Datum publikace 19. 01. 2022 Sdílet článek

Jak přejít z daňové evidence na paušál a opačně

Author Seyfor, a. s. 9 minut čtení 6
Náhledový obrázek

Pokud jste OSVČ, jistě jste již někdy přemýšleli, jaký způsob evidence příjmů a výdajů je pro vás výhodnější. Při té příležitosti jste se jistě setkali s otázkou, zda je lepší daňová evidence nebo paušál. Naštěstí pro vás není volba definitivní a v průběhu času lze z jedné možnosti přejít na druhou a naopak. 

Začněme od začátku – co to vlastně daňová evidence a paušál jsou? S těmito pojmy se setkáte v situaci, kdy podnikáte jako fyzická osoba a řešíte otázku, která z možností evidence příjmů a výdajů je pro vás výhodnější. Dle českého právního řádu máte na výběr tři možnosti: vedení daňové evidence, uplatnění paušálních výdajů a vedení účetnictví. V dalším textu se zaměříme na první dvě jmenované možnosti. 

Co jsou to paušální výdaje

Pojmem paušální výdaje označujeme výdaje procentem z příjmů, které představují nejjednodušší a velmi často i nejvýhodnější způsob, jak mohou podnikatelé v daňovém přiznání uplatnit výdaje ze svého podnikání. S paušálními výdaji je třeba vést pouze evidenci příjmů a pohledávek a daňové výdaje pak dokazujete pouze procentem ze svých příjmů.  

V souladu s českým zákonem si tak můžete zcela legálně snížit příjmy o 30–80 % v závislosti na vašem oboru činnosti, a to i v situaci, kdy jste v daném roce žádné skutečné výdaje neměli. Z odpočtené částky následně již nemusíte platit daň z příjmů, a tudíž se jedná i o nezanedbatelnou daňovou výhodu.  

Dle zákona si můžete odečíst: 

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství či řemeslné živnosti, a to až do částky 1 600 000 Kč ročně, 
  • 60 % z příjmů ze všech živností kromě řemeslných, a to až do částky 1 200 000 Kč ročně, 
  • 40 % příjmů z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, příjmů z užití či poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a příjmy z autorských práv včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a šíření literárních a jiných děl vlastním nákladem (max. do 800 000 Kč), 
  • 30 % příjmů z pronájmu obchodního majetku do maximální částky 600 000 Kč. 

V situaci, kdy máme více druhů příjmů s různými limity, je evidujeme je zvlášť. Nicméně pozor – nelze kombinovat reálné a paušální výdaje. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou příjmy z pronájmu nemovitostí.  

Co je to daňová evidence

Pokud se rozhodnete pro daňovou evidenci, budete uplatňovat skutečné výdaje. S tím se pojí povinnost vést daňovou evidenci, která kromě příjmů a výdajů zahrnuje i evidenci o majetku a dluzích. Evidence musí být vedena tak, aby z ní bylo možné spočítat základ pro daň z příjmů, a to samé platí i pro údaje o příjmech a výdajích. Ve výsledku se proto doporučuje evidenci členit na ty příjmy a výdaje, které základ daně ovlivňují a které nikoliv. 

Další povinností je na konci zdaňovacího období provést inventarizaci majetku a dluhů a vytvořit zápis zjištěného stavu. V neposlední řadě pak musíte daňovou evidenci archivovat, a to za všechna zdaňovací období v rámci lhůty pro stanovení daně. 

Daňová evidence neoperuje s účetními odpisy a majetek se tak stává obchodním hned jak o něm začnete vést záznamy. Zde stojí za zmínku, že daňová evidence nemá žádnou danou formu evidence majetku, nicméně je třeba ji vést dostatečně přehledně včetně odpisových plánů.   

Přechod z daňové evidence na paušál

Pokud o tomto přechodu uvažujete, mějte na paměti zákonem dané termíny, kdy můžete změnu provést, a to: 

  1. při tvorbě řádného daňového přiznání: pokud příští rok chcete používat paušální výdaje, můžete daňový základ upravit hned a vyhnout se tak nutnosti dodatečného daňového přiznání (viz níže).
  2. do konce března: pokud jste řádné daňové přiznání již podali, můžete do 1. 4. podat tzv. opravné přiznání. Finanční úřad pak bude přihlížet k němu, a nikoliv k řádnému přiznání. 
  3. po 1. dubnu: pokud se rozhodnete až po uplynutí lhůty pro řádné daňové přiznání, čeká vás povinnost dodat dodatečné daňové přiznání. Zde nezapomeňte zkonzultovat zákon o dani z příjmu, abyste se vyhnuli sankcím. 

Pokud pak k 31. 12. žádné neuhrazené závazky, pohledávky, zásoby a jiné nemáte, můžete na paušál přejít rovnou bez přiznání.  

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv z uvedených dob, ve všech je nutné upravit základ daně z předešlého roku, respektive dodanit případné neuhrazené položky a pohledávky ke 31. prosinci předchozího zdaňovacího období. V dodatečném přiznání k tomuto slouží tabulka E v příloze č.1, zatímco u řádného daňového přiznání hledejte 6. oddíl. Rovněž mějte na paměti, že na základ daně nemá vliv nespotřebovaný materiál či drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 000 Kč. 

Přechod z daňové evidence na paušál rovněž skrývá chyták v podobě finančních leasingů. Pokud uplatňujete do výdajů nájem na leasing s tím, že najatý majetek následně odkoupíte, nemuseli byste po přechodu na paušální výdaje splňovat zákonné podmínky; konkrétně se zde jedná o povinnost zahrnout majetek do obchodního majetku. Podle zákona ale podnikatelé s paušálními výdaji obchodní majetek nemají, do základu daně proto můžete uvést jen nájemné v poměrné výši ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období. 

Přechod z paušálu na daňovou evidenci

I u změny opačným směrem musíte myslet na zákonem stanovené termíny a podle nich se zařídit. Pokud k 31. prosinci předchozího roku nemáte žádné pohledávky, závazky, zásoby aj., můžete s daňovou evidencí začít ihned od příštího roku a není třeba nic dodaňovat či dodatečně přiznávat. 

V případě, že pohledávky, závazky, zásoby aj. k poslednímu prosinci předchozího roku evidujete, stačí o tyto pohledávky navýšit základ daně v řádném daňovém přiznání. Pokud pak změnu provedete v době, kdy byste již řádné daňové přiznání nestihli podat, můžete změnu provést dodatečným daňovým přiznáním za rok předcházející roku, kdy jste se ke změně rozhodli. Případné příjmy z těchto pohledávek se pak v dalším roce již nezdaňují. 

Nezávisle na volbě způsobu je třeba mít na paměti, že v daňové evidenci vedete záznamy od počátku. To znamená, že všechny transakce musí být při přechodu z paušálu na daňovou evidenci daňově vypořádány. Úhrady závazků vzniklých během uplatňování paušálu pak nejsou během daňové evidence daňově uznatelné

Nezapomeňte na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu!

U obou přechodů se mění základ daně, a tudíž i výpočet výše sociálního pojištění. Změnu jste proto povinni hlásit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) formou opravného přehledu. Na jeho podání pak máte ze zákona 8 dní od chvíle, kdy jste se o změně základu daně dozvěděli. 

Oproti tomu u zdravotní pojišťovny opravný přehled podávat nemusíte, neboť zdravotní pojištění se vypočítává z rozdílu příjmů a výdajů. Jelikož se ale do výpočtu pojistného počítá skutečná úhrada v daném roce, je třeba základ pro odvod zdravotního pojistného stanovit odděleně. 

Snadnější práce díky iDokladu

Jak vyplývá z výše uvedeného, u daňové evidence i paušálních výdajů vás potenciálně čeká nemalé množství práce. O to více doceníte možnost si tuto práci jednoduše ušetřit díky funkcím online fakturační služby iDoklad. Ať už se rozhodnete pro daňovou evidenci či paušál, iDoklad odvede velkou část práce za vás a výrazně tak zjednoduší jak přechod, tak i běžné podání daňového přiznání. Vždy se přitom můžete spolehnout na dodržení všech legislativních náležitostí. 

U obou možností stačí jen v nastavení iDokladu zvolit odpovídající typ účetnictví. Systém následně vaši volbu nastaví jako výchozí metodu uplatňování výdajů a využije ji při všech následujících vytvářeních podkladů pro daňové přiznání. Svou volbu můžete samozřejmě kdykoliv změnit, případně v případě potřeby ručně zvolit jiný typ účetnictví. 

Samotné podklady pak vygenerujete v pouhých třech krocích, kterými vás provede zabudovaný průvodce. S jeho pomocí vyplníte vše potřebné, případně doplníte náklady evidované jinde. iDoklad vám automaticky vypočítá základ daně i samotnou daň z příjmů, a u paušálních výdajů vás sám upozorní při případném překročení zákonných limitů. Následně vám služba vygeneruje jak podklady pro daňový portál, tak i samotné daňové přiznání. Pak už stačí jen zkontrolovat správnost všech údajů. 

Zvládněte vstup do podnikání s námi

Máte za sebou ve světě podnikání teprve první kroky a problematika daňové evidence či paušálních výdajů je pro vás příslovečnou španělskou vesnicí? Přesně pro vás jsme připravili Mini akademii – online dostupný soubor třiceti videí o celkové délce téměř 8 hodin, kde naleznete užitečné rady a informace pro každodenní podnikatelskou praxi.  

Pro ještě snadnější vstup do podnikání pak začínajícím podnikatelům nabízíme vstup do Mini akademie zdarma. 

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek