Datum publikace 14. 09. 2022 Sdílet článek

Znáte podmínky pro provozování živností?

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 5
Náhledový obrázek

Máte v plánu získat vlastní živnost? V takovém případě se nevyhnete splnění určitých podmínek uložených zákonem. Ty se liší v závislosti na zamýšleném oboru činnosti, a mohou zahrnovat i doklady o odborných znalostech.

Jaké jsou druhy živností?

Pro začátek si zopakujeme jednotlivé kategorie živností, které si můžete dle české legislativy založit. V základu se živnosti dělí na ohlašovací a koncesované, kdy ohlašovací živnost lze provozovat na základě ohlášení živnosti, kdežto ke koncesované živnosti podléhají správnímu rozhodnutí. Ohlašovací živnosti se nadále dělí na řemeslné, vázané a volné. První dvě jmenované vyžadují určitou odbornost (viz níže), zatímco u volné živnosti stačí splnit všeobecné podmínky. Koncesované živnosti pak kromě dokladu odbornosti vyžadují i úřední povolení k činnosti (tzv. koncesi).

Podmínky pro provozování živností

Základem pro získání vlastní živnosti jsou tzv. všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 živnostenského zákona:

 • plná svéprávnost (osoby mladší 18 let potřebují souhlas zákonného zástupce k provozování podnikatelské činnosti),
 • trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů.

Další kritéria se následně řídí jejím druhem a oborem, kterému se chcete věnovat.

Podmínky pro založení živnosti volné

U volných živností máte práce vůbec nejméně. Stačí pouze splnit výše uvedené všeobecné podmínky provozování živnosti, vyplnit jednotný registrační formulář, specifikovat svou činnost a můžete zamířit na nejbližší živnostenský úřad. Zde uhradíte správní poplatek 1000 Kč a úředníci nejpozději do pěti dnů provedou zápis do živnostenského rejstříku.

Podmínky pro založení živnosti řemeslné

Do řemeslných živností náleží obory jako například pivovarnictví, truhlářství, zámečnictví, řeznictví a další podobné činnosti. Jejich přesný výčet naleznete v příloze 1 živnostenského zákona, všechny nicméně mají společnou nutnost doložit vaši odbornou způsobilost pro vybraný obor. V praxi to znamená, že musíte shromáždit jeden či více z následujících dokladů:

 • výuční list,
 • maturitní vysvědčení,
 • vysokoškolský diplom,
 • doklady potvrzující uznání odborné kvalifikace,
 • doklady potvrzující získání profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací.

Kromě výše uvedeného pak existují i tři alternativní možnosti, jak svou způsobilost doložit:

 • vzdělání v příbuzném oboru doplněné potvrzením o minimálně jednom roku praxe,
 • absolvování rekvalifikačního kurzu a příslušné potvrzení,
 • předchozí praxe v daném oboru (pokud je delší než 6 let, nahrazuje všechny výše uvedené doklady).

Podmínky pro založení živnosti vázané

Do vázaných činností patří geologické práce, optika, zpracování tabákových výrobků, oceňování majetku a další podobné odborné činnosti. I zde po vás úřad bude chtít doložit vaši způsobilost, konkrétní forma potvrzení se ale liší v závislosti na vybraném oboru. Přesný výčet podmínek pro jednotlivé vázané živnosti naleznete v příloze 2 živnostenského zákona.

Podmínky pro získání živnosti koncesované

Koncesované živnosti zahrnují vysoce odborné činnosti jako například lihovarnictví, práce se zbraněmi a střelivem, výroba a zpracování paliv a podobné. Jak pak bylo řečeno výše, vyjma odborných znalostí je třeba k tomuto druhu živností vlastnit i povolení příslušného úřadu (tzv. koncesi).

Pokud proto například chcete provozovat vnitrostátní lodní dopravu, kromě zákonem stanovených podmínek vás čeká i návštěva Ministerstva dopravy.  I zde jsou konkrétní požadavky pro jednotlivých činnosti uvedeny v živnostenském zákoně, konkrétně pak příloze 3.

Je možné podnikání bez živnosti?

Živnostenské oprávnění je potřeba pro drtivou většinu podnikatelských aktivit. Zároveň ale existuje poměrně dlouhý seznam odvětví, kde si vystačíte i bez živnostenského oprávnění. Jejich seznam naleznete v § 3 živnostenského zákona a jedná se například o následující činnosti:

 • Autorská činnost: vydávání, množení a šíření literárních děl, příjmy z autorských práv nebo příspěvky do médií (tisk, televize, rozhlas, internetová média) apod.
 • Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství: rostlinná a živočišná výroba, chov ryb, úprava, zpracování a prodej vlastní zemědělské produkce, ovocnářství apod.
 • činnost advokátů, notářů a exekutorů, bankovní činnost a podobná odvětví podléhající zvláštním předpisům,
 • a další.

To, že k výše uvedeným činnostem není třeba živnostenské oprávnění ovšem neznamená, že je lze provozovat bez splnění dalších podmínek. Výše uvedený paragraf živnostenského zákona zároveň u každého oboru nepovažovaného za činnost uvádí legislativu, kterou je třeba se v daném případě řídit (např. u advokátní činnosti jde o zákon o advokacii).

Rovněž mějte na paměti, že pokud činnost provozujete soustavně, vlastním jménem a za účelem zisku, stává se tato činnost živností a již se na ni vztahují povinnosti živnostníků. Vysvětleno na příkladu – když jednorázově prodáváte ovoce ve stánku, o živnost nejde.

Pokud byste ale prodávali pravidelně (například na každoročních trzích), již by se vaše činnost dala hodnotit jako soustavná, a tudíž by spadala do definice živnosti. V případě pochybností se proto určitě vyplatí konzultovat odborníka nebo živnostenský úřad.

Pomocná ruka do začátků

Pokud máte svou živnost vybranou a splňujete podmínky založení živnosti, již nic nestojí v cestě návštěvě živnostenského úřadu. Více informací o živnostech se dozvíte v samostatném článku, kde kromě podmínek pro získání živnosti naleznete i informace pro cizince, definici živnosti, živnosti pro studenty a další užitečné údaje.

Do začátku vám rovněž doporučíme využít online fakturační program iDoklad, jenž OSVČ nabízí řadu užitečných funkcí v čele se snadnou fakturací, přehlednou databází příjmů a výdajů, či možnosti vygenerovat daňové přiznání několika kliknutími. Vždy navíc máte jistotu, že jednáte v souladu s aktuální legislativou, kterou pro vás bedlivě sledujeme a případné změny zanášíme do iDokladu co možná nejdříve.

Pro úplné začátečníky pak máme Mini akademii – online vzdělávací portál s 30 videi o délce více než 8 hodin, ve kterých naleznete mnoho užitečných tipů a triků týkajících se každodenní podnikatelské praxe. Začínající podnikatelé mají navíc vstup do Mini akademie zdarma.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek