Datum publikace 09. 09. 2021 Sdílet článek

Dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ: jaké jsou minimální zálohy

Author Seyfor, a. s. 12 minut čtení 13
Náhledový obrázek
Kdybyste byli kovářem ve středověku a zlomili si ruku, kvůli ztrátě budoucího výdělku byste pravděpodobně vyhladověli. V moderních společnostech tyto situace řeší nemocenské pojištění. Když onemocníte, stát vám vyplácí příspěvek, abyste v nemoci nestrádali.

Za zaměstnance platí nemocenské pojištění zaměstnavatel, ale pro OSVČ povinné není. Pokud se chcete nemocenského pojištění účastnit dobrovolně, bude vás zajímat kdy, kolik a kam musíte uhradit.

Sociální pojištění se skládá ze tří částí:

 1. důchodového pojištění, kterým se vyplácejí starobní a invalidní důchody,
 2. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ze které stát přispívá na podporu v nezaměstnanosti,
 3. nemocenského pojištění, které se vám vyplácí po dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Za zaměstnance odvádí všechny tři složky sociálního pojištění zaměstnavatel. Jako OSVČ povinně odvádíte pouze první dvě složky a jejich placení si hlídáte sami.

Nárok na nemocenskou pro OSVČ

Jako OSVČ máte nárok na výplatu nemocenských dávek jen tehdy, pokud si na něj dobrovolně přispíváte.

Protože nemocenské pojištění není povinné, spousta podnikatelů jej nehradí. Málokdo si ale uvědomuje, že mu v tom případě zaniká nárok na:

 • nemocenskou,
 • peněžitou pomoc v mateřství,
 • otcovskou,
 • dlouhodobé ošetřovné.

„V takovém případě mějte vždy vlastní rezervu, abyste měli z čeho žít, když třeba několik týdnů či měsíců nebudete moci pracovat,“ radí začínajícím podnikatelům v naší mini akademii daňová poradkyně Vladimíra Přibylová ze společnosti Grantex.

Výše rezervy se odvíjí od vašich běžných výdajů. Mít vytvořený peněžní polštář se ostatně hodí vždycky, nejenom při nečekaném onemocnění či úrazu, jinak byste se museli třeba zadlužit.

Dobrovolná přihláška k nemocenskému pojištění

Abyste mohli čerpat dávky z nemocenského pojištění, musíte se k němu přihlásit na OSSZ (okresní správě sociálního zabezpečení), pod kterou spadáte. Na webových stránkách ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) k tomu využijte online formulář nebo si tiskopis stáhněte do počítače a po vytisknutí vyplňte.

Pokud si živnost budete teprve zakládat, můžete tak učinit při založení živnosti. Potřebujete k tomu vyplnit jednotný registrační formulář a v části B uvést, od kdy se účastníte dobrovolného nemocenského pojištění. ČSSZ vám poté zašle poštou informace o výši záloh a pokyny k jejich úhradě.

Podmínky čerpání dávek

Pamatujte, že nárok na některou z dávek vyplácenou v rámci nemocenského pojištění vám vzniká až po uplynutí určité doby, nikoliv ode dne přihlášení k dobrovolnému pojištění, jak si mnozí podnikatelé mylně myslí.

Pozor – během pobírání nemocenských dávek nikdy nesmíte současně vykonávat samostatně výdělečnou činnost. U dlouhodobého ošetřovného potom ani jinou výdělečnou činnost (např. zaměstnání).

1. Nemocenská

Pro nárok na čerpání nemocenské musíte být pojištění minimálně 3 měsíce.

Nemocenská se stanoví z denního vyměřovacího základu, který představuje průměrný denní příjem za rozhodné období (většinou 1 rok před vznikem pracovní neschopnosti). Další postup výpočtu je poměrně složitý, ale zadáním údajů do online kalkulačky si můžete výši nemocenské snadno spočítat.

Nárok na čerpání nemocenské vám vzniká, když jste na neschopence déle než 14 dní. To znamená, že nemocenskou začnete čerpat až od 15. dne nemoci či úrazu. Při vytváření finanční rezervy tedy myslete i na to, že první 2 týdny na nemocenské nic nedostanete.

Žádat o výplatu nemocenského nemusíte. Jestliže vám ošetřující lékař vystaví eNeschopenku, posílá ji automaticky na příslušnou OSSZ společně s potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti. Domů odejdete s průkazem práce neschopného, který stanoví termín další návštěvy lékaře nebo čas povolených vycházek a ukážete ho při případné kontrole z OSSZ.

Pokud pracovní neschopnost trvá déle než 14 dní, neprodleně po jejím skončení vyplňte tiskopis o ukončení pracovní neschopnosti. Odevzdejte ho na OSSZ osobně, zašlete elektronicky nebo poštou.

2. Peněžitá pomoc v mateřství

V případě mateřské musíte jako žena pracující na OSVČ dobrovolné pojistné platit alespoň 270 dní v uplynulých dvou letech, a z toho 180 dní během jednoho roku před nástupem na mateřskou dovolenou.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % denního upraveného vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. Vypočítejte si výši mateřské pomocí online kalkulačky.

Nárok na výplatu máte zpravidla po dobu 28 týdnů (při narození vícerčat až 37 týdnů).

Pokud si pojištění hradíte kratší dobu než 270 dní, máte nárok na čerpání mateřské dávky 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Pokud na dobrovolné nemocenské pojištění nepřispíváte vůbec, můžete ihned po porodu začít čerpat alespoň rodičovský příspěvek. Jeho výši a dobu vyplácení vypočte stát.

Na mateřskou můžete nastoupit 8 až 6 týdnů (termín si zvolíte libovolně v tomto rozmezí) před očekávaným termínem porodu. Tehdy také začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství.

Originál tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který vám vyplní gynekolog, podejte u příslušné OSSZ osobně (nikoliv elektronicky).

Peněžitou podporu v mateřství může žádat i otec dítěte, a to po uplynutí 6 týdnů po narození dítěte. Platí pro něj stejná pravidla – předem musí platit nemocenské pojištění.

V takovém případě na OSSZ podáte Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče. K žádosti musíte navíc přiložit ještě písemnou dohodu o tom, že o dítě pečuje otec, a to s úředně ověřeným podpisem matky.

3. Otcovská (dávka otcovské poporodní péče)

Na otcovskou máte nárok, pokud se nemocenského pojištění účastníte alespoň 3 měsíce před nástupem na otcovskou dovolenou. Výše dávky činí 70 % denního upraveného vyměřovacího základu za kalendářní den. Pro výpočet dávky opět můžete využít online kalkulačku.

Další podmínky pro čerpání otcovské zahrnují:

 • otec musí být zapsán v rodném listě narozeného dítěte,
 • rodiče nemusejí být sezdaní.

Žádost o dávku podejte prostřednictvím speciálního tiskopisu u příslušné OSSZ, kde jste registrovaní, po uplynutí sedmidenní péče (tzv. podpůrčí doby).

4. Dlouhodobé ošetřovné

Čerpání dlouhodobého ošetřovného se vás týká, pokud pečujete o osobu, která vyžaduje dlouhodobou péči. Abyste na dávku měli nárok, musíte se nemocenského pojištění účastnit minimálně 3 měsíce před nástupem na ošetřovné. Čerpat ji můžete maximálně 90 kalendářních dní. Výši dávky si spočítáte pomocí online kalkulačky.

Výše dlouhodobého ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60 % upraveného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Postup, jak zažádat o dlouhodobé ošetřovné najdete na stránkách ČSSZ.

Pozor – při čerpání dlouhodobého ošetřovného si nesmíte přivydělávat ani na základě DPP či DPČ. Pravidla jsou tedy přísnější než u výše zmíněných dávek, kde to zákony povolují.

Existují ještě další 2 dávky, které náleží pouze zaměstnancům a jako OSVČ na ně nárok nemáte. Patří sem vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a ošetřovné (klasické, nikoliv dlouhodobé).

Minimální a maximální zálohy na pojistném OSVČ

Při zvolení výše zálohových plateb se musíte řídit minimálním a maximálním měsíčním základem.

V roce 2024 zaplatíte na nemocenském pojištění vždy minimálně 216 Kč měsíčně. Tato částka je stanovena na základě minimálního vyměřovacího základu 7 000 Kč, který se vynásobí sazbou 2,7 %.

Pokud dosahujete většího než minimálního vyměřovacího základu, odvádíte z něj 2,7 %.

Roční vyměřovací základ zjistíte tak, že svůj zisk (příjmy − výdaje) uvedený v posledním daňovém přiznání, podělíte dvěma. Pokud ho dále vydělíte:

 • 12, získáte měsíční vyměřovací základ,
 • nebo 365, získáte denní vyměřovací základ.

Příklad:

Janin zisk za uplynulý rok z provozování kadeřnického salonu byl 400 000 Kč.
400 000 / 2 = 200 000 Kč
200 000 / 12 = 16 666 Kč (Janin měsíční vyměřovací základ)
Janin základ je vyšší než minimální vyměřovací základ (8 000 Kč). Proto Jana použije sazbu 2,7 %. Jana tedy každý měsíc na dobrovolném nemocenském pojištění zaplatí 450 Kč (2,7 % z 16 666 Kč).

Pokud s podnikáním začínáte a neznáte váš základ daně za uplynulé období, použijte jako maximální vyměřovací základ polovinu průměrné mzdy, která v roce 2024 činí 21 983 Kč. To znamená, že měsíčně na nemocenském zaplatíte maximálně 593 Kč (2,7 % z 21 983 Kč).

Poznámka: Výše nemocenských dávek je závislá na měsíčních platbách dobrovolného nemocenského pojištění. Jinak řečeno čím více zaplatíte, tím více dostanete.

Podívejte se na 2 příklady z praxe.

Příklad 1: Kadeřnice Jana z předchozího příkladu si zlomila ruku a to jí brání v podnikání. Lékař určil, že bude na neschopence celkem 60 dní. Hradí si dobrovolnou měsíční zálohu na nemocenské pojištění ve výši 450 Kč.

Protože není zaměstnanec, nebude během prvních 14 dní nemoci pobírat náhradu mzdy od zaměstnavatele. Od 15. dne nemoci má jako OSVČ nárok na výplatu nemocenských dávek.

Jak vysoké dávky bude Jana pobírat?

od 15. dne nemoci 297 Kč denně
od 31. dne nemoci 327 Kč denně

Během prvních 30 dní (od 15. do 30. dne) jí bude vypláceno 297 Kč denně, tedy celkem 4 455 Kč. Od 31. do 60. dne nemoci pak 445 Kč, celkem 12 905 Kč.

Za celou dobu pracovní neschopnosti dostane 17 360 Kč (4 455 Kč + 12 905 Kč).

Příklad 2: Marek je truhlář (OSVČ). Kvůli úrazu nemůže vykonávat samostatně výdělečnou činnost a bude na neschopence po dobu 55 dní. Dobrovolně si hradí měsíční zálohu na nemocenské ve výši 216 Kč.

Marek bude pobírat:

od 15. dne nemoci 143 Kč denně
od 31. dne nemoci 157 Kč denně

Od 15. do 30. dne nemocenské mu bude vypláceno 143 Kč, celkem 2 145 Kč. Od 31. do 55. dne mu náleží 157 Kč denně, tzn. 3 768 Kč za toto období. Po dobu trvání pracovní neschopnosti mu stát vyplatí dohromady pouhých 5 913 Kč.

Kdy a kam platit pojistné na nemocenské pojištění

Pojistné se hradí každý měsíc a je splatné od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, za který pojistné platíte. To znamená, že nemocenské pojištění např. za říjen, musí mít OSSZ na účtu do konce října.

Jediná výjimka existuje při přihlášce k nemocenskému pojištění – tehdy je první platba splatná až do následujícího kalendářního měsíce.

Zálohy posílejte měsíčně na bankovní účet své OSSZ. Číslo účtů jednotlivých pracovišť najdete na webových stránkách ČSSZ po zvolení kraje a okresu.

Poznámka: za den úhrady se považuje den, kdy byla platba připsaná na účet příslušné OSSZ.

Jako OSVČ jste povinní pojistné na nemocenské pojištění platit na jednotlivé celé kalendářní měsíce kromě těch měsíců, ve kterých jste po celý měsíc měli nárok na výplatu:

 • nemocenského,
 • peněžité pomoci v mateřství,
 • dlouhodobého ošetřovného.

Za období nároku na výplatu nemocenského se považuje i prvních 14 dnů nemoci, kdy vám výplata dávky nenáleží.

Výplata dávek nemocenského pojištění

Dávky nemocenského pojištění vyplácí příslušná OSSZ ze státního rozpočtu (konkrétně z příjmů z pojistného).

Nemocenské, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění, se vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, kdy jste OSSZ doručili všechny potřebné a správně vyplněné doklady pro nárok na výplatu dávky.

Pokud si nejste jistí, jakou částku obdržíte, využijte kalkulaček na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí anebo zavolejte na příslušnou OSSZ.

OSSZ vám nemocenské pošle:

 • bezhotovostně na účet
 • nebo poštovní poukázkou (platíte náklady na doručení).

Současně s výplatou dávky obdržíte písemné oznámení o dávce – její výši, druh, denní vyměřovací základ apod.

Buďte v obraze s mini akademií

Abyste měli přehled o tom, jaké povinnosti máte jako začínající podnikatel zejména vůči všem úřadům, podívejte se na více než 30 videí, které jsme pro vás v naší mini akademii připravili. Kromě toho se dozvíte spoustu tipů a triků, které se vám budou hodit do úspěšného startu podnikání.

Vstup do mini akademie je pro začínající podnikatele zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 71
Přečíst článek