Datum publikace 05. 01. 2023 Sdílet článek

Jednatel společnosti s ručením omezeným a jeho povinnosti

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 50
Náhledový obrázek
Každá společnost s ručením omezeným musí mít svého jednatele, který jménem společnosti jedná a podepisuje všechny důležité dokumenty. Čtěte, jaké další pravomoci a povinnosti jednatel s. r. o. má, kdo se jím může stát a jak se liší od majitele společnosti.

Jednatel s. r. o.

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. To znamená, že zodpovídá za chod firmy, řídí ji a zastupuje ve všech záležitostech souvisejících s podnikáním. Tedy jedná jejím jménem, podepisuje za ni smlouvy nebo přijímá nové zaměstnance.

Každá s.r.o. musí mít alespoň jednoho jednatele, může jich být i více. Společnost zastupují samostatně a mohou se vzájemně zastupovat. U důležitých obchodních rozhodnutí je obvykle potřeba souhlas většiny jednatelů, pokud si to společnost ve smlouvě o výkonu funkce jednatele v s. r. o. nestanoví jinak.

TIP: Čtěte, jak založit s. r. o.

Podmínky pro volbu jednatele

Jednatele volí a odvolává valná hromada, což je nejvyšší orgán společnosti a tvoří ji společníci (majitelé) firmy. Jednatele vybírají z řad společníků nebo jiných fyzických či právnických osob. Aby mohl být jednatel zvolen, musí:

 • být starší 18 let,
 • mít způsobilost k právním úkonům,
 • trestní bezúhonnost
 • a nesmí být členem dozorčí rady v dané společnosti.

TIP: Přečtěte si, jak svolat valnou hromadu s. r. o.

Rozdíl mezi jednatelem a společníkem

Jednatel může být zároveň společníkem, tedy majitelem společnosti. To platí zejména u malých firem. Prakticky jsou jednatel a společník samostatné funkce s odlišnou náplní práce:

 • jednatel řídí společnost, rozhoduje o finančních záležitostech firmy, jedná jejím jménem a podepisuje smlouvy,
 • zatímco společník je majitel nebo spolumajitel, je členem valné hromady společnosti, nejedná jménem firmy a nepodepisuje smlouvy (pokud není zároveň jednatelem).

Povinnosti jednatele s. r. o. 

Jednatel s.r.o. vykonává jménem společnosti veškeré právní úkony. Je zodpovědný za řízení společnosti, vedení účetnictví, svolávání valné hromady nebo pravidelné informování společníků o dění ve firmě. Očekává se jeho loajálnost vůči společnosti.

Povinnosti a odpovědnost jednatele s. r. o. udává zákon o obchodních společnostech, mezi ty nejzásadnější patří:

 • péče řádného hospodáře, to znamená, že jedná profesionálně a odborně v zájmu společnosti a ne ve svůj osobní prospěch,
 • řádné vedení předepsané evidence a účetnictví včetně vypracování výroční zprávy a roční účetní závěrky, tyto povinnosti může jednatel přenést na jinou kvalifikovanou osobu (účetní),
 • zachování mlčenlivosti o důležitých informacích souvisejících např. s obchodním tajemstvím,
 • respektování zákazu konkurence, podle kterého jednatel např. nesmí podnikat v obdobném oboru nebo vstupovat do dalších podobných společností,
 • respektování zákazu nekalé soutěže, který se týká např. podplácení a přijímání prospěchu za poskytnutí výhod jiným subjektům.

Vedení účetnictví vám usnadní fakturační program iDoklad. Díky němu má účetní přímý přístup k fakturám bez nutnosti posílání e-mailem nebo předávání osobně.

Jednatel osobně zodpovídá za škodu způsobenou firmě svým jednáním. Pokud by například porušil obchodní tajemství nebo zákaz nekalé soutěže, porušuje tím trestní zákon a podle toho mu hrozí odpovídající postih.

Nechte si poradit v začátcích podnikání

Pokud tápete v povinnostech, které jako jednatel společnosti máte, pomůže vám naše video akademie. Lektoři vás ve 30 videích seznámí s vedením účetnictví, daněmi, náležitostmi smluv a dalšími povinnostmi, které se vás týkají. Začínající podnikatelé a uživatelé iDokladu mají vstup do akademie zdarma.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek