Datum publikace 06. 03. 2023 Sdílet článek

Odpisy majetku v daňové evidenci: jak je spočítat

Author Seyfor, a. s. 9 minut čtení 78
Náhledový obrázek
Je výhodnější majetek odepisovat rovnoměrně nebo zrychleně? A kolik si můžete dát každý rok do nákladů? V článku se zaměřujeme hlavně na vyřazení majetku v daňové evidenci, ale dotkneme se i odpisů v účetnictví.

Připravili jsme pro vás i ukázkové příklady, abyste názorně viděli, jak se odepisuje auto v daňové evidenci.

Co je to odpis majetku

Pokud si koupíte hmotný majetek za více než 80 000 Kč, nemůžete si ho dát celý ihned do nákladů. Jde o dlouhodobý majetek a předpokládá se, že vám bude sloužit několik let. Proto můžete dát každý rok do nákladů (tj. odepsat) pouze část jeho kupní ceny. Odpis tedy vyjadřuje opotřebení majetku za určité období v korunách. Majetek postupně odepisujete po celou dobu jeho předpokládané životnosti a použitelnosti.

Pozor – majetek, který neztrácí na hodnotě a neopotřebovává se (např. pozemky či umělecká díla), se neodepisuje.

Změny v odpisech majetku od roku 2021

Od 1. 1. 2021 se zrušilo daňové odepisování nehmotného majetku (nehmotný majetek je nyní daňově uznatelný v plné výši), a naopak zařadil zpět mimořádné odpisy. Ty můžete uplatnit pouze u majetku, který jste pořídili od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023. A zároveň platí, že musíte být jeho prvním odepisovatelem. Takto lze odepisovat pouze majetek z první a druhé odpisové skupiny.

Důležité pojmy ohledně odpisů majetku

Na úvod si vysvětlíme několik důležitých pojmů:

 • Odpis představuje opotřebení majetku za určité období v penězích. Jinými slovy je to určitá část pořizovací ceny majetku, kterou si v daném období můžete uplatnit jako daňově uznatelný náklad (resp. výdaj).
 • Oprávky tvoří všechny odpisy za celou dobu používání dlouhodobého majetku. Jinak řečeno vyjadřují, jak velká část majetku už byla odepsána.
 • Vstupní cena je částka, ze které se dlouhodobý majetek odepisuje (nejčastěji je shodná s pořizovací cenou). Pozor – pokud jste plátce DPH, odepisujete vždy z ceny bez DPH.
 • Zůstatková cena = pořizovací cena minus oprávky
 • Podle odpisových skupin zjistíte, kolik let budete majetek odepisovat.

Odpisy účetní a daňové

Rozlišujeme dva druhy odpisů:

 1. Daňové – řídí se zákonem o dani z příjmů, a právě jim se budeme v článku věnovat,
 2. Účetní – vyjadřují reálné (nebo přinejmenším přesnější) opotřebení majetku, protože vy sami rozhodujete o tom, do kolika let odpisy rozdělíte a v jaké výši, ale musíte přitom dodržovat zákon o účetnictví. Následně si sestavíte tzv. odpisový plán s přehledným rozložením odpisů.

Poznámka: v daňové evidenci se setkáte pouze s daňovými odpisy.

Další důležitý rozdíl shrnuje daňový poradce Jaroslav Veselka v naší mini akademii pro začínající podnikatele: „Zatímco účetní odpisy ovlivňují účetní výsledek hospodaření, daňové odpisy ovlivňují základ daně a potažmo výši daně z příjmů. Pokud je tedy firma účetní jednotkou s podvojným účetnictvím, účtuje o účetních odpisech majetku. Pro účely výpočtu daně z příjmů však pracuje s daňovými odpisy.”

Odpisy zrychlené a rovnoměrné

Odpisy majetku se dále dělí podle rychlosti jejich odepisování. O výběru zrychlených či rovnoměrných odpisů rozhodujete sami, ale v průběhu odepisování své rozhodnutí už nemůžete změnit. U zrychlených odpisů se na začátku odepisují vyšší částky, které se postupně snižují.

Zpravidla se použití zrychlených odpisů vyplatí v případě, kdy jste si 100% jistí, že vaše podnikání bude v následujících letech v zisku. Čím větší náklady budete mít, tím menšího základu daně dosáhnete a tím nižší daň zaplatíte.

Přerušení odepisování

Daňové odpisy můžete přerušit (např. je jeden rok vůbec neuplatnit). To způsobí, že se vám zvýší základ daně, z čehož by logicky mělo plynout, že zaplatíte o to vyšší daň. Ale ne vždy je to pravda.

Jde o to, že vybrané položky, které snižují základ daně, mohou být uplatněny pouze v omezeném časovém limitu. Pokud je v této době neuplatníte, přijdete o ně navždy.

Proto je někdy výhodnější přerušit odepisování a dát přednost uplatnění položek snižující základ daně. Typicky se jedná třeba o uplatnění ztráty z minulých let (je nutné ji v daňovém přiznání uvést nejpozději do 5 let). Naproti tomu doba pro uplatnění odpisů není nijak časově ohraničená.

Mezi další položky, které snižují základ daně patří například:

 • dary (bezúplatná plnění),
 • slevy na dani plynoucí ze zaměstnávání zdravotně handicapovaných. 

Seznam odčitatelných položek od základu daně pro fyzické osoby je mnohem delší, najdete ho třeba tady včetně podmínek pro jejich uplatnění.

Odpisové skupiny majetku

Zařazení majetku do příslušné odpisové skupiny je důležité z hlediska stanovení jeho minimální doby odepisování. Majetek můžete odepisovat i po delší dobu, ale v tom případě budou jednotlivé odpisy nižší. Detailní seznam, jaký majetek kam patří, najdete v příloze zákona o dani z příjmů.

Odpisové skupiny a doba odepisování majetku
Číslo odpisové skupiny Příklady majetku Počet let odepisování
1 notebooky, nářadí, kancelářská technika 3
2 osobní a nákladní auta, nábytek, TV, pracovní stroje 5
3 výtahy, lodě, kotle a vytápění 10
4 budovy ze dřeva a plastů, osvětlení budov, plynovody 20
5 výrobní budovy, mosty, silnice 30
6 administrativní budovy, školy, kulturní památky 50

V praxi můžete narazit na situaci, kdy si nebudete jistí, do jaké odpisové skupiny majetek zařadit. Daňový poradce Jaroslav Veselka vysvětluje, jak ideálně postupovat: „Zařazení majetkové složky do jedné z odpisových skupin se provádí dle kódů Českého statistického úřadu a není to úplně jednoduchý úkol. V praxi proto doporučuji využívat i vysvětlivky Českého statistického úřadu, které uvádí na svých internetových stránkách. Kromě toho existují i specializované společnosti, které se zabývají tímto zatřiďováním.”

Jak vypočítat daňové odpisy

Mezi nejčastěji odepisovaný majetek v podnikatelském prostředí patří auto (odpisová skupina 2). Nyní si ukážeme postup při zrychlených a rovnoměrných odpisech u odepisování.

Poznámka: Částky odpisů se zaokrouhlují vždy na celé koruny nahoru.

K výpočtu rovnoměrných odpisů potřebujete znát roční odpisovou sazbu. Ta se uvádí v procentech a najdete ji v zákoně o dani z příjmů pro každou odpisovou skupinu zvlášť.

Automobil se řadí do 2. odpisové skupiny (třídy), což znamená, že se bude odepisovat alespoň 5 let. Při odepisování automobilu pořízeného v roce 2021 v hodnotě 600 000 Kč vypadají odpisy takto:

2021 2022 2023 2024 2025 Celkem
11 % 22,25 % 22,25 % 22,25 % 22,25 % 100 %
66 000 Kč 133 500 Kč 133 500 Kč 133 500 Kč 133 500 Kč 600 000 Kč

Výši odpisu jednoduše spočítáte tak, že pořizovací cenu vynásobíte příslušnou sazbou. Např. v roce 2021: 600 000 × 0,11 = 66 000 Kč.

Budete-li uplatňovat zrychlené odpisy, musíte znát koeficienty pro jednotlivé roky. Ty opět najdete v zákoně o dani z příjmu. Pro 2. odpisovou třídu činí 5 v 1. roce a 6 v dalších letech odepisování.

2021 2022 2023 2024 2025 Celkem
600000 / 5 960000 / 5 576000 / 4 288000 / 3 96000 / 2
120 000 Kč 192 000 Kč 144 000 Kč 96 000 Kč 48 000 Kč 600 000 Kč

Při výpočtu zrychlených odpisů postupujete podle dvou vzorečků:

 • v prvním roce = pořizovací cena/koeficient pro 1. rok
 • v dalších letech = (2 × zůstatková cena) / (koeficient – počet let odepisování)

Např. v roce 2023:

 • zůstatková cena činí 600 000 − 120 000 − 192 000 = 288 000 Kč
 • po vynásobení dvěma ze vzorečku získáváme částku 288 000 × 2 = 576 000 Kč
 • do jmenovatele doplníme číslo 4, protože se automobil již dva roky odepisoval (6 − 2 = 4)
 • vyjde nám 144 000 Kč

Abyste měli jistotu, že jste při výpočtu neprovedli chybu, můžete si své výsledky zkontrolovat pomocí online kalkulačky. Ta přijde vhod i v případě, kdy se rozhodujete o vhodném způsobu odepisování nově zařazeného majetku do podnikání.

Odpisy OSVČ v daňové evidenci

O dlouhodobém hmotném majetku se v daňové evidenci udržuje přehled na kartách dlouhodobého majetku nebo na inventárních kartách.

Celkovou výši daňových odpisů za uplynulé zdaňovací období uvedete přímo do přílohy daňového přiznání, kde v sekci E snižují výsledek hospodaření. Zároveň jejich součet v příloze uveďte do řádku č. 106.

Hmotný majetek se vstupní cenou nižší než 80 000 Kč, který jste uhradili a zařadili do obchodního majetku v období od 1. 1. 2020, je přímým daňovým výdajem.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Odpisy OSVČ při vedení účetnictví

Ve stejné příloze daňového přiznání se odpisy majetku promítnou do řádku č. 102 a ve 2. oddílu (doplňující údaje podle § 7 zákona).

U fyzických osob, které vedou účetnictví, jsou daňové odpisy součástí výdajů uváděných na řádku 102 Přílohy č. 1 k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jejich výše se též informativně uvádí na této příloze ve 2. oddílu (doplňující údaje o uplatněných odpisech).

Odpisy OSVČ při uplatnění výdajů paušálem

Při uplatňování paušálních výdajů (výdajů procentem z příjmů) jsou odpisy ve výdajích již zahrnuty. Nemůžete si je proto uplatnit dodatečně, protože byste si neprávem snížili základ daně.

To samé platí, pokud jste se přihlásili k placení tzv. paušální daně. Měsíčně placená částka (liší se dle vašeho pásma) již zahrnuje všechny výdaje v maximální výši.

Vzdělávejte se v dalších oblastech byznysu

Zajímají vás témata určená pro majitele firem a živnostníky? V naší mini akademii najdete přes 30 videí se spoustu užitečných informaci, které využijete při svém podnikání.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek