Prodej – nastavení

Nastavení / záložka Prodej

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

Tato stránka obsahuje záložku Výchozí nastavení a Šablony

Výchozí nastavení

V této záložce zadáváte nastavení platné pro všechny typy dokladů uložených v seznamu vydaných faktur. Vyberte zde tedy takové údaje, jaké na dokladech používáte nejčastěji – při vyplňování konkrétního dokladu je pak budete mít již doplněné, ale můžete je libovolně změnit.

Nastavení pro nové faktury

IK_odrazka Cena – máte-li v záložce Firma v poli Typ plátce vybranou možnost Plátce DPH nebo Identifikovaná osoba, můžete si zvolit, jakým způsobem chcete na dokladech zadávat cenu a DPH:

IK_odrazka_odsazena S daníčástka, kterou jste zapsali do pole Cena, v sobě již zahrnuje DPH.

U dokladů s DUZP 1.9.2019 a novějším se pro výpočet daňového základu používá přesný koeficient. Základ daně se vypočítá podle tohoto vzorce: částka s DPH - [částka s DPH/(1+sazba DPH)].

U dokladů s dřívějším DUZP se používá čtyřmístný koeficient a vypočtená cena bez daně pak nemusí být matematicky přesná.

IK_odrazka_odsazena Bez daně – v tomto případě bude cena zadaná na položce bez daně a aplikace k ní připočte DPH podle vybrané sazby. Ve většině případů je to jednoznačně doporučená volba.

IK_odrazka_odsazena Jen základ – konfigurace je určená pro stavební a jiné firmy, které podle zákona o DPH vykazují daň v Režimu přenesení daňové povinnosti.

IK_odrazka Sazba daně – vyberte si sazbu, která u vašich produktů převažuje.

IK_odrazka Konstantní symbol – z výběrového seznamu zvolte nejčastější druh platby. Většinou se používá 0008 pro platby za zboží nebo 0308 pro platby za služby. První položku výběrového seznamu tvoří prázdné pole – dosadíte-li do pole tuto prázdnou položku, na fakturách se konstantní symbol uvádět nebude.

IK_odrazka Způsob úhrady – tímto výběrem si můžete usnadnit vyplňování dokladů. Pokud zvolíte Hotově nebo Kartou, faktury se automaticky uloží jako uhrazené. Volba Hotově navíc k faktuře vygeneruje i Pokladní doklad.

IK_upozorneni Volba Zálohou v tomto případě znamená pouze způsob úhrady uvedený na faktuře, ale neurčuje implicitní vystavení Zálohové faktury.

IK_odrazka Zaokrouhlení – zde nastavíte režim pro zaokrouhlení výsledné ceny dokladu. Zaokrouhlení se týká jen domácí měny a provádí se nejmenší platnou minci. Volba Podle způsobu úhrady zajistí, že se budou zaokrouhlovat pouze doklady hrazené hotově, zatímco doklady hrazené převodem budou vyčíslené bez zaokrouhlení.

IK_odrazka Splatnost – zadaný počet dnů se přičte k datu vystavení dokladu a dosadí se jako Datum splatnosti. Vyšší prioritu má ale splatnost zadaná na kartě odběratele. To znamená, že pokud vystavujete doklad na odběratele, který má na své kartě vyplněno pole Splatnost, upřednostní se tento údaj před tím, který je zadaný v nastavení prodeje.

IK_odrazka Platnost nabídky – zadaný počet dnů se přičte k datu vystavení dokladu dosadí se jako Datum platnosti. Datum můžete na cenové nabídce individuálně měnit.

IK_odrazka Kód plnění – vyberte si vámi nejpoužívanější kód předmětu plnění, který se přednastaví do každé nově vytvořené faktury v režimu přenesené daňové povinnosti.

IK_odrazka Členění DPH – máte-li v nastavení firmy zatrženou možnost Členění DPH, můžete si zde zvolit kód členění DPH, který je pro vaše doklady nejběžnější. Tento kód se pak předvyplní do každé nové vydané faktury, příjmového pokladního dokladu nebo příjmového bankovního pohybu.

Nastavení tisku dokladu

IK_odrazka Datum tisku dokladu – při zrušení zatržení tohoto pole zrušíte zobrazení data a času vytištění dokumentu v zápatí vydaných faktur, zálohových faktur, dobropisů, cenových nabídek, pokladních dokladů, daňových dokladů a dodacích listů.

IK_odrazka Ceny na dodacím listu – odstraněním zatržení tohoto pole zakážete zobrazování cen na dodacím listu.

Vzhled a číslování vystavovaných dokladů

V této části máte pro jednotlivé druhy dokladů možnost nastavit číselné řady a vybrat jazyk a podobu tiskového výstupu. Zvolené nastavení se uplatní nejen při tisku, ale i na exportovaných souborech a v PDF souborech odesílaných e-mailem.

IK_odrazka Běžná faktura

IK_odrazka Zálohová faktura

IK_odrazka Cenová nabídka

IK_odrazka Prodejka

IK_odrazka Interní doklad

IK_odrazka Daňový doklad

Zasílání upomínek

Odesílání upomínek na faktury, které zůstaly po vypršení doby splatnosti neuhrazené, bývá poměrně účinné – za nezaplaceným dokladem často může být pouhé opomenutí nebo ztráta původního e-mailu s fakturou. Aplikace proto nabízí mechanismus zcela automatického odesílání upomínacích e-mailů, ke kterým připojí PDF soubor s nezaplacenou fakturou. Automatické odesílání se týká pouze běžných faktur, zálohové můžete připomínat individuálně pomocí tlačítka Upomínky IK_upominky umístěného nad seznamem faktur.

Podmínkou pro odeslání upomínky je, aby zákazník uvedený na nezaplacené faktuře měl na své Kartě kontaktu zadaný E-mail a zatržené pole Odesílat upomínky. Text doprovodných e-mailů zadáte ZDE.

IK_upozorneni Zrušením příznaku Odesílat upomínky si určíte VIP partnery, které z režimu automatického upomínání vyjmete. Bez ohledu na stav zatržení tohoto pole však můžete kteréhokoliv partnera přímo ze seznamu faktur upozornit na prodlení individuálně.

Každá faktura, na kterou odešla e-mailem upomínka (ať už byla odeslaná automaticky nebo ručně), je označená ikonkou IK_faktura_upominana. Najedete-li nad ni myší, iDoklad zobrazí počet odeslaných upomínek a datum poslední z nich.

IK_odrazka Zasílat upomínky automaticky – po zatržení tohoto pole se zobrazí další volby, ve kterých můžete nastavit podrobnosti pro odesílání. Podle jejich konfigurace pak iDoklad po každém vašem přihlášení do aplikace sám projde faktury a automaticky odešle upomínky na ty, které nemají na Kartě faktury zatržené pole Uhrazeno a jejich datum splatnosti překročilo zadané parametry.

IK_upozorneni Při automatickém zasílání jsou upomínky odesílány na e-mailovou adresu odběratele a také na všechny e-mailové adresy zadané v poli Další příjemci.

IK_odrazka První upomínku poslat – v prvním poli zadejte počet dnů, o které musí být překročena splatnost faktury, aby iDoklad automaticky poslal první upomínku.

IK_odrazka Další upomínky poslat po – ve druhém poli si můžete nastavit interval pro pravidelné odesílání dalších upomínek.

IK_odrazka Zasílat upomínky na faktury přesahující částku – dále si můžete nastavit částku, kterou upomínat nechcete. Doklady, jejichž celková cena tuto hodnotu nepřesáhne, budou z režimu upomínek vyjmuty.

Zasílání poděkování

Aplikace umožňuje automaticky odesílat svým zákazníkům poděkování při přijetí úhrady faktur. Tato funkce poslouží těmto zákazníkům také jako potvrzení, že jejich úhrada byla u vás úspěšně zaznamenána.

Poděkování za úhradu se odesílá automaticky nebo jej lze odeslat ručně při přidávání úhrady k faktuře.

Automatické odesílání poděkování je navázáno na funkci automatického párování bankovních výpisů s fakturami. Pokud má uživatel zapnutou funkci párování i automatického poděkování, tak při automatickém spárování bankovního pohybu s fakturou přijde zákazníkovi poděkování na jeho e-mail a na e-mail dalších příjemců uvedený na faktuře.

Automatické odesílání poděkování za úhradu zapnete v Nastavení - Prodej.

Zapnutí funkce automatického poděkování za úhradu

Zapnutí funkce automatického poděkování za úhradu

Ruční odeslání poděkování lze nastavit při přidávání úhrady k faktuře zatržením checkboxu v pop-upu.

Nastavení ručního odeslání poděkování za úhradu

Nastavení ručního odeslání poděkování za úhradu

Pomocí tlačítka Poděkovat lze také ručně odeslat poděkování k již dříve přidané úhradě faktury.

Odeslání již uložené úhrady

Odeslání již uložené úhrady

IK_upozorneni Pro e-mail s poděkováním je v Nastavení - Emaily přednastavená šablona, kterou můžete upravit, popř. vložit zástupné znaky.

Šablony

Na této záložce lze přednastavit šablony nejčastěji vystavovaných typů dokladů. Můžete si nastavit např.:

IK_odrazka šablonu pro faktury do zahraničí, kde si přednastavíte cizojazyčné texty před a za položkami, vyberete tiskovou sestavu v cizím jazyce, nastavíte cizí měnu atd.

IK_odrazka šablonu pro faktury v přenesené daňové povinnosti, kde nastavíte položku s typem ceny Jen základ a členěním DPH pro přenesenou daňovou povinnost,

IK_odrazka šablonu s konkrétními položkami v případě, že fakturujete stále tu stejnou službu nebo zboží,

IK_odrazka šablonu pro konkrétního odběratele v případě, že často fakturujete jedné firmě atd.

Záložka Šablony

Záložka Šablony

Šablonu vytvoříte tlačítka Nová IK_nova_polozka  na záložce Nastavení - Prodej - Šablony nebo z již existujícího dokladu pomocí tlačítka Uložit jako šablonu, které najdete na ve spodní části na detailu dokladu. Šablony lze vytvořit pro vydané faktury, zálohové faktury a cenové nabídky.

Detail šablony obsahuje téměř stejná pole jako detail dokladu. Navíc obsahuje pole:

IK_odrazka Typ šablony - zde zvolíte, pro jaký doklad šablonu vystavujete. Na výběr je Běžná faktura, Zálohová faktura a Cenová nabídka

IK_odrazka Název šablony - toto je jediné pole, které je povinné vyplnit. Zadejte název, podle kterého šablonu při vystavování dokladů jednoduše poznáte

IK_odrazka Pevný vyriabilní symbol - pomocí totoho pole nastavíte variabilní symbol, který pak bude pro všechny doklady vytvořené ze šablony stejný

IK_odrazka Pevný kurz - toto zatržítko se na šabloně objevuje jen u dokladů v cizí měně a pomocí něj zobrazíte pole pro zadání pevného kurzu měny. Tento kurz bude pak na všech dokladech vytvořených ze šablony stejný.

Nastavení pevného variabilního symbolu a kurzu měny

Nastavení pevného variabilního symbolu a kurzu měny

IK_upozorneni Do detailu nově vytvářené šablony se načtou všechny hodnoty i texty uložené v nastavení. Pokud hodnoty a texty na šabloně změníte, budou se do dokladů přenášet údaje uožené na šabloně. Pokud texty před a za položkami na šabloně smažete, přenesou se z této šablony do vytvářeného dokladu prázdná pole.

Vytvoření dokladu ze šablony

Doklad ze šablony vytvoříte tak, že v detailu nově vytvářeného dokladu zvolíte z nabídky požadovanou přednastavenou šablonu.

Výběr šablony

Výběr šablony

IK_upozorneni Pole s nabídkou šablon se zobrazuje pouze u nově vytvořených dokladů. Na uložených dokladech šablonu vybrat nelze.