Vzhled a číslování – Zálohová faktura

Nastavení / záložka Prodej / odkaz Zálohová faktura

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

Kartu otevřete v záložce Prodej poklepáním na odkaz Zálohová faktura.

Pro zálohové faktury si nastavujete různé tiskové formuláře a doprovodné texty a vlastní číselnou řadu.

Číslování zálohových faktur

IK_odrazka Rok vystavení – nastavení roku vystavení zálohové faktury vám umožňuje upravit si číslo zálohové faktury pro současný a předcházející rok. V případě úpravy formátu čísla zálohové faktury v jednotlivých letech, je potřeba pro každý rok znovu zadat původní formát čísla faktury.

IK_odrazka Formát čísla – vzorec, podle kterého se budou generovat čísla faktur a variabilních symbolů, se dá zapsat jako kombinace neměnných znaků a proměnných, které jsou uvedené ve složených závorkách. Jako proměnné lze použít:

{N} pro číslo dokladu (tato proměnná je povinná), maximálně 4 znaky

{D} pro číselné označení dne, maximálně 2 znaky

{M} pro číslo měsíce, maximálně 2 znaky

{R} pro rok, maximálně 4 znaky

Neměnný text může být libovolný, při tvorbě variabilního znaku z něj aplikace použije pouze číslice. Pokud chcete, aby partneři vaše faktury hradili platebními příkazy (vydáváte faktury hrazené Převodem), doporučujeme vytvořit vzor tak, aby variabilní symbol vyhovoval bankovním standardům a nepřesáhl délku deseti číslic.

IK_upozorneniVzhledem k dodržení jedinečnosti variabilních symbolů doporučujeme rozlišit číselnou řadu pro zálohové faktury, běžné faktury a prodejky nejen pomocí písmen, ale i pomocí číslic. Příklad: pokud byste zadali číselnou řadu pro běžné faktury {RRRR}{NN} a pro zálohové Z{RRRR}{NN}, čísla faktur by sice byla rozdílná (201301 a Z201301), ale variabilní symbol by byl u obou dokladů totožný (201301). Proto je třeba do vzoru pro zálohové faktury přidat další číslici, např. Z9{RRRR}{NN}, pomocí které vznikne jedinečný variabilní symbol 9201301.

IK_odrazka Vzor čísla dokladu / variabilního symbolu – v poli vidíte číslo zálohové faktury a variabilního symbolu vytvořené podle zadaného vzorce v podobě, kterou aplikace použije na příštím vystaveném dokladu. Můžete si zde zkontrolovat, jestli vám zadaný vzorec vyhovuje.

IK_odrazka Pořadové číslo posledního dokladu – při vystavení dalšího dokladu se jako proměnná {N} použije tato hodnota navýšená o jedna. To znamená, že pokud začínáte používat novou číselnou řadu, musíte do pole zapsat hodnotu 0. Jestliže smažete nějaký doklad v již používané číselné řadě, můžete číslo v tomto poli nastavit tak, aby se mezera v číselné řadě vyplnila. Aplikace přitom hlídá duplicitu a pokud by měla použít číslo, které již nějaká faktura obsahuje, hodnotu přeskočí a použije nejbližší volné číslo.

IK_upozorneni Číslo zálohové faktury je neměnné a po uložení dokladu se nedá nijak upravit. Zálohovou fakturu můžete v případě potřeby smazat, opravit si pořadové číslo a vytvořit ji znovu.

Výchozí vzhled zálohových faktur

Nastavení v této části vyberte tak, aby vyhovovalo většině vámi vystavených dokladů. V případě potřeby si jazyk i vzhled můžete změnit na konkrétním dokladu po stisku tlačítka Tisk. Aplikace si přitom vždy pamatuje poslední použitý vzor na každé konkrétní faktuře, takže pokud změníte výchozí vzor, změna se bude týkat pouze nově vytvořených faktur, zatímco na stávajících zůstanou dříve vybrané tiskové sestavy.

IK_odrazka Výběr tiskové šablony – šipkami si nalistujte některou z variant tiskové sestavy. U barevných variant si můžete nastavit libovolnou barvu faktury.

Jazyk tisku a nastavení PDF

IK_odrazka Výchozí jazyk pro tisk faktur – z roletové nabídky si vyberte jazyk, v němž chcete mít na faktuře všechny doprovodné texty (nadpisy, názvy kolonek atd.). Volba nijak nesouvisí s národní legislativou zadanou v Nastavení firmy.

IK_odrazka Formát názvu PDF souboru – zde si můžete zvolit formát názvu PDF souboru ze dvou nabízených možností. Pod tímto názvem se pak bude ukládat faktura do PC nebo odesílat e-mailem.

Texty na faktuře

IK_odrazka Text před/za položkami faktury – v polích máte možnost připravit texty, které chcete na fakturách uvádět nad seznamem položek a pod ním. Texty v této podobě platí pro domácí i zahraniční faktury a v cizojazyčných dokladech se nijak nepřekládají. Na každém dokladu je však můžete libovolně upravit v části Podrobnosti. Doklady si pamatují vždy text platný při uložení – pokud tedy nastavené texty přepíšete, změna se promítne jen do nově vytvořených dokladů, na starších zůstanou původní texty.