou vždy vyjádřeny jako finanční položka na dvě desetinná místa. Změna nastavení nemá vliv na již existující doklady.

Množství a jednotkové ceny dříve uložené s vyšším počtem desetinných míst než je současné nastavení se zobrazují podle skutečně zadané hodnoty a aktuální nastavení funguje jako "dolní hranice" počtu desetinných míst.

Příklad: Dříve jsme měli pro jednotkovou cenu nastaveny 4 desetinná místa. Nyní změníme nastavení na 2 desetinná místa.

Dříve uložené jednotkové ceny

Současné zobrazení jednotkové cen

10,1451

10,1451

10,1450

10,145

10,1400

14,14

10,1000

10,10

 

IK_odrazka Povolit úpravy dokladů po exportu do účetních systémů – v případě, kdy doklady exportujete ke zpracování do účetního systému, doporučujeme dodatečné změny exportovaných dokladů zakázat, protože by mohly ovlivnit již sestavené přiznání k DPH nebo jiné účetní výkazy.

IK_odrazka Doklady při smazání neodstraňovat trvale, ale přesunout do koše – pole si zatrhněte, pokud chcete mít přehled o smazaných dokladech a mít možnost smazané doklady obnovit