Datum publikace 22. 09. 2023 Sdílet článek

Příjmy osvobozené od daně: velký přehled

Author Seyfor, a. s. 10 minut čtení 35
Náhledový obrázek
Dary, dědictví nebo příjem z prodeje nemovitosti – tyto a mnohé další příjmy jsou ze zákona osvobozené od daně. To znamená, že je neuvádíte do daňového přiznání a neodvádíte z nich daň z příjmů. Pokud je ale příjem osvobozený od daně vyšší než 5 milionů korun, musíte na úřad poslat speciální oznámení.

Níže najdete přehled nejčastějších příjmů osvobozených od daně:

Dary

Dar nedaníte, pokud jste ho dostali od příbuzného v přímé linii (tj. od svých rodičů, prarodičů, potomků či vnoučat). Osvobozené jsou i dary od rodiny ve vedlejší linii. Do ní patří:

 • sourozenci,
 • strýcové a tety,
 • synovci a neteře,
 • manžel/manželka,
 • manžel/manželka dítěte,
 • dítě manžela/manželky,
 • rodiče manžela/manželky,
 • manžel/manželka rodiče.

Dále mezi příjmy osvobozené od daně patří dary od osob, se kterými žil poplatník nejméně jeden rok bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti (a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou).

Také sem spadají příležitostné dary, pokud jejich součet za daný rok nepřevyšuje částku 15 000 Kč. Tyto dary můžete dostat od kohokoliv, dárce nemusí být váš příbuzný.

Dědictví

Pokud podědíte, z hodnoty dědictví neodvádíte žádnou daň z příjmů. Daně si ale pohlídejte, pokud zdědíte nemovitost. V následujícím roce máte povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí a začít platit daň z nemovitosti.

Jestliže se rozhodnete zděděnou nemovitost prodat za dříve než za 5 let od jejího nabytí, získaná částka podléhá dani z příjmů. Tato lhůta se zkracuje v případě, že původní majitel byl vaším příbuzným v přímé linii či vaším manželem/manželkou, nebo byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví původního majitele po určitou dobu. O tuto dobu se v obou případě zkracuje 5letá lhůta.

Příklad: 

Paní Marie vlastnila chalupu 3 roky. Po její smrti připadla chalupa dceři Elišce. Ta ji ale nevyužije a rozhodla se ji prodat.

Aby šlo o příjem osvobozený od daně nemusí čekat dalších 5 let. Od zákonné pětileté lhůty se odečtou 3 roky, kdy nemovitost vlastnila paní Marie. Její dceři tak stačí počkat 2 roky, aby z prodeje neodváděla daň z příjmů. Jestliže se rozhodne 2 roky nečekat, ze zisku odvede 15% daň z příjmů.

Výživné

Alimenty spadají do příjmů osvobozených od daně.

Příspěvek na stavební spoření

Příspěvky pro fyzické osoby na stavební spoření jsou osvobozeny od daně.

Dotace

Dotace na pořízení hmotného majetku, jeho technického zhodnocení nebo na odstranění živelné pohromy jsou příjmem osvobozených od daně. Výjimkou jsou dotace a příspěvky, které se účtují do příjmů či výnosů dle zákona o účetnictví.

Stipendia a příspěvky

Od daně jsou osvobozená stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů či z prostředků střední, vyšší odborné nebo vysoké školy či veřejné výzkumné instituce.

Do této kategorie osvobozených příjmů patří také příspěvky od spolků, odborových organizací a nepeněžního plnění nebo sociální pomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu FKSP nejbližším pozůstalým.

Cenné papíry

Pokud jsou vaše příjmy z prodeje cenných papírů za daný rok nižší než 100 000 Kč, jde o příjem osvobozený od daně. Od daně jste také osvobozeni, jestliže jste cenné papíry vlastnili déle než 3 roky (v tomto případě nezáleží na výši příjmu z prodeje).

Příjem z prodeje nemovitostí

Do této kategorie patří rodinné domy a související pozemky a byty. Z nebytových prostor může nemovitost zahrnovat pouze garáž, sklep či komoru.

Aby šlo o příjem osvobozený od daně, musí mít prodávající v nemovitosti nejméně po dobu 2 let před prodejem trvalé bydliště. Příjem je také osvobozený, pokud prodávající žije v nemovitosti méně než 2 roky, ale peníze získané prodejem využije na obstarání vlastní bytové potřeby (např. nákup vlastního bydlení).

Pokud je nemovitost společným jměním manželů, stačí, aby výše uvedené podmínky splnil alespoň jeden z nich (za podmínky, že nemovitost není součástí obchodního majetku jednoho z manželů).

Osvobození se nevztahuje na příjem:

 • z prodeje nemovitostí, které jsou nebo byly zařazené do obchodního majetku (a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku),
 • z budoucího prodeje těchto nemovitostí uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického práva
 • z budoucího prodeje těchto nemovitostí uskutečněného v době do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když bude kupní smlouva uzavřená až po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od vyřazení z obchodního majetku.

Pokud jste nemovitost získali po 1. lednu 2021 a prodáte ji za 10 a více let, je tento příjem osvobozený od daně. Jestliže jste ji získali před 1. lednem 2021, příjem z prodeje je osvobozený od daně už po 5 letech.

Příjmu z prodeje nemovitosti se týkají i další pravidla. Detailně si je nastudujete v zákoně o daních z příjmů v § 4, odstavci 1a a 1b.

Příjem z prodeje hmotné movité věci

Od daně je osvobozený příjem z prodeje movitých věcí s výjimkou prodeje:

 • cenných papírů (viz pravidla výše),
 • motorových vozů, lodí a letadel, pokud jste věc vlastnili méně než rok,
 • movité věci, která je nebo byla v období 5 let před prodejem součástí obchodního majetku.

Daňový bonus a úroky z přeplatků

Od daně jsou osvobozené daňové bonusy a příjmy z úroků přeplatků zaviněných správcem daně, správou sociálního zabezpečení a příjmy z penále z přeplatků pojistného, která zdravotní pojišťovna vrátila pozdě.

Přijaté náhrady (nejčastěji z pojištění)

Osvobozeným příjmem je:

 • náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy,
 • plnění z pojištění majetku,
 • plnění z pojištění odpovědnosti za škodu,
 • plnění z cestovního pojištění.

Osvobození se ale nevztahuje na:

 • náhradu ztráty příjmu,
 • náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnutý v obchodním majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem z podnikání, v době vzniku škody,
 • náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škodu k nájmu,
 • plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, ze které plyne příjem z podnikání poplatníka,
 • náhradu za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s nájmem.

Důchody

Jestliže pobíráte důchod či jiné dávky z nemocenského, důchodového či sociálního pojištění nebo peněžní pomoc obětem trestné činnosti a podporu v nezaměstnanosti, je to příjem osvobozený od daně. To znamená, že třeba pracující důchodci svůj důchod neuvádí v daňovém přiznání.

Pravidelně vyplácená penze či důchod je od daně osvobozená, pokud nepřesahuje 36násobek minimální mzdy (platné k 1. lednu kalendářního roku).

Mezi osvobozené příjmy patří také penze vyplácené z penzijního spoření se státním příspěvkem.

Sociální dávky

Mezi příjmy osvobozené od daně patří:

 • dávky pro osoby se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • sociální služba,
 • dávka státní sociální podpory,
 • dávka pěstounské péče (s výjimkou odměny pěstouna),
 • úmrtné a příspěvek na pohřeb,
 • příjem plynoucí z péče o osobu blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči.

Výhra v loterii či tombole

Pokud v loterii či tombole vyhrajete částku do 1 000 000 Kč, jde o příjem osvobozený od daně. Zvlášť se posuzuje každá jednotlivá výhra, částky se nesčítají. Jestliže vyhrajete více, daň za vás odvede provozovatel loterie.

Výhra v hazardní hře

V případě, že rozdíl mezi úhrnem výher a vkladů nepřesahuje 1 000 000 Kč, jde o příjem osvobozený od daně.

Restituce

Pokud restituujete majetek, jde o příjem osvobozený od daně.

Plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům

Jedná se například o odměny pro žáky škol, kteří nejsou vojáky v činné službě, vojáky v záloze povolané na cvičení a vojáky v aktivní dobrovolné záloze.

Kázeňské odměny pro příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

Do této skupiny spadá i odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů (policisté, hasiči, celníci, členové vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů, BIS a Úřadu pro zahraniční styky a informace).

Výsluhy

Výsluhy a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhy u příslušníků bezpečnostních sborů jsou příjmem osvobozeným od daně.

Částka osvobozená od daně z příjmů

V tabulce najdete typy příjmů, které mají stanovenou maximální částku osvobozenou od daně.

Typ příjmů

Maximální částka, která je osvobozená od daně

Příležitostné dary

15 000 Kč

Důchody

do 36násobku minimální mzdy, pro rok 2023 je to 622 800 Kč

Prodej cenných papírů

100 000 Kč

Výhra v loterii či tombole

1 000 000 Kč

Výhra v hazardní hře (rozdíl mezi výhrou a vkladem)

1 000 000 Kč

TIP: Pokud podnikáte, vystavujte faktury v iDokladu. Své příjmy máte na jednom místě a snadno si vygenerujte podklady pro daňové přiznání.

Oznámení o osvobozených příjmech 

Pokud máte jako fyzická osoba příjmy osvobozené od daně vyšší než 5 milionů Kč za rok, musíte to oznámit finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání.

V tiskopisu uvedete:

 • výši příjmu,
 • jak jste příjem získali,
 • datum, kdy příjem vznikl.

Podávat oznámení nemusíte, pokud váš osvobozený příjem vyšší než 5 milionů Kč plyne z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku či bytu (který nezahrnuje jiné nebytové prostory než garáž, sklep a komoru) nebo příjmu z prodeje nemovitých věcí. Tyto údaje si stát sám zjistí z katastru nemovitostí. 

Oznámení o osvobozených příjmech můžete odevzdat fyzicky nebo elektronicky. Pokud využíváte elektronické podání, musíte oznámení podat přes datovou schránku nebo jiným způsobem, který dokládá vaši identitu (např. elektronický podpis). Obyčejné zaslání e-mailem bez elektronického podpisu není možné.

Detaily k příjmům osvobozeným od daně

Všem dalším situacím, pravidlům a výjimkám ohledně příjmů osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob se věnuje zákon o daních z příjmů. Tyto informace najdete v § 4, § 4a, § 4b odst. 2, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3.

Příjmy osvobozené od daně právnických osob

Od daně jsou osvobozené i některé příjmy právnických osob. Patří mezi ně například:

 • podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše 
 • nebo příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a z úroků z přeplatků zaviněných správou sociálního zabezpečení.

Všechny je najdete vypsané v zákoně o daních z příjmů v § 19, odstavci 1. Více jich zde neuvádíme, protože jde o specifické situace, které se většiny podnikatelů netýkají.

Zorientujte se v daních

Pro začínající podnikatele jsme připravili online mini akademii. Dozvíte se v ní, jak si spočítat daně, jak správně vystavit fakturu, kolik musíte povinně platit na pojistném a další užitečné informace. Využijte toho, že je pro začátečníky zdarma.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek