Vzhled a číslování – Běžná faktura

Nastavení / záložka Prodej / odkaz Běžná faktura

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

Kartu otevřete v záložce Prodej poklepáním na odkaz Běžná faktura.

Pro běžné vydané faktury si nastavujete tiskové formuláře a doprovodné texty a libovolný počet vlastních číselných řad. Pro dobropisy můžete používat stejné řady jako pro běžné faktury, nebo si pro ně nastavit vlastní řady. Číselná řada označená jako hlavní se automaticky přednastavuje na nově vytvářených fakturách/dobropisech a je ji možné změnit.

Nastavení číselných řad pro vydané faktury a dobropisy

Nastavení číselných řad pro vydané faktury a dobropisy

Číslování vydaných faktur

IK_odrazka Název řady – přednastavený název řady můžete libovolně měnit. Tento název se zobrazuje v detailech vytvářených dokladů.

IK_odrazka Formát čísla – vzorec, podle kterého se budou generovat čísla faktur a variabilních symbolů, se dá zapsat jako kombinace neměnných znaků a proměnných, které jsou uvedené ve složených závorkách. Jako proměnné lze použít:

{N} pro číslo dokladu (tato proměnná je povinná), maximálně 4 znaky

{D} pro číselné označení dne, maximálně 2 znaky

{M} pro číslo měsíce, maximálně 2 znaky

{R} pro rok, maximálně 4 znaky

Neměnný text může být libovolný, při tvorbě variabilního znaku z něj aplikace použije pouze číslice. Pokud chcete, aby partneři vaše faktury hradili platebními příkazy (vydáváte faktury hrazené Převodem), doporučujeme vytvořit vzor tak, aby variabilní symbol vyhovoval bankovním standardům a nepřesáhl délku deseti číslic.

IK_upozorneniVzhledem k dodržení jedinečnosti variabilních symbolů doporučujeme rozlišit číselnou řady pro běžné faktury (popř. i pro dobropis, prodejky a zálohové faktury) nejen pomocí písmen, ale i pomocí číslic. Příklad: pokud byste zadali číselnou řadu pro běžné faktury {RRRR}{NN} a pro zálohové Z{RRRR}{NN}, čísla faktur by sice byla rozdílná (201301 a Z201301), ale variabilní symbol by byl u obou dokladů totožný (201301). Proto je třeba do vzoru pro zálohové faktury přidat další číslici, např. Z9{RRRR}{NN}, pomocí které vznikne jedinečný variabilní symbol 9201301.

IK_odrazka Rok – nastavení roku vystavení faktury vám umožňuje upravit si číslo faktury pro současný a předcházející rok. V případě úpravy formátu čísla faktury v jednotlivých letech, je potřeba pro každý rok znovu zadat původní formát čísla faktury.

IK_odrazka Pořadové číslo – při vystavení dalšího dokladu se jako proměnná {N} použije tato hodnota navýšená o jedna. To znamená, že pokud začínáte používat novou číselnou řadu, musíte do pole zapsat hodnotu 0. Jestliže smažete nějaký doklad v již používané číselné řadě, můžete číslo v tomto poli nastavit tak, aby se mezera v číselné řadě vyplnila. Aplikace přitom hlídá duplicitu a pokud by měla použít číslo, které již nějaká faktura obsahuje, hodnotu přeskočí a použije nejbližší volné číslo.

IK_odrazka Vzor čísla dokladu / variabilního symbolu – v poli vidíte číslo faktury a variabilního symbolu vytvořené podle zadaného vzorce v podobě, kterou aplikace použije na příštím vystaveném dokladu. Můžete si zde zkontrolovat, jestli vám zadaný vzorec vyhovuje.

IK_upozorneni Číslo faktury je neměnné a po uložení dokladu se nedá nijak upravit. V případě potřeby ji můžete smazat, opravit si pořadové číslo a vytvořit ji znovu.

IK_pridat_polozku_z_ceniku Přidat číselnou řadu – tlačítkem lze přidat libovolné množství číselných řad pro vydané faktury. Pro každou řadu je nutné vyplnit název a formát čísla, který bude generovat unikátní variabilní symboly.

IK_smazat_polozku_faktury Smazat – tímto tlačítkem můžete smazat číselnou řadu. Řadu, ve které jsou již vystavené doklady, není možné smazat a tlačítko Smazat je neaktivní.

Dobropisy

Pokud nemáte pro dobropisy nastavenou žádnou číselnou řadu, budou se vám při vytváření dobropisů nabízet číselné řady vydaných faktur. Pokud chcete mít pro dobropisy vlastní číselnou řadu, přidejte ji tlačítkem Přidat číselnou řadu. Počet řad pro dobropisy není omezený. Nastavení je stejné jako pro řady vydaných faktur.

IK_upozorneni V případě, že jednou zadáte vlastní řadu pro dobropisy a vytvoříte v ní doklady, nebude již možné používat pro dobropisy řady vydaných faktur.

Výchozí vzhled faktur

Nastavení v této části vyberte tak, aby vyhovovalo většině vámi vystavených dokladů. V případě potřeby si jazyk i vzhled můžete změnit na konkrétním dokladu v detailu ve více podrobnostech. Aplikace si přitom vždy pamatuje poslední použitý vzor na každé konkrétní faktuře, takže pokud změníte výchozí vzor, změna se bude týkat pouze nově vytvořených faktur, zatímco na stávajících zůstanou dříve vybrané tiskové sestavy.

IK_odrazka Výběr tiskové šablony – šipkami si nalistujte některou z variant tiskové sestavy. U barevných variant si můžete nastavit libovolnou barvu faktury.

Jazyk tisku a nastavení PDF

IK_odrazka Výchozí jazyk pro tisk faktur – z roletové nabídky si vyberte jazyk, v němž chcete mít na faktuře všechny doprovodné texty (nadpisy, názvy kolonek atd.). Volba nijak nesouvisí s národní legislativou zadanou v Nastavení firmy.

IK_odrazka Formát názvu PDF souboru – zde si můžete zvolit formát názvu PDF souboru ze dvou nabízených možností. Pod tímto názvem se pak bude ukládat faktura do PC nebo odesílat e-mailem.

Texty na faktuře

IK_odrazka Text před/za položkami faktury – v polích máte možnost připravit texty, které chcete na fakturách uvádět nad seznamem položek a pod ním. Texty v této podobě platí pro domácí i zahraniční faktury a v cizojazyčných dokladech se nijak nepřekládají. Na každém dokladu je však můžete libovolně upravit v části Podrobnosti. Doklady si pamatují vždy text platný při uložení – pokud tedy nastavené texty přepíšete, změna se promítne jen do nově vytvořených dokladů, na starších zůstanou původní texty.