Datum publikace 07. 04. 2022 Sdílet článek

Kde získat dotace na rozjezd podnikání

Author Seyfor, a. s. 8 minut čtení 34
Náhledový obrázek

Ne každá osoba snící o vlastní firmě může z vlastní kapsy vytáhnout desítky, stovky a někdy i miliony korun potřebné k rozjetí podnikání. Právě pro tento účel můžete využít příspěvky a dotace pro začínající podnikatele. Přinášíme stručného průvodce dotačními programy.

Pořízení vhodné budovy, nákup materiálu, vybavení, technologií, certifikátů… to vše vytváří v začátcích byznysu velkou peněžní zátěž. Stát naštěstí nabízí dotace začínajícím podnikatelům, skrze které lze dosáhnout na peníze ze státního rozpočtu či fondů Evropské unie. Proces získání dotace na začátek podnikání rozhodně není jednoduchý a čeká vás během něj mnoho papírování. Na konci vás ale čeká slušná suma peněz, která vám otevře dveře do světa podnikání.  

Příspěvek na podnikání

První zastávkou na cestě za dotací je často právě tento příspěvek. Uděluje jej Úřad práce a vznikl pro podporu vytváření pracovních míst s cílem motivovat uchazeče v evidenci ÚP k založení vlastního podniku. Zažádat o něj může každý uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci ÚP, který se za pomoci podnikání chce vrátit na trh práce. Příspěvek lze nicméně využít pouze na nezbytně nutné vybavení, které můžete nakoupit až po uzavření dohody s ÚP a musíte si jej ponechat po celou dobu účinnosti smlouvy.

Rovněž se připravte na to, že Úřad práce vás důkladně prověří. Úředníci zkontrolují například to, zda jste na trhu práce obtížně umístitelní, zda máte zmapovanou poptávku po vámi nabízeném zboží, případně zda máte zdravotní předpoklady pro výkon svého podnikání.

Pro příspěvek budete muset také splnit některé základní předpoklady, mezi které patří:

 • doklad o zřízení bankovního účtu,
 • potvrzení příslušných úřadů, že nemáte nedoplatky na daních, zdravotním a sociálním pojištění

Pokud nedoplatky máte, nic není ztraceno – v takovém případě musíte ÚP doložit, že máte sjednaný splátkový kalendář a splátky řádně platíte. Alternativou je předložit povolení o posečkání daně.

Především se ale neobejdete bez vypracovaného podnikatelského záměru. V tomto dokumentu popíšete nejen detailní popis plánovaného podnikání, ale také vaše obchodní cíle, časový rozměr, zvolenou marketingovou strategii, plán organizace a/nebo výroby a další aspekty vašeho plánu. Rovněž byste měli v plánu dokázat, že máte přehled o poptávce a konkurenci.

Záměr můžete sepsat buď sami, případně využít šablony dostupné na internetu. Alternativně si pak můžete nechat záměr vypracovat externí firmou. Samotnou žádost lze podat buď přes datovou schránku, nebo skrze e-mail odeslaný na elektronickou podatelnu. Pokud preferujete osobní jednání, formulář si vytiskněte, podepište a zaneste na nejbližší pobočku ÚP.

Samotné vyplácení peněz probíhá na základě písemné dohody mezi vámi a ÚP. Ta se uzavírá na 1-2 roky a při jejím porušení po vás může Úřad práce žádat navrácení části příspěvku či dokonce celé dotace. Zde se sluší zmínit, že za porušení dohody se nepovažuje ukončení podnikání ze zdravotních důvodů nebo úmrtí podnikatele.

Překlenovací příspěvek

Tato dotace úzce souvisí s předchozím příspěvkem, a zažádat si o něj můžete do 30 dnů od uzavření smlouvy s ÚP. Účelem překlenovacího příspěvku je poskytnout podnikateli peníze na provozní náklady v začátcích podnikání. Konkrétně zde Úřad práce uznává následující náklady:

 • nájemné a služby s ním spojené (vyjma nájemného za byt),
 • náklady na dopravu materiálu i hotových výrobků,
 • náklady na opravu a údržbu objektu, kde chcete podnikat (pouze pokud daný objekt vlastníte a náklady souvisí s vaším podnikáním).

I překlenovací příspěvek je podmíněn předložením seznamu dokumentů. Konkrétně se jedná o:

 • doklady potvrzující vše, co uvedete v žádosti,
 • potvrzení o tom, že nemáte nedoplatky na daních a pojištění (zdravotním a sociálním),
 • doklad o zřízení bankovního účtu u peněžního ústavu.

Dotace EU pro začínající podnikatele

Velkým zdrojem příspěvků na podnikání jsou peníze z evropských fondů. Skrze ně můžete v závislosti na vašem oboru podnikání a zaměření dotace získat i desítky milionů Kč.

Evropské dotace pro podnikatele u nás sdružuje operační program OP TAK, neboli nástupce dřívějšího programu OP PIK. Jeho hlavním cílem je posílit výkonnost podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích, a pro tento účel je zaměřen na celkem 5 priorit:

 • posilování výkonnosti podniků,
 • podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků,
 • rozvoj digitální infrastruktury,
 • energetické úspory, inteligentní energetické systémy, obnovitelné zdroje a čistá mobilita,
 • vysokorychlostní internet.

Co se konkrétních programů týče, ty jsou stále ještě ve fázi příprav. Již nyní je ale jisté, že v rámci OP TAK budou moci podnikatelé splňující podmínky získat následující dotace:

 • na zavedení inovací ve výrobě (1–75 milionů Kč),
 • na mzdy výzkumných a vývojových pracovníků (2–100 milionů Kč),
 • na nová výzkumná a vývojová centra (2–50 milionů Kč),
 • na rekonstrukci podnikových nemovitostí (1–70 milionů Kč),
 • na podporu zahraniční expanze (200 000 – 4 miliony Kč),
 • na vysokorychlostní internet (500 000 – 200 milionů Kč),
 • na úspory energie ve firmách (500 000 – 200 milionů Kč),
 • na zavedení průmyslu 4.0 (1–40 milionů Kč),
 • na digitalizaci podniku (1–150 milionů Kč),
 • na čistou mobilitu (1–30 milionů Kč).

Pro více informací o možnostech OP TAK navštivte stránky programu, kde se dozvíte vše potřebné o samotných dotacích i procesu jejich získání.

Ale pozor! Podmínky pro získání evropských dotací jsou často poměrně přísné a pokud s podnikáním teprve začínáte, na řadu z nich vůbec nedosáhnete. Mnoho dotačních programů totiž klade podmínku minimálně dvou uzavřených po sobě jdoucích účetních období, na základě kterých příslušné instituce posuzují ekonomické zdraví daného subjektu. V praxi to znamená, že o peníze můžete žádat nejdříve po dvou letech podnikání. Uchazeči rovněž musí podnikat na území ČR (respektive mít české IČO), nesmí mít nesplacené závazky vůči státu a nesmí mít vážné finanční obtíže.

Program INOSTART

Naopak pouze pro začínající podnikatele je určen program INOSTART provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s bankovní skupinou Erste Corporate Banking a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Požádat o zařazení do programu můžete, pokud:

 • máte max. 250 zaměstnanců,
 • podnikáte méně než 3 roky,
 • váš roční obrat je do 50 milionů EUR, případně máte bilanční sumu do 43 milionů EUR.

Financování probíhá formou úvěru na maximálně 5 let, kdy můžete získat minimálně 500 000 a maximálně 15 milionů korun. Tyto peníze můžete využít na:

 • pořízení dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného), u nemovitostí ale pouze do 40 % předpokládaných výdajů,
 • pořízení zásob včetně drobného hmotného i nehmotného majetku.

V rámci programu máte k dispozici i poradenské služby, ať už se jedná o předprojektové či projektové poradenství. Pro více informací o programu INOSTART navštivte jejich webové stránky.

Pomůžeme vám se začátky

Zde již nezbývá než vám popřát mnoho zdaru nejen do celého procesu získání dotace, ale také do prvních kroků v podnikání. Zde se nevyhnete řadě výzev, od komunikace s úřady přes běžnou agendu až po fakturaci a účtování. Právě v posledně jmenované oblasti vám bude k užitku online fakturační program iDoklad, se kterým je fakturace hračka.

iDoklad vám nejen výrazně usnadní komunikaci s institucemi, ale také za vás hlídá náležitosti faktur a umožňuje vám je generovat několika kliknutími. Stejně snadno si v iDokladu vytvoříte i podklady pro daňová přiznání, případně údaje pro externí účetní. Právě začínající podnikatelé tak s iDokladem získají nástroj, se kterým zvládnou účetnictví a fakturaci stejně dobře jako oddíl profesionálních účetních.

Pro ještě snadnější začátky ve světě byznysu vám pak nabízíme Mini akademii – online soubor třiceti videí o celkové délce přes 8 hodin. Z nich si odnesete nejen řadu tipů a triků z podnikatelské praxe, ale také mnoho užitečných informací a rad. Noví podnikatelé navíc mají přístup k Mini akademii zcela zdarma.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek