Nastavení – Prodej

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 19. 12. 2022 4 minuty čtení

V této sekci zadáváte výchozí nastavení platné pro všechny typy vydaných dokladů. Při vydávání dokladu se do něj nastavené údaje propíšou, případně je můžete libovolně změnit.

Nastavení dokladů provedete kliknutím v levém menu na Nastavení → Prodej. Stránka obsahuje tři záložky:

 • Výchozí nastavení,
 • Vzhled a tisk dokladů,
 • Číslování.

Výchozí nastavení

Zkopírovat link Zkopírováno

Pokud jste si v záložce Firma nastavili jako Typ plátce možnost Plátce DPH nebo Identifikovaná osoba, zvolte si nyní, jakým způsobem chcete na dokladech zadávat cenu a DPH:

 • Typ ceny – vyberte jednu z možností:
  s DPH – na vystaveném dokladu bude uvedená cena položky včetně DPH, kterou dle zvolené sazby aplikace iDoklad vypočítá (pozor, tento postup může být problematický, protože pro výpočet daňového základu používá čtyřmístný koeficient a vypočtená cena bez daně nemusí být vždy matematicky přesná).
  bez DPH – cena položky bude zadaná bez daně a aplikace k ní připočítá DPH podle vybrané sazby,
  PDP – tuto možnost vyberete, pokud vykazujete daň v režimu Přenesené daňové povinnosti.
 • DPH % – vyberte sazbu DPH pro vaše zboží (výši sazby určuje Zákon o DPH – pokud si nejste výběrem sazby jistí, poraďte se se svou účetní). Pokud fakturujete zboží v různých sazbách, zvolte zde tu nejčastěji používanou.
 • Zaokrouhlení – nastavte režim pro zaokrouhlení výsledné ceny vydaného dokladu (týká se pouze domácí měny):
  – nezaokrouhlovat,
  – zaokrouhlovat vždy,
  – podle způsobu úhrady (hotovostní platby) – vybráním této možnosti se zaokrouhlí pouze doklady hrazené hotově.
 • Způsob úhrady – pro usnadnění vyplňování dokladů zvolte nejčastější způsob úhrady. Pokud zvolíte možnost Hotově nebo Kartou, faktury se automaticky uloží jako uhrazené. Při zvolení možnosti Hotově se k faktuře navíc vygeneruje i Pokladní doklad. Volba Zálohou naopak znamená pouze způsob úhrady uvedený na faktuře, nevystavuje se k ní automaticky Zálohová faktura.
 • Splatnost faktur – zapište nebo pomocí tlačítek icon a icon zadejte počet dnů, který se přičte k datu vystavení faktury a propíše se do kolonky Datum splatnosti na vystaveném dokladu. Vyšší prioritu má ale splatnost zadaná na kartě odběratele. Pokud tedy vystavujete doklad na odběratele, u kterého máte vyplněné pole Splatnost, na doklad se propíše tento údaj místo splatnosti nastavené zde v sekci Nastavení → Prodej.
 • Platnost cenových nabídek – zapište nebo pomocí tlačítek icon a icon zadejte počet dnů, který se přičte k datu vystavení cenové nabídky a propíše se do kolonky Datum platnosti. Datum můžete změnit i přímo při vytváření cenové nabídky.
 • Konstantní symbol – vyberte používaný symbol určující druh platby. Nejčastěji se používá symbol 0008 pro platby za zboží nebo 0308 pro platby za služby. Pokud pole necháte prázdné (tedy vyberete první položku v seznamu), na fakturách se konstantní symbol vyplňovat nebude.

Nastavení uložte kliknutím na tlačítko Uložit.

Vzhled a tisk dokladů

Zkopírovat link Zkopírováno

V této záložce si zvolíte vzhled všech vydávaných dokladů.

 • Pro Vydané a Zálohové faktury můžete vybírat barevný vzhled a zadat výchozí text před a za položkami faktur. Zvolíte také jazyk faktury a formát názvu pdf souboru, ve kterém se faktura vygeneruje.
 • Pro Daňové doklady, Prodejky a Cenové nabídky můžete upravit formát názvu pdf souboru, ve kterém se doklad vygeneruje.
 • Pro Dodací list můžete vybrat, zda se má tisknout včetně ceny nebo bez ní.

Zatrhnutím možnosti icon Tisknout datum tisku dokladů nastavíte, zda se má v zápatí dokladu zobrazit datum tisku. Veškeré nastavení uložíte kliknutím na Uložit.

Číslování

Zkopírovat link Zkopírováno

V této záložce nastavíte formát číslování pro každý z vydávaných dokladů. Novou číselnou řadu přidáte kliknutím na ikonku a vyplněním následujících údajů:

 • Název řady – označte si číselnou řadu pro váš lepší přehled.
 • Formát čísla – je vzorec, podle kterého se generují čísla faktur. Stanovte ho jako kombinaci znaků podle vzoru v závorce. Jako proměnné použijte:.
  • {N} pro číslo dokladu (tato proměnná je povinná), maximálně 4 znaky
  • {D} pro číselné označení dne, maximálně 2 znaky
  • {M} pro číslo měsíce, maximálně 2 znaky
  • {R} pro rok, maximálně 4 znaky
 • Rok – můžete nastavit současný nebo předchozí rok.
 • Pořadové číslo – v poli vidíte číslo posledního dokladu, pokud jste zatím žádný nevystavili, je zde 0. Změnou čísla můžete zaplnit mezeru v číselné řadě, iDoklad za vás přitom pohlídá, aby nedošlo k duplicitě. Výsledné číslo dalšího dokladu vidíte ve vzorové ukázce jako Následující číslo dokladu.

Zaškrtnutím políčka před číselnou řadou ji nastavíte jako výchozí pro daný typ vydaného dokladu.
Veškeré nastavení uložíte kliknutím na Uložit.

Číslo faktury je zároveň automaticky také variabilním symbolem (VS). Pokud v označení faktury používáte písmena nebo další znaky, do VS se převedou pouze čísla (bankami přijímaný formát VS má podobu maximálně desetimístného čísla).

Poté, co doklad uložíte už číslo nelze změnit. Pokud jste doklad neexportovali do účetního systému, můžete je případně smazat, opravit pořadové číslo a vytvořit znovu.

Byly tyto informace užitečné?
0 3

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma