Vzor pravidelné faktury

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Postup při vytvoření vzoru

IK_skok_jinam Karta faktury

Na kartě vzoru pravidelné faktury vyplňujete následující pole:

IK_odrazka Název vzoru – název je orientační a slouží jen pro vaši identifikaci vzoru v seznamu pravidelných faktur. Na generovaných fakturách se neobjeví.

IK_odrazka Opakování – zde určíte periodicitu vystavování nových faktur. Na výběr jsou možnosti Denně, Týdně, Měsíčně a Ročně.

IK_odrazka První vystavení – k zadanému datu se vystaví první faktura a toto datum slouží i jako počátek, od kterého se budou počítat termíny vystavení následujících dokladů. Když v poli zadáte aktuální datum, iDoklad odešle první fakturu ihned při uložení vzoru pravidelné faktury.

IK_odrazka Vystavovat poslední den v měsíc – využijete v případě, kdy chcete faktury vystavovat v měsíčních intervalech a potřebujete je mít datované vždy poslední den měsíce bez ohledu na to, kolik dnů daný měsíc obsahuje. Tato možnost je dostupná pouze u Měsíčního opakování.

IK_odrazka Opakovat každý – na tomto řádku určíte, jak často se mají nové faktury generovat. Četnost můžete určovat počtem dnů, týdnů, měsíců a roků podle nastavení zvoleného v poli Opakování. Po přemístění kurzoru do jiného pole se zobrazí datum, kdy podle zadaných parametrů vznikne příští faktura.

IK_odrazka Ukončit opakování – určuje, jak dlouho, případně v jakém počtu mají faktury podle vzoru vznikat. Volba Nikdy znamená, že budou vznikat neomezeně až do doby, kdy jejich platnost ukončíte změnou typu ukončení nebo smazáním vzoru. Možnost Po určitém datu zajistí, že se doklady budou pravidelně generovat v určeném období. Volba Po počtu vystavení omezí množství generovaných faktur na určité množství.

IK_odrazka Přehled budoucích vystavení – po kliknutí se zobrazí seznam, kde vidíte následující data vystavení faktur z daného vzoru. V seznamu se zobrazuje maximálně 12 následujících vystavení.

IK_odrazka Poslední vystavení – pole se objeví ve chvíli, kdy jako Ukončení opakování zvolíte možnost Po určitém datu. Jedná se o poslední možný den, ve kterém může podle zadaných pravidel vzniknout další faktura.

IK_odrazka Počet vystavení – pole se zobrazí poté, co jako Ukončení opakování zvolíte možnost Po počtu vystavení. Zadejte zde celkové množství faktur, které chcete vygenerovat. Pro informaci se pod polem zobrazuje počet již vytvořených dokladů.

IK_upozorneni PŘÍKLAD: S odběratelem jste se dohodli na rozložení platby za zboží do dvanácti pravidelných splátek, které mu budete fakturovat na konci každého měsíce. Ve vzoru faktury si tedy v poli První vystavení zadejte datum první splátky. Dále v poli Opakování nastavte Měsíčně, v poli Opakovat každý nastavte „1“ a v poli Ukončit opakování vyberte možnost „Po počtu vystavení“. Na kartě se v tuto chvíli objeví pole Počet vystavení, kde zadejte hodnotu „12“. Zatrhnete-li také pole Vystavovat poslední den v měsíci, budete mít jistotu, že faktury odejdou na konci měsíce, ať už nastane 31. ledna nebo 28. února.

 

IK_odrazka Po vystavení odeslat:

IK_odrazka Odběrateli – pokud chcete, aby iDoklad posílal faktury odběrateli automaticky, zkontrolujte si, jestli je na kartě jeho Kontaktu zadaná správná e-mailová adresa. Zprávy bude iDoklad odesílat s texty, které jste pro daný typ dokladu zadali v Nastavení e-mailů.

IK_odrazka Kopie na můj e-mail – kopii faktur si můžete nechat posílat i na firemní e-mail zadaný v Nastavení firmy.

IK_odrazka Účetnímu – faktury se budou automaticky odesílat na e-mail účetní. Hlavičku, texty i e-mailovou adresu zprávy určené pro účetní firmu zadáte v Nastavení.

IK_odrazka Dalším příjemcům na kontaktu – faktury se budou automaticky odesílat na všechny e-mailové adresy zadané na kartě vybraného odběratele v poli Další příjemci.

Nastavení pravidelné faktury

Nastavení pravidelné faktury

 

IK_odrazka Odběratel – odběratele můžete vybrat z adresáře kontaktů, nebo jej do adresáře naopak zadat, podrobný popis najdete zde. Pokud máte zatržené pole Odeslat e-mailem odběrateli po vystavení,  rozhodně si zkontrolujte, jestli jste na kartě kontaktu zadali jeho správný e-mail.

IK_odrazka Dodací adresa je jiná, než fakturační – toto pole je viditelné až po výběru odběratele. Zatrhněte ho, pokud chcete na fakturu zadat dodací adresu, která je jiná než adresa sídla odběratele. Po zatržení se objeví pole pro výběr dodací adresy.

IK_upozorneni Pole je defaultně zatržené, pokud má odběratel některou dodací adresu označenou jako hlavní. V poli Dodací adresa je pak zvolená tato hlavní dodací adresa.

IK_odrazka Dodací adresa – pole je viditelné při zatržení volby Dodací adresa je jiná, než fakturační. Pole obsahuje na výběr všechny dodací adresy zadané u vybraného odběratele. Pomocí tlačítka IK_plus_modre můžete přidat novou dodací adresu a pomocí volby Upravit adresu lze editovat právě zvolenou dodací adresu.

IK_odrazka Způsob úhrady – pro potřeby pravidelných faktur pravděpodobně využijete volbu Převodem.

IK_odrazka Bankovní účet – v rolovací nabídce se zobrazují bankovní účty uložené v Nastavení banky. Jako výchozí účet pro nové doklady se bere hlavní účet z Nastavení.

IK_odrazka Jazyk sestavy – v jazyce, který zde zvolíte, budou vystavené tiskové sestavy faktur generovaných z tohoto vzoru.

IK_odrazka Řada – pro běžné faktury zvolte číselnou řadu, do které se mají faktury generovat.

IK_odrazka Typ dokladu – pravidelné faktury můžete generovat jako Běžné i jako Zálohové. Nová faktura se vždy uloží do příslušného seznamu.

IK_odrazka Splatnost – zadaný počet dnů se přičte k datu vystavení dokladu a dosadí se do pole Datum splatnosti.

IK_odrazka Popis – pro lepší orientaci v seznamu faktur můžete zadat popis pomocí proměnných zapsaných ve složených závorkách {}, které do popisu konkrétní faktury doplní aktuální datum nebo číslo dokladu. Seznam použitelných proměnných najdete přímo na kartě faktury v Legendě. Pokud pole nevyplníte, do popisu faktury se doplní název první položky.

IK_upozorneni Proměnnou, kterou chcete v popisu použít, můžete v Legendě označit kurzorem (včetně závorek), pomocí kláves CTRL+C ji zkopírovat a do kolonky Popis vložit klávesami CTRL+V.

IK_odrazka DUZPDatum uskutečnění zdanitelného plnění, podle něhož faktura vstupuje do přiznání k DPH. Podle legislativy by se mělo jednat o datum předání zboží, nebo uhrazení dokladu, podle toho, co nastalo dříve.

Podrobnosti

Všechna následující pole zobrazíte po stisku tlačítka IK_Vice_podrobnosti_zelene.

IK_odrazka Číslo objednávky – informace pro odběratele, která se tiskne na faktuře. K doplnění data nebo čísla dokladu můžete použít proměnné.

IK_odrazka Konstantní symbol – z výběrového seznamu zvolte nejčastější druh platby. Většinou se používá 0008 pro platby za zboží nebo 0308 pro platby za služby. První položku výběrového seznamu tvoří prázdné pole – dosadíte-li do pole tuto prázdnou položku, na fakturách se konstantní symbol uvádět nebude.

IK_odrazka Měna – vybranou měnu bude iDoklad používat na všech dokladech vytvořených podle tohoto vzoru. Pro přepočet na domácí měnu vždy použije kurz ČNB platný ke dni vystavení konkrétní faktury.

IK_odrazka Kód plnění – automaticky se přednastaví kódem vyplněným v Nastavení prodeje nebo se převezme z faktury, ze které pravidelnou fakturu tvoříte a zde si ho můžete libovolně změnit.

IK_odrazka Pevný variabilní symbol – zadaný pevný variabilní symbol se nastaví na každé faktuře vytvořené podle tohoto vzoru. Pokud pole necháte nezatržené, bude na každé vytvořené faktuře variabilní symbol shodný s jejím číslem faktury.

IK_odrazka Text před/za položkami faktury – vzhledem k tomu, že pro tvorbu pravidelných faktur iDoklad nepoužívá šablony zadané pro běžné a zálohové faktury v Nastavení, je třeba doplnit konkrétní texty přímo do vzoru faktury. Pro tento účel můžete použít proměnné, které zajistí, že se na faktuře objeví konkrétní číslo dokladu a datum platné ke dni vystavení. Proměnné se zapisují do složených závorek {}, jejich seznam najdete v Legendě.

IK_upozorneni PŘÍKLAD: Vytváříte vzor, kterým budete  partnerovi fakturovat pravidelné čtvrtletní nájemné. Pokud do pole Text před položkami faktury zadáte ve vzoru pravidelné faktury text "Doklad číslo {document_number} hradí nájemné za {quarter}. čtvrtletí roku {year}.", bude konkrétní faktura vystavená např. 30. června 2013 obsahovat před položkami text "Doklad číslo 2013019 hradí nájemné za 3. čtvrtletí roku 2013."

Proměnné do textu doplní prosté číslice bez jakýchkoliv dalších znaků a datum si tak podle potřeby můžete zapsat s lomítky, tečkami apod.:

dne {day}. {month}. {year} = dne 25. 10. 2013 čtvrtletí

{quarter}/{year} = čtvrtletí 3/2013

 

IK_odrazka Poznámka – vaše interní poznámka se objeví na faktuře uložené v iDokladu, ale na výstupu odeslaném odběrateli se nezobrazí.

Položky

Položky pro pravidelné faktury si můžete vybrat z ceníku nebo vložit ručně, naprosto stejně jako do jakékoliv faktury. Podrobný popis najdete v kapitole Položky faktury. Název položky můžete také zadat pomocí proměnných.