Položky faktury

Prodej / tlačítko Nová faktura / Položky faktury

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Vydaná faktura

Podle charakteru své činnosti můžete položky na fakturu přidávat buď ručně, nebo výběrem z ceníku, obě možnosti jsou velmi rychlé a jednoduché. Aplikace přitom automaticky sčítá celkovou cenu dokladu včetně rozpisu DPH a zaokrouhlení. Pokud chcete položku ze seznamu odstranit, použijte tlačítko IK_smazat_polozku_faktury.

Chcete-li na položkách evidovat skladové pohyby z faktur, je nutné položky přidávat vždy z ceníku nebo pomocí našeptávače. Skladový pohyb se vytvoří jen z položek, u kterých je na detailu faktury vlevo ikona skladu. Po najetí kurzorem myši na tuto ikonu se zobrazí aktuální stav položky na skladě. V případě záporného stavu je ikona červená.

Skladová položka v detailu faktury

Skladová položka v detailu faktury

Ruční přidání položky

První položku máte v nové faktuře už nachystanou, stačí ji jen vyplnit. Další položky pak přidáte klepnutím myší na tlačítko Nový řádek umístěné přímo pod položkou.

Vložení další položky na fakturu

Vložení další položky na fakturu

Do řádku většinou stačí doplnit jen popis, cenu a množství – ostatní údaje si můžete v Nastavení fakturace předem zadat tak, aby byly již správně doplněné. Mezi jednotlivými kolonkami na řádku se přesunujete pomocí tabulátoru.

IK_odrazka Položka – název prodávaného zboží nebo služby je povinný. Pokud nezadáte jinak, popis první položky se doplní i do hlavičky dokladu.

IK_odrazka Cena – v tomto poli uveďte požadovanou cenu jednoho kusu položky, a to buď včetně DPH, nebo jako základ pro výpočet ceny s DPH – způsob výpočtu DPH určíte v následujících polích.

IK_odrazka DPH – v prvním poli musí plátci DPH z roletové nabídky vybrat sazbu, nabízené možnosti vždy odpovídají právě platné národní legislativě. Nejčastěji používanou hodnotu si můžete zadat v Nastavení fakturace. Ve vedlejším poli volíte typ ceny, na kterém závisí výpočet částky DPH a výsledné ceny za položku. Opět lze určit v Nastavení fakturace.

IK_odrazka_odsazena S daní – částka, kterou jste zapsali do pole Cena, v sobě již zahrnuje DPH.

U dokladů s DUZP 1.9.2019 a novějším se pro výpočet daňového základu používá přesný koeficient. Základ daně se vypočítá podle tohoto vzorce: částka s DPH - [částka s DPH/(1+sazba DPH)].

U dokladů s dřívějším DUZP se používá čtyřmístný koeficient a vypočtená cena bez daně pak nemusí být matematicky přesná.

IK_odrazka_odsazena Bez daně – částka v poli Cena je v tomto případě bez DPH a iDoklad podle uvedené sazby daně vypočítá výslednou cenu navýšenou o DPH. Tento způsob výpočtu doporučujeme.

IK_odrazka_odsazena Jen základ – volba je určená především pro doklady vystavené v Režimu přenesení daňové povinnosti.

IK_upozorneni Plátcovství určuje v Nastavení firmy stav pole Typ plátce.

IK_odrazka Množství – počet měrných jednotek, tedy číslo, kterým se zadaná Cena vynásobí.

IK_odrazka Jednotka – aby údaje na faktuře byly pro vašeho odběratele srozumitelné, doplňte jednotku, ve které udáváte fakturované množství (ks, kg, hod., km apod.).

IK_odrazka Celkem s DPH – tuto částku aplikace vypočítá automaticky na základě zadané Ceny, Množství, Sazby DPHTypu ceny.

IK_upozorneni Všechny ceny jsou uvedené vždy v měně, kterou jste na faktuře zvolili v části Podrobnosti.

IK_odrazkaIK_sleva Sleva na položku – stiskem tohoto tlačítka přidáte pod vybranou položku nový řádek pro zadání popisu a procenta slevy. Sleva se zadává v procentech z cekové ceny položky včetně daně. Na každou položku lze zadat různé procento slevy. Slevu na položce odstraníte tlačítkem IK_smazat_polozku_faktury.

Výběr z ceníku

Pokud často fakturujete stejné položky (máte stálou nabídku zboží nebo služeb), můžete si sestavit jejich Ceník. V takovém případě vám pak stačí použít tlačítko Přidat položku z ceníku a do faktury se hromadně načtou všechny položky označené v seznamu včetně zadaného nastavení (množství, typu ceny atd.). Vložené údaje je samozřejmě možné libovolně upravit – stačí, když na vybrané pole umístíte kurzor a údaj přepíšete. Žádná změna uskutečněná na faktuře se zpět do ceníku nepřenáší.

IK_upozorneni V ceníku se zobrazí jen položky s cenou zadanou v měně, které odpovídá měně uvedené v podrobnostech faktury.

Načtení položky pomocí čtečky čárových kódů

IK_upozorneni Před načítáním položek do faktury pomocí čtečky je nutné přidat čárové kódy do jednotlivých položek ceníku.

Pro přidání položky pomocí čtečky klikněte v detailu faktury do pole Položka (nebo na libovolné místo na faktuře tak, aby kurzor nebyl v žádném poli) a načtěte pomocí čtečky čárový kód ze zboží. Pokud je položka s tímto čárovým kódem zadaná v ceníku, vloží se do faktury. Zadejte požadované množství a stiskněte klávesu Enter. Nyní můžete načítat další položku.

 

Uložení položky do ceníku přímo z faktury

Pokud fakturujete položku, kterou ještě nemáte uloženou v ceníku, můžete ji uložit přímo z detailu faktury.

Po najetí kurzorem myši na položku, kterou chcete do ceníku uložit, se vpravo objeví ikona diskety IK_ulozeni_polozky.

Tlačítko pro uložení položky do ceníku

Tlačítko pro uložení položky do ceníku

Po kliknutí na ikonu se zobrazí okno, do kterého se automaticky předvyplní údaje zadané na položce (popis, jednotková cena, jednotka, typ ceny, sazba DPH atd.).

IK_upozorneni Prodejní množství se vždy nastaví na 1 bez ohledu na to, jaké množství je zadané na položce na faktuře.

Doplnění údajů o položce a uložení do ceníku

Doplnění údajů o položce a uložení do ceníku

V okně lze doplnit další údaje o položce jako například čárový kód, sledování stavu skladu a zadat počáteční stav skladu.

Stisknutím tlačítka Uložit se položka uloží do ceníku a lze ji poté použít v dalších faktuře.

Ukládání položky do ceníku je kromě faktury možné také z detailu zálohové faktury, cenové nabídky, prodejky, pravidelné faktury a šablony.