Datum publikace 23. 06. 2022 Komentáře 1 Sdílet článek

Chcete být živnostníkem? Poradíme vám vše, co potřebujete znát

Author Solitea 10 minut čtení 13
Náhledový obrázek

Není příliš snadnějších cest k vlastnímu podnikání než živnostenské oprávnění. Pokud máte dobrý obchodní nápad a chcete být sami sobě zaměstnavatelem, od živnosti vás dělí jen poměrně jednoduché administrativní kroky. 

Co je to živnost 

Živností (přesněji živnostenským podnikáním) rozumíme podnikání spadající pod živnostenský zákon. Ten živnost definuje jako „…soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.“  Osobu provozující živnost pak nazýváme živnostníkem. 

Jaké jsou druhy živností? 

Český právní řád zná několik druhů živností, kdy každý má svá vlastní specifika a nároky. Základní dělení je na živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Jak název napovídá, ohlašovací živnost lze provozovat na základě ohlášení živnosti. Oproti tomu koncesované živnosti podléhají mimo jiné i správnímu rozhodnutí. Více informací o obou formách naleznete níže.

Ohlašovací živnost se nadále dělí na živnost řemeslnou, vázanou a volnou: 

 • řemeslná živnost: pro její provozování je třeba mít výuční list, maturitu či diplom v daném oboru, případně alespoň šest let praxe. Řemeslné živnosti vyjmenovává příloha 1 živnostenského zákona.
 • vázaná živnost: sem patří živnosti vyžadující určitou odbornou způsobilost. Tu stanovuje příloha 2 živnostenského zákona, kde jsou vázané živnosti vyjmenované. 
 • živnost volná: do této kategorie spadají všechny živnosti neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona.

Koncesované živnosti mají podobné podmínky jako řemeslné živnosti. I u nich se neobejdete bez konkrétní odborné způsobilosti stanovené živnostenským zákonem. Kromě toho ale musíte požádat o povolení k činnosti (tj. koncesi) příslušný úřad. Pokud proto například chcete vyrábět lihoviny, vedle příslušné odbornosti se neobejdete bez povolení ministerstva zemědělství. Některé živnosti mají i speciální podmínky – například poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku vyžaduje mimo jiné i trestní bezúhonnost všech osob, které pro vás danou činnost vykonávají. Kompletní výčet koncesovaných živností a jejich požadavků naleznete v příloze 3 živnostenského zákona.  

Co potřebuji k založení živnosti?

Dle české legislativy může živnost založit každý, kdo splní následující všeobecné podmínky: 

 • dosažení věku 18 let, 
 • způsobilost k právním úkonům, 
 • trestní bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů, 
 • žádné daňové nedoplatky, případně nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění, 
 • splnění kvalifikačních požadavků pro daný druh živnosti (pokud se nejedná o živnost volnou).

Pokud vše výše uvedené splňujete a máte vybraný konkrétní druh živnosti, je na řadě vyplnění jednotného registračního formuláře. Ten nahradil více formulářů potřebných pro různé druhy podnikání a ušetří vám tak mnoho času s vypisováním.

Kromě samotného ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi, se můžete s jeho pomocí rovnou zaregistrovat i k dani z příjmu fyzických osob a ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Bez formuláře byste museli tyto úkony provádět na samostatných úřadech, s formulářem vám ale stačí pouze Živnostenský úřad. Alternativně můžete navštívit i kterékoliv kontaktní místo veřejné správy (tzv. CzechPoint).

Pozor: Pokud ohlašujete živnost volnou, je třeba k formuláři přiložit i vyplněný seznam oborů činností. Vybrat v něm můžete libovolný počet možností, což vám pomůže v případě, že do budoucna chcete oborů provozovat více, ale v daný okamžik si ještě nejste jistí konkrétními činnostmi.

Vedle vyplněného formuláře a výše zmíněného výpisu z trestního rejstříku po vás úřad bude chtít i doklad o zaplacení správního poplatku 1000 Kč. Ten je možné uhradit jak v hotovosti přímo na úřadě, tak i klasicky bankovním převodem. V případě, že se plánované sídlo podnikání liší od vaší trvalé adresy, se rovněž neobejdete bez souhlasu s umístěním sídla, který získáte od vlastníka dané nemovitosti.

Ve chvíli, kdy vše výše uvedené odevzdáte, provede úřad do pěti dnů ode dne doručení žádosti zápis do živnostenského rejstříku a následně vám z něj pošle výpis. Ten si dobře uschovejte, neboť do budoucna bude sloužit jako doklad živnostenského oprávnění. Zde je záhodno zmínit, že výpis v roce 2008 zcela nahradil jak živnostenské listy, tak i koncesní oprávnění.   

Založení živnosti při zaměstnání

Pracujete na HPP, ale zároveň byste rádi provozovali i vlastní živnost? Český právní řád zde umožňuje založení živnosti při zaměstnání, tedy živnosti na vedlejší činnost, která s  sebou navíc nese příjemný bonus – v prvním roce činnosti nemusíte platit zálohy na pojistné.

Založení vedlejší živnosti ale má i určitá omezení a podmínky. Prvním krokem by měla být kontrola vaší pracovní smlouvy. V řadě případů je zde totiž uvedeno, že o svém záměru podnikat musíte informovat svého zaměstnavatele a/nebo získat jeho písemný souhlas. Státní zaměstnanci pak musí mít písemný souhlas zaměstnavatele v každém případě. V neposlední řadě myslete na konkurenční doložku, podle které nesmíte bez písemného souhlasu zaměstnavatele podnikat ve stejném či podobném oboru jako vaše zaměstnání.

Pozor: Pokud váš vedlejší výdělek zabere méně než 300 hodin ročně (tj. 25 hodin měsíčně), živnostenské oprávnění pro něj nepotřebujete a vystačíte si pouze s dohodou o provedení práce.  

Může se stát živnostníkem i student?

Vedle zaměstnanců mají možnost zřízení živnosti i studenti, jejichž podnikání se rovněž považuje za činnost vedlejší. Rozdílem je, že zdravotní pojištění za studenty platí stát a tudíž jej nemusí řešit vůbec. I přesto máte coby studenti povinnost zdravotní pojišťovně začátek podnikání ohlásit, a to nejpozději do osmi dnů. Stejně tak se studentů týkají i přehledy o příjmech a výdajích zasílané  zdravotní pojišťovně každý rok.

Oproti tomu sociální pojištění za vás stát nehradí, ačkoliv lze často zaslechnout opak. To ovšem nutně neznamená, že budete muset něco platit vy sami. Jelikož se živnost při studiu považuje za vedlejší činnost, povinnost platit sociální pojištění pro vás vzniká až když váš čistý roční příjem překročí tzv. rozhodnou částku. Ta je stanovována na každý rok, a pro letošek (tj. 2022) činí 93 387 Kč. 

Jak na založení živnosti pro cizince? 

Živnostníkem se může v ČR stát i občan jiného státu, založení živnosti ale pro něj bude o něco složitější. Na živnostenském úřadě totiž budou kromě vyplněného jednotného formuláře odevzdávat a správního poplatku předkládat i následující dokumenty:

 • pas nebo cestovní doklad,
 • doklad o ubytování (pokud cizinec pochází ze země mimo EU),
 • úředně ověřený překlad výpisu z trestního rejstříku vydaného mateřskou zemí,
 • souhlas majitele nemovitosti, kde bude podnikání provozováno (pokud není majitele sám cizinec).

Pokud pak dotyčná osoba nemá povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, čeká ji navíc i návštěva na Ministerstvu vnitra. Zde kromě pasu a dokladu o ubytování předloží následující:

 • aktuální fotografii,
 • doklad o úhrnném měsíčním příjmu, který nesmí být nižší než životní minimum,
 • doklad o zápisu do obchodního rejstříku či evidence,
 • potvrzení o bezdlužnosti od ČSSZ a finančního úřadu.

Ani tím ale papírování nekončí. Úředníci totiž mohou po uchazeči na požádání chtít i řadu dalších listin:

 • prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu,
 • platební výměr daně z příjmu,
 • potvrzení o splnění opatření proti zavlečení infekčních onemocnění,
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění.

Zrušení živnosti

Ať už podnikáte na hlavní či vedlejší činnost, můžete svou živnost buď pozastavit nebo úplně zrušit. Nejjednodušším způsobem je navštívit živnostenský úřad, kde vyplníte tzv. změnový list.  Zde můžete požádat buď o přerušení živnosti na určitou dobu, případně i o její úplné zrušení. Přerušit živnost lze na libovolně dlouhou dobu a v případě potřeby ji i obnovit; k tomu opět využijete změnový list. Vyplněním změnového listu se rovněž zbavíte nutnosti oznámit změnu zdravotní pojišťovně a ČSSZ, neboť živnostenský úřad funguje jako tzv. Centrální registrační místo. Vše potřebné si tak úřady předají mezi sebou.

Během doby přerušení živnosti nejste povinni platit sociální pojištění, zároveň se ale tato doba nezapočítává do nároku na důchod. Zdravotní pojištění pak platíte i nadále. V případě zrušení živnosti rovněž myslete i na to, že vaše údaje v živnostenském rejstříku budou dostupné ještě 4 roky po ukončení činnosti, a i poté k nim mohou získat přístup určité subjekty. 

Pamatujte na EET

Některé živnosti od roku 2016 podléhají povinnosti vést elektronickou evidenci tržeb (EET). Ta se vztahuje na všechny podnikatele, kteří v rámci své činnosti přijímají platby stravenkami, poukazy, šeky, směnkami nebo v hotovosti.

Zde vám pomůže online fakturační program iDoklad, která vám nabídne hned dvě možná řešení evidence tržeb.

Tou první je elektronická evidence, kdy vám iDoklad umožňuje tržby evidovat na prodejkách, příjmových dokladech a hotovostních úhradách faktur, záloh a dobropisů. Stačí jen provést základní nastavení, vložit DIČ a o zbytek se iDoklad postará sám – odešle vystavené doklady a tržby do systému EET, získá pro ně kód FIK a přidá jej na účtenky společně s dalšími povinnými údaji.

Druhou možností pro EET v iDokladu je propojení s bezplatnou aplikací Profi Účtenka. Ta funguje jako klasická pokladna umožňující uložit si určitý druh produktu a poté jej na účtenku přidat jedním tlačítkem. Aplikace vám navíc umožní i import ceníků z iDokladu, k jednomu uživatelského účtu pak lze připojit více zařízení s Profi Účtenkou.

Poznámka: EET je v současnosti pozastaveno do ledna 2023. Nová vláda pak vyjádřila úmysl EET v budoucnu zrušit a existuje tak možnost, že evidence tržeb zcela zanikne. 

Směle do světa podnikání 

Výpis z živnostenského rejstříku máte v kapse a nic už vám nezabrání vrhnout se do světa podnikání po hlavě. Abyste pak během svých prvních kroků v roli živnostníka nezaškobrtli, připravili jsme pro vás Mini akademii – online soubor 30 videí o celkové délce přes 8 hodin, ve kterém naleznete mnoho užitečných rad, tipů a triků z každodenní podnikatelské praxe. Začínající podnikatelé mají navíc přístup k Mini akademii zcela zdarma.

Související články

První platba do zahraničí. Co je IBAN a za jak dlouho peníze dorazí na účet

20. 09. 2023 4 minuty čtení 0
Přečíst článek

Obchodní a živnostenský rejstřík – víte, jaké jsou mezi nimi rozdíly?

18. 09. 2023 2 minuty čtení 0
Přečíst článek